Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีมีอายุครบ 50 ปี นับตั้งแต่ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อพ.ศ.2495 เป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งผลงานที่ได้ปฎิบัติและดำเนินการมาแล้วในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนที่จะมาสืบทอดงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีได้เรียนรู้ ทราบแนวทาง นำไปบริหารงานในกาลข้างหน้าต่อไป ภายในเล่มประกอบด้วยพระวรธรรมคติและคติธรรมของพระสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปภัมภ์ นโยบายของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีซึ่งกล่าวถึงงานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการพร้อมด้วยบทเพลงธรรมะซึ่งคุณสนิท ศิริวิสูตร ได้แต่งให้กับยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี จำนวย 5 เพลง นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการสรุปผลงานของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในก้านต่าง ๆ ที่สำคัญและเงินทุนมูลนิธิ-ทุนนิธิ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมพร้อมบัญชีรายนามผู้บริจาคด้วย
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
นายคงศักดิ์ สายอร่าม เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอายุ 55 ปี ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งป่าไม้อำเภอพนัสนิคม สำนักงานป่าไม้อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานป่าไม้ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ด้วยการเสียสละแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญา อย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดิดริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นประโชน์แก่ท้องถิ่นและสังคมนานัปการ เช่น ริเริ่มเสนอให้มีการประกวดคำขวัญประจำอำเภอพนัสนิคม ประกวดตราสัญลักษณ์อำเภอพนัสนิคม ริเริ่มนำประเพณีการตำข้าวสู่การเรียนรู้ของสังคม ดำเนิการจัดพิธี น้ำมหาพุทธมนต์ ในโอกาสมงคลปีใหม่ เป็นผู้ตรวจสอยเรียบเรียงประวัติพระพนัสบดี ดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อฟื้นแหล่งโบราณโบราณคดีโคกพนมดี และการรื้อฟื้นมรดกวัฒนธรรมการทำนาด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ความรู้และข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร่มเย็น และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายคงศักดิ์ สายอร่าม เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2549
ดูพิกัด
เป็นเรือยาวใช้ฝีพายมากกว่า ๑๐ คน เป็นเรือขุดจากไม้ ชาววัดโบสถ์มีไว้สำหรับเทศกาลแข่ง เรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงบ้าง ในเทศกาลทอดกฐินบ้าง เพราะคลองกว้างที่ผ่านหน้าวัดอุทกเขปสีมารามในสมัยก่อนทั้งกว้างและยาวกว่าในปัจจุบันมาก จึงสนุกสนานและประทับใจชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ สมัยต่อมาเมื่อเรือเลิกใช้แล้วจึงบริจาคให้วัดโบสถ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ขนมกง มีส่วนผสม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวตอก น้ำตาลปี๊ป แป้งสำหรับชุบทอด แป้งมี่ ไข่ไก่ แป้งข้าวเหนียว วิธีทำ ผสมแป้งนวดกับน้ำกะทิและไข่ นวดให้ฟู ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ถ้าจะให้ดีต้องนวดแล้วพักไว้ สักครู่ แล้วจึงนวดต่อ วิธีทำตัวขนม เคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้เหนียวเป็นยางมะตูม นำข้าวตอกคลุกเคล้ากับถั่วลิสงป่น ให้เข้ากันดี แล้วนำน้ำตาลที่เคี่ยวไว้มาราดผสมอีกที จนได้ที่ แล้วจึงนำมาปั้นเป็นรูปกงล้อ ราคาส่ง ชิ้นละ ๓ บาท ราคาปลีก ๓ ชิ้น ๑๐ บาท ผู้ทำ คือ นางทวี ใบใหญ่ อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สืบทอดอาชีพนี้มาจากมารดา และปัจจุบันมีบุตรสาวสืบทอดอาชีพนี้ ทำขนมทุกวัน วันละประมาณ ๒๐๐ ชิ้น หักต้นทุนแล้ว ๑๐๐ ชิ้นจะได้กำไรประมาณ ๑๕๐ บาท
ดูพิกัด
นวดแผนไทย (มีเครื่องอบไอน้ำ นวดฝ่าเท้า ทำดอกไม้จันทน์) โดยนางประทิน เหลืองอ่อน อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เดิมเคยเป็น อสม. จากนั้นโรงพยาบาลพนัสนิคม เปิดอบรม สถานีอนามัยจึงส่งเข้าอบรมบริการให้แก่สมาชิกและคนทั่วไป คิดค่าบริการ นวดตัว ๑๐๐ บาท นวดครึ่งตัว ๕๐ บาท นวดฝ่าเท้า ๕๐ บาท อบไอน้ำ ๔๐ บาท /๒๐ นาที มีโครงการถ่ายทอดให้สมาชิกในชมรม เปิดนวดทุกวันอาทิตย์ มีการประคบด้วย อบสมุนไพรประกอบด้วย ขมิ้น พิมเสน การบูร ไพล ตะไคร้ มะกรูด ผักบุ้ง ส้มป่อย
ดูพิกัด
เป็นลูกนิมิตของโบสถ์หลังเก่าของวัดอุทกเขปสีมารามที่สวดถอนวิสุงคามสีมาก่อนจะมีการฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อต้นปี ๒๕๔๕ เป็นหินก้อนหนึ่งแล้วพอกด้วยปูนซีเมนต์ จึงสามารถเขียนชื่อเจ้าศรัทธาลงบนลูกนิมิตนั้นได้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ. บ้านศาลพ่อแก่ ตำบลทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
Ripley’s Haunted Adventure (ริบลีส์ ฮอนเทด แอดเวนเจอร์) เปิดประตูต้อนรับทุกท่านสู่โลกแห่งวิญญาณ . . . ซึ่งไม่ช้า ไม่นาน พวกเราทุกคนจะเดินทางไปถึง . . . พร้อมพบกับตำนานภูตผีปิศาจอันน่าสะพรึงกลัว ณ โกดังเก็บโลงศพแหล่งบันเทิงสุดเฮี้ยนแห่งใหม่ในเมืองพัทยา บริหารโดย ริบลีส์ “เชื่อหรือไม่!”เวิลด์ ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พัทยา ซึ่งโครงสร้างอันน่าสยดสยองทั้งหมดนั้นได้ถูกถอดแบบการก่อสร้างมาจากบริษัทผลิตโลงศพ กริมสส์บี้ แอนด์ สตรีปเปอร์ คาสเก็ท คอมพานี ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาตอนต้นศตวรรษที่ 20 ที่ถูกปล่อยร้างมานานกว่า 80 ปี โดยในอดีตนั้น โกดังเก็บโลงศพแห่งนี้ได้ถูกบันทึกเรื่องราวอันน่ากลัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหายตัวอย่างลึกลับหรือการทรมานอย่างโหดร้ายทารุณหรือการปรากฎของแขกที่ไม่ได้รับเชิญจากอีกภพ
ดูพิกัด
พิพิธภัณฑ์เรือนไทยตั้งอยู่ที่บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นโดยยึดแนวทางการอนุรักษ์ของเก่า ของโบราณ ซึ่งยังคงหาได้จากในพื้นที่มาเก็บรักษาและรวบรวมไว้ในที่แห่งเดียวกันซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทย 2 ชั้นด้านบนมีห้องเก็บของเก่าของโบราณที่ได้รับมอบมาจากประชาชนในพื้นที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการรวบรวมภูมิปัญญาเก่าแก่ของคนพื้นบ้านโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตในอดีตของชุมชน ที่ปัจจุบันนำมาผสานกับการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนอย่างกลมกลืน นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีแนวทางที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ สำหรับเยาวชนและคนทั่วไปและที่สำคัญที่สุดคือการ ผลักดันให้ ”พิพิธภัณฑ์เรือนไทย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการศึกษาหาความรู้ใน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแต่ดั้งเดิมที่นับวันจะหาดูได้ยากมากขึ้นทุกทีและในปัจจุบันนี้สิ่งของที่นำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยนี้อาทิ สีฟัดข้าว คันไถ คราด ครกกระเดื่อง ไหโบราณ ตราชั่งโบราณ มีดโบราณ โม่แป้ง ตะเกียงโบราณ ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะหายากมาก สิ่งของเหล่านี้ได้มาจากการรวบรวมของคนในพื้นที่เพื่อที่จะเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาของวิถีชีวิตในอดีต
ดูพิกัด
"อนุสาวรีย์นาวิกโยธิน ในอดีตทหารนาวิกโยธินจำนวนไม่น้อย ที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อป้องกันอริราชศัตรูจากภายนอกประเทศและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฎรเหล่านาวิกโยธอนทั้งหลายได้ระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธินด้วยกัน ที่ได้เสียสละชีวิตอยธ่เสมอมาแบะมีความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้กล้าหาญเหล่านั้น แต่ก็เน่นนานจนกระทั่ง พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน คนที่ 9 ของกองทัพเรือ ได้คิดสร้าง อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินขึ้นอย่างจริงจังแต่ประสบการขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างแความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินเป็นรูปร่างขึ้นมา จึงได้ให้ความอุตสาหะวิริยะทั้งมวล จัดหางบประมาณด้วยความร่วมมือร่วมใจเสียสละเเลนของข้าราชกาตรและทหารนาวิกโยธินทุกคน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ ความฝันด็กลายเป็นความจริงขึ้นมา ได้เห็นอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ อ่าวนาวิกโยธิน โดยที่มิได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย ลักษณะรูปร่างอนุสาวรีย์นาวิกโบธิน เป็นรูป 6 เหลี่ยม ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอูปกรณ์ประจำกายของทหารนาวิกโยธิน"
ดูพิกัด
"หอพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคล" เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง ที่หล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ เมื่อปี 18 เมษายน พ.ศ. 2504 มีขนาดเท่าองค์จริงและมีพุทธลักษณะที่งดงาม ประดิษฐานที่หอพระเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2504 หอพระพุทธสิหิงค์แห่งนี้อยู่ตั้งอยู่บนถนน วชิรปราการ ห่างจากเทศบาลเมืองชลบุรีประมาณ 300 เมตร ปัจจุบันหอพระแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดชลบุรีแล้วไม่พลาดที่จะไปนมัสการพระพุทธสิหิงค์ที่หอพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมงคลแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ ในตัวเมือง ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง (องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการ หล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00–16.00 น. ในวันสงกรานต์จะอัญเชิญองค์พระแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 7 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 56 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ห้องฟิตเนส นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ดูพิกัด
สระว่ายน้ำ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand