Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
นายเลียบ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 6 ปีขาล พุทธศักราช 2457 ปัจจุบันอายุ 80 ปี สถานที่เกิดคือตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีใจรักในด้านดนตรีไทย มาตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งเข้าวัยหนุ่ม มีโอกาสได้ศึกษาความรู้จากครูสอนดนตรีไทย ถึง 6 คน ทำให้มีความรู้ความชำนาญ ในการเล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะการเล่นขิมจะเข้ ขลุ่ยและซอ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการแสดงดนตรีไทย ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และช่วยเหลือยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี แสดงดนตรีไทยในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่บุคคลทั่วไป ครู-อาจานย์และเยาวชนที่สนใจ เป็นวิทยาทานโดยไม่รับค่าตอบแทน นับได้ว่า นายเลืยบ รุ่งโรจน์ มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเลียบ รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
ได้เรียนรู้มากจากเจ้าหน้าที่การเกษตร และได้มาทดลองทำและปรับปรุงสูตรจนเป็นที่ถูกใจลูกค้าโดยทั่วไป โดยการถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย การทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ
ดูพิกัด
ในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวสัตหีบผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางประเพณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย)เวลาทำพิธี วันแรก เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อเทียน วันที่สองเวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่รถต้นเทียน มีการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชน เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอกล่าวเปิดงาน เจ้าอาวาสวัดสัตหีบกล่าวสัมโมทนียคาถา คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน - อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย - สร้างความสามัคคีในองค์กรต่างๆ - จรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนา
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบิดามารดา และคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเรื่องการจักสานไม่ไผ่ให้เป็นเครื่องมือของใช้ต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่กลุ่มอาชีพ จัดสอนอาชีพให้กับคนในชุมชน และที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นผู้ริเริ่มให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้าน,และเป็นผู้แนะนำการทำให้กับชาวบ้านที่มาขอคำแนะนำที่บ้านจนสามารถสร้างเครื่องมือได้
ดูพิกัด
หนังตะลุงของจังหวัดชลบุรีมีเหลืออยู่ 1 คณะคือ หนังตุลุงคณะ ดาวลอย ซึ่งปัจจุบันลุงลอย เล่นหนังตะลุงไม่ได้เล้ว และได้ถ่ายทอดการแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุงให้กับนายเจียง พุกถึง และติดต่อกับนายราเชนทร์ มีทรัพย์ ผู้อำนาวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ ช่วยฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการทำตัวหนัง และสลักตัวหนัง และการเชิดหนัง และช่วยอนุรักษ์สืบสานไว้จนปัจจุบัน
ดูพิกัด
"พระจุฑาธุรราชฐาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นตำบลเทววงษ์ กิ่งอำเภอ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พระจุฑาธุรราชฐานเป็นพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่บนเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) พระราชทานนามตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุรราชดิลก ที่ประสูติ ณ เกาะแห่งนี้ พระจุฑาธุรราชฐานถูกทิ้งร้างไปเพราะวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ส่งผลให้พระราชฐานแห่งนี้ถูกปล่อยปละละเลยจึงเหลือสิ่งก่อสร้างสำคัญและกลุ่มอาคารดังนี้ 1. วัดอัษฎางค์นิมิตร 2.อาไศรยสถาน 3. สะพานอัษฎางค์ 4. ศาลศรีชโลธรเทพ 5.อัษฎางค์ประภาคาร 6.รอยพระพุทธบาท"
ดูพิกัด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 กันยายน 2538 โดยนายประจวบ ศิริวรวาท เป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับทางราชการ อำเภอหนองใหญ่เป็น เมืองเกษตรกรรม จึงทำให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองใหญ่ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่น เมื่อเข้ามาภายในบริเวณห้องสมุด สิ่งแรกที่จะได้พบ คือ สวนหย่อม ซึ่งมีน้ำตก ต้นไม้ ดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ ผสมผสานกับอิฐหินดินสีที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุด ด้านในของห้องสมุด จะได้พบกับมุมต่าง ๆ ที่ห้องสมุดได้จัดไว้ให้สำหรับผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น มุมเล็ก ๆ สำหรับเด็ก ๆ มุม IT เพื่อการสืบค้นข้อมูล มุมบันเทิงที่สามารถ ทั้งนั่ง ทั้งนอน ดูหนังฟังเพลงหรือมุมสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว เพื่อพักผ่อน และอ่านหนังสือ
ดูพิกัด
อยู่ห่างชายฝั่งพัทยา 7 กิโลเมตร นั่งเรือโดยสาร 45 นาที หากเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาเทียบ 15 นาที มีพื้นที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดที่วยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำดูปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกู๊ดเตอร์ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดสม บรรกาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น บริเวณเกาะล้านและเกาะเล็กๆ ที่อยู่รอบ เช่น เกาะครก และเกาะสาก เป็นแหล่งตกปลาดำน้ำดูปะการัง ทั้งแบบน้ำลึกและน้ำตื้น และเป็นสถานที่ฝึกหัดเรียนดำน้ำ การเดินทาง มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือพัทยาใต้ไปเกาะล้านทุกวัน หากจะเดินทางต่อไปชายหาดอื่น สามารถเช่าเรือหางยาวหรือรถรับจ้าง นอกจากนี้ยังมีบริการเรือเร็วให้เช่าอยู่ทั่วไปตามชายหาดพัทยา สามารถแวะเที่ยวได้หลายหาดแล้วแต่จะตกลงกัน
ดูพิกัด
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง และฌาปนาสถาน วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่ดินวัด
ดูพิกัด
วัดบางพระวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นวัดเก่าแก่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) พระครูวรกันทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารได้ถวายพระพรว่า ที่วัดนั้นพระอุโบสถชำรุดเครื่องบนผุไปหามีผู้ใดบูรณปฏิสังขรณ์ไม่ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกศาธิบดี (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองบูรณะพระอุโบสถ เปลี่ยนเครื่องบนเสียใหม่ ครั้นสร้างเสร็จแล้วได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง จนปลายสมัยรัชการที่ ๔ ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าถูกรื้อออกไป ในสมัยพระครูฉิ่ง โอวาท และพระครูวรกันทราจารย์(บู๊ เจริญศรี) ได้สร้างกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นายอาภรณ์ กฤษณามระ ได้อุปถัมภ์สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น ในตำแหน่งเดิม โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๗ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม ๒๕๑๐ ต่อเมื่อในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดบางพระวรวิหาร จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน พระครูวรคามคณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยไปประดิษฐานที่หน้าพระอุโบสถ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๑
ดูพิกัด
ดินแดนหรรษาที่คุณจะจดจำไม่มีวันลืมเลือน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 9 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีจุดบริการทัวร์ บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน บริการซักรีดซักแห้ง เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนของลูกค้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักที่สนใจในการออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย ภายในโรงแรมมีจาคุซซี และห้องฟิตเนสไว้รองรับความต้องการ โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก คุณจึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและความผ่อนคลาย
ดูพิกัด
ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ยังมีคอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ร้านอาหาร และรูมเซอร์วิส รวมถึงมีบริการนวด ซาวน่า สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ชายหาดส่วนตัว และสวน สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ลูกค้าที่แสวงหาส่วนผสมที่ลงตัวของความเอาใจใส่และสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย จะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้ ณ โรงแรมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้
ดูพิกัด
สถานที่ออกกำลังกายที่รวมการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand