Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 นี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอกับ1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเกะสีชัง อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และวัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยกับประวัติศาสตร์การก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่า ความงดงามของศิลปกรรม อันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชางจังหวัดชลบุรีได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
นายเฉลย ศรีคุ้ม เกิดเมื่อพ.ศ. 2478 ที่ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 62 ปี มีความสนใจเรื่องการแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่ยังวัยเยาว์ โดยได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนวิธีต่อกระดูก รักษาโรคกระดูก โรคงูสวัด วิธีแก้พิษงูกัด ตลอดจนฝีต่าง ๆ จากนายนิล วัชโรทัย ซึ่งเป็นตา และจากการที่นายเฉลย ศรีคุ้ม เป็นผู้มีความมานะ พากเพียร ขยัน อดทน จึงทำให้ทีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ หลายด้าน อาทิเช่น เรื่องยาสมุนไพร น้ำมันมนต์ ดังนั้นนายเฉลย ศรีคุ้มจึงได้นำความรู้ ความสามารถ เหล่านี้มารักษาผู้ป่วยด้วยโรคกระดูก ตั้งแต่อายุ 28 ปี ซึงได้ผลดีมาก ผู้ป่วยที่มารับการรักษามีอาการดีขึ้นและหายทุกคน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านทัวไปทั้งใกล้และไกล ตลอดทั้งชาวต่างประเทศ นอกจากนี้นายเฉลย ศรีคุ้ม ยังเป็นผู้มีคุณธรรมเคร่งครัดในคำสอน อีกทั้งมีสัจจะ มีศีลธรรม มีความอดทน เสียสละทั้งกายและใจ ทำงานบริการสังคมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยคิดค่าบูชาครู เพียงครั้งละ 6 บาท แม้กระทั่งปัจจุบันยังคงให้ความอนุเคราะห์แก่ชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย นับเป็นบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเฉลอย ศรีคุ้ม เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการรักษาโรคและการป้องกัน ประจำปี พ.ศ. 2540
ดูพิกัด
นายสมบัติ กาญจนา เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานการเกษตรให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย สร้างผลผลิตและรายได้ที่พอเพียงแก่ตนเอง ครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลือ เกื้อกูล เกษตรกรด้วยกันให้สามารถสร้างฐานะสร้างงานมีอาชีพที่มั่นคงผลผลิตงดงาม มีรายได้ตลอดปี ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกลุ่มดำเนินการด้านการเกษตรหลายรูปแบบ จึงเป็นที่รู้จักของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2544
ดูพิกัด
ประเพณีบุญกลางบ้านนิยมทำในเดือนแปดก่อนเข้าพรรษาของทุกปี เพราะหากไม่ทำ จะเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีพิธีบุญกลางบ้าน ผู้ทำพิธี คณะกรรมการจัดงาน เวลาทำพิธี ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. เครื่องบูชา อาหารคาว หลาน ผลไม้ หัวสัตว์ สุรา ประทัด และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี ประโยชน์ของประเพณีที่มีต่อชุมชน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านตลาดอมพนม
ดูพิกัด
นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้มีชือเสียง เกียรติคุณ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแปรรูปหัวผักกาดขนาดเล็ก ไม่สามารถนำออกขายในรูปของหัวผักกาดสดได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นหัวผักกาดเค็ม และหัวผักกาดหวาน จนสำเร็จครบวงจร ตามหลักการเกษตรในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่ว ๆไป นอกจากนี้ยังได้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนางานการเกษตรครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และในด้านการพัฒนาให้เกิดความเจริญ การกินดีอยู่ดี ของบุคคลในสังคมหมู่บ้านหินกองนอกจากการแปรรูปหัวผักกาดแล้ว นางทองอยู่ ล้อประเสริฐยังได้เป็นผู้ริเริ่ม แนะนำและร่วมงานกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกอง เพิ่มผลผลิตด้านการแปรรูปพิชผักผลไม้ตามฤดูกาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม และซอสพริก เป็นต้น การทำงานแต่ละครั้ง จะทำด้วยความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลในสังคมท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติสืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการผลิตและการ บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2538
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจและค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง
ดูพิกัด
น้ำตกอ่างผักหนาม อยู่บริเวณเขาใหญ่เป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวของที่อำเภอบ่อทองนี้ ก่อนทางขึ้นน้ำตกก็เป็นสำนักสงฆ์เขาผักหนาม ทางขึ้นจะด้านล่างไปถึงบนน้ำตกระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ตลอดทางจะมีธารน้ำไหลตัดผ่านเป็นระยะๆ และเส้นทางก็เล็กเป็นหินก้อนเล็กๆที่ พื้นมากมายซึ่งทำให้เดินทางลำบากมาก (ที่น้ำตกสิ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังคือหินที่ลื่นมากจะทำให้หกล้มได้) บนน้ำตกในชั้นแรกจะมีพระที่เห็นที่ภาพอยู่อย่างเด่นชัด เป็นรูปปั้นพระสังกระจายนั่งอยู่ ที่นี่ไม่มีที่พัก
ดูพิกัด
วัดเขามะกอก ตั้งอยู่ที่บ้านเขามะกอก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2538 โดยนายสุพรรณ กำแพงทอง ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 10 ไร่ เริ่มแรกตั้งเป็นที่พักสงฆ์ศรีสุวรรณเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดิน แต่ได้รับอนุญาตตั้งวัด ชื่อวัดเขามะกอก ตามชื่อหมู่บ้าน
ดูพิกัด
"พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี (ตึกพระพันวัสสา) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2445 ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวศรีราชาและประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพระพันวัสสา ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ 4 ห้องด้วยกัน ในส่วนห้องโถงด้านหน้าจัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมรูปที่จัดไว้ด้านหน้าพระบรมโกศของพระองค์ และยังมีโครงการขยายพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ไปสู่ด้านล่างเพื่อจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน "
ดูพิกัด
วัดหนองบอนแดง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบอนแดง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 12 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะอื่น ๆ อีก คือ เมรุ,โรงครัว,ปูชนียวัตถุ ฯลฯ วัดหนองบอนแดง ตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2486 โดยมีนายกิมเล้ง วิวัฒนาวานิช เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ในการสร้างวัด ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 7 ไร่ และได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2493 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
วัดโคกเพลาะ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2476 ซึ่งมีนายโต - นางค้าม นิลกระจ่าง อยู่่บ้านเลขที 27 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ 40 วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.2480 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 20 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๕๐ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ รั้ว เมรุ สุสาน หอระฆัง อาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 29 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร รูมเซอร์วิส ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2017 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand