Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกในการทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชังและโบราณสถานที่สร้างบนเกาะสีชัง เริ่มแรกกล่าวถึงสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ การคมนาคมม ในยุคแรกๆ ของเกาะสีชังจากนั้นได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 4 และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 บนเกาะสีชังและในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะสีชังได้มีดำริบำรุงสถานที่บนเกาะให้เจริญและสร้างพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับ สร้างสะพาน สร้างประภาคาร ทรงตัดถนนโปรดให้ขุดบ่อน้ำ โปรดให้สร้างวัด 2 วัด คือ วัดอัษฎางคณิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสถาน สร้างพระราชวัง พระจุฑาธุชราชฐาน พระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ ในบริเวณพระราชวัง 14 องค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง พระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงพิพิธำณฑ์เกาะสีชัง เมื่อปี พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการเปิดประภาคารเสาธงและสะพานที่เกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการปิดถนนอัษฎางค์ที่เกาะสีชัง ปีพ.ศ. 2434 และรายชื่อพระที่นั่งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามในรัชกาลที่ 5 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 80 ปี ของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์(ประพันธ์ กิตตสาโร) เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมือง ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติ สมณศักดิ์และตำแหน่ง พร้อมทั้งผลงานในด้านต่าง ๆของพระครูศรีสัตยาภิวัฒน์ซึ่งได้บันทึกโดยนายมนู ธรรมสุนทร ไวยาวัจกรวัดกลาง และเรื่องเล่าความเป็นมาของวัดกลาง ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเล่าโดยนายสุนทร ตั๊นตระกูล อดีตมรรคทายคของวัดกลาง นอกจากนี้ยังได้นำบทความเกี่ยวกับธรรมะมาจัดพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประมาณ 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเจริญอายุ คติเตือนใจ แก้จนคนดี ฯลฯ
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาภายในเล่มกล่างถึงลักษณะภูมิประเทศ ความเป็นมาและประวัติศาสตร์องเกาะสีชัง ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในลักษณะเป็นส่วนที่มีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเคยเป็นเกาะที่เสด็จประพาสและที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชการที่ 6 พร้อมทั้งมีภาพแผนที่เกาะสีชังของพ.ศ. 2453 ประกอบด้วย และได้กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับพระราชวังจุฑาธุชราชฐานและวัดอัษฎางคนิมิตร อละวัดทิศธรรมสภาราม มีการเล่าเรื่องการเปิดโรงเรียนที่เกาะสีชัง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาะสีชังในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเก็บความจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เช่น เรื่องเสด็จประพาสเกาะสีชัง การรื่นเริงงานครบรอบพระชนมพรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯลฯ
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอพนัสนิคมทั้งในทางประวัติศาสตร์และนิยายปรำปรา สภาพทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้าอากาศ การปกครอง ประชากร การประกอบอาชีพ กรปศุสัตว์ การประมง การทำเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การธนาคาร การศึกษา การคมนาคม ประเพณี-วัฒนธรรม สถานที่ท่องเทียว เครื่องจักสาน ไร่กุหลาบจีระโรส ผลไม้ดนปั้น รูปปั้นหัวสัตว์ การผลิตของชำร่วย และอาหารดีที่พนัส ซึ้งแต่ละเรื่องที่นำเสนอมานั้นเป็นการกล่าวถึงโดยสังเขปเท่านั้น
ดูพิกัด
ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับการถ่ายทอดวิชานวดฝ่าเท้าจากชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นวิธีการนวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบโบราณของจีน ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรแผนโบราณ โดยการจัดการสอนกลุ่มสตรีที่สนใจ วิธีการนวดแบบแผนไทย นวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบแผนจีน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาได้นำไปประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว
ดูพิกัด
เป็นเครื่องมือตำ “ข้าวกล้อง” ให้เป็น “ข้าวสาร” โดยนำข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องสีข้าวด้วยมือใส่ลงไปในครกนี้แล้วตำด้วย “สากมือ” หรือ “สากตะลุมพุก” ก็ได้ จนกว่าจะขาวพอจะนำไปร่อนแยกรำออกจากข้าวสารต่อไป ครกนี้สามารถใช้งานอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น ตำแป้ง ทำขนมบางชนิด ตำหยวกเลี้ยงหมู เป็นต้น เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
นายสมบัติ กาญจนา (ทำการเกษตรทฤษฏีใหม่) เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นผู้มีความขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานการเกษตรให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย สร้างผลผลิตและรายได้ที่พอเพียงแก่ตนเอง ครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลือ เกื้อกูล เกษตรกรด้วยกันให้สามารถสร้างฐานะสร้างงานมีอาชีพที่มั่นคงผลผลิตงดงาม มีรายได้ตลอดปี จากความเป็นผู้นำและการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ทำให้นายสมบัติ กาญจนา ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาในความสามารถ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกลุ่มดำเนินการด้านการเกษตรหลายรูปแบบ นายสมบัติ กาญจนา ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฏิใหม่ เป็นผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีน้ำใจ โอบอ้อมอารีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานด้านการเกษตรเพื่อนำความรู้มาแนะนำให้แก่สมาชิก และเกษตรกร ได้ศึกษาและพัฒนาตนเองเป็นแบบเกษตรยั่งยืน นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพที่ตนรัก โดยยึดหลัก ขยัน ประหยัด อดออม จึงเป็นที่รู้จักของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2544
ดูพิกัด
หนังตะลุงของจังหวัดชลบุรีมีเหลืออยู่ 1 คณะคือ หนังตุลุงคณะ ดาวลอย ซึ่งปัจจุบันลุงลอย เล่นหนังตะลุงไม่ได้เล้ว และได้ถ่ายทอดการแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุงให้กับนายเจียง พุกถึง และติดต่อกับนายราเชนทร์ มีทรัพย์ ผู้อำนาวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ ช่วยฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการทำตัวหนัง และสลักตัวหนัง และการเชิดหนัง และช่วยอนุรักษ์สืบสานไว้จนปัจจุบัน
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสวน บนนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิลโมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 เป็นที่ประดิษฐฐานพระพุทธมงคลนิมิตต์ พระพุทธรูปคอนกรีตประดับด้วยกระเบื้องโอเสก ปางประทับเรือนขนาน(ประทับนั่งบนบัลลังก์ห้องพระบาท พระหัตถ์ ซ้ายวางค่ำบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาห้องอยู่ข้างพระองค์)ขนาดความสูง 34 เมตรอยู่เชิงเขา หากเดินขึ้นไปยังยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชลบุรีได้
ดูพิกัด
วัดบวรนิเวศวิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประทาน "สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์" ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์พระประธานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราขดำเนินเททองหล่อเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2523 ณ วัดบวรวิหาร นับเป็นองค์พระประทานที่มีรูปลักษณ์สวยงามและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ขอแนะนำนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแวะเยี่ยมชมพระอุโบสถหลังนี้ วัดญาณสังวราราม มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ การเดินทางมายังวัดจากหาดจอมเทียนหรือพัทยา ใช้ ถ. สุขุมวิทไปทาง อ. สัตหีบ ผ่านทางเข้าชุมชนบ้านอำเภอไปราว 2 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กม.
ดูพิกัด
วัดสำเภา มีพระประธานประจำอุโบสถมีเจดีย์ และรอยพระพุทธบาทจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดสำเภา เดิมตั้งอยู่ที่บ้านสระคลองห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันนี้ไปทางทิศใต้ ประมาณ 400 เมตร ต่อมาย้ายไปทางทิศเหนือเรียกว่าบ้านคอกวัว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันประมาณ 500 เมตร ย้ายครั้งสุดท้ายมาตั้งอยู่บริเวณที่เป็นวัดปัจจุบันนี้ แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นทะเลกว้างใหญ่ มีเรือสำเภาแล่นผ่านไป-มา แล้วอัปปางลง ต่อมาทะเลกลับตื้นเขินกลับกลายเป็นแผ่นดิน ปกคลุมไปด้วยป่าไม่ มีสัตว์ดุร้ายและไข้ป่าชุกชุม ต่อมามีพระธุดงค์มาจากภาคอิสาน ท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามาพักอยู่ ณ ที่นี้ ท่านพิจารณาเห็นว่าสถานที่นี้สมควรสร้างเป็นวัดจึงได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมา ให้ชื่อว่า วัดสำเภาทอง (สระคลอง) หลังจากสร้างเสร็จท่านก็ได้เดินธุดงค์ต่อไปไม่ได้จำพรรษา และได้ใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2502
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เป็นโรงภาพยนต์ที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผ้ชมรูกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง อัตราค่าเข้าชม 200 - 300 บาท โทร 038710294-8
ดูพิกัด
รอยพระพุทธบาท อยู่ทางทิศเหนือของเกาะบนไหล่เขา เหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ จำลองจากรอยพระพุทธบาทที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มีความยาวศอกเศษ ทำจากหินอัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทสอินเดีย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และยังมีพระบรมสาริกธาตุให้สักการะบูชาอีกด้วย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่งดงามสมารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลรอบเกาะรวมทั้งเกาะขามใหญ่อีกด้วย
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
หากคุณกำลังมองหาที่พักในใจกลางเมืองพัทยาที่ สวย สะอาด ราคาย่อมเยาและไม่ไกลจากทะเล โรงแรมสบาย เอ็มเพรส คือที่พักที่คุณควรพิจารณา ตั้งอยู่พัทยาเหนือและใกล้กับทุกสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงยามราตรีและถนนคนเดิน หากผู้เข้าพักต้องการไปเล่นน้ำทะเลก็สามารถเดินไปได้ในเวลาไม่นาน การมีรถสองแถวโดยสารผ่านโรงแรมช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ สำหรับห้องพักนั้นก็ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันซึ่งรวมถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าไว้เติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนของคุณด้วย
ดูพิกัด
ร้านหนุ่ยซาลอน บริการเสริมสวย ท่านสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการดัดโกรก ยืด ทรีทเม้นท์ รักษาเส้นผม ตัดสระ ไดร์ ซอย เซ็ท
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 193 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ร้านค้า คอฟฟี่ช็อป บาร์ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ห้องประชุม และร้านอาหาร ผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสวน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่เดอะกรีนพาร์ครีสอร์ท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2016 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand