Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรมฝาผนัง) นายสุรชัย มั่งมี เป็นผ้มีใจรักทางด้านการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีพรสวรรค์ อีกทั้งยังได้คลุกคลีกับการวาดภาพมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมเพราะชีวิตในวัยเด็กพำนักอยู่ในวัดถึง 8 ปี ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา นายสุรชัย ได้รังสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมากกว่า 40 ชิ้นงาน และยังคงจะวาดต่อไป นายสุรชัย ได้ฝากข้อคิดสำหรับเยาวชนว่า อยากจะเห็นเยาวชนรุ่นหลังหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ควรธำรงไว้ให้อยู่คู่ชาติตลอดไป
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้รับความรู้เชิงประว้ติศาสตร์ของท้องถิ่นอ่างศิลา ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวอ่างศิลาภูมิใจในท้องถิ่นของตน ตระหนักที่จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และร่วมในกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 อ่างศิลาที่ข้าพเจ้ารู้จัก ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งตำบลอ่างศิลาและประชากร สภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยลักษณภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และป่าโกงกางกับค้างคาวแม่ไก่ มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอ่างศิลาจากการสัมภาษณ์นางปุ่น สายสมุทร และนางนงนุช เจิมสวัสดิ์ ชาวอ่างศิลาซึ่งอาศัยที่อ่างศิลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงอาชีพที่สำคัญของชาวตำบลอ่างศิลา ได้แก่ อาชีพแกะสลักหิน อาชีพประมง อาชีพผ้าทออ่างหิน ส่วนตอนที่ 2 เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ รวบรวมประวัติอ่างศิลา พระตำหนักมหาราช- พระตำหนักราชินี เจ้าจอมมารดาดารารัศมีกับความผูกพันกับชาวอ่างศิลา และศาสนสถานที่สำคัญของคำบลอ่างศิลา คือ วัดอ่างศิลาและวัดโกมุทรัตนาราม และตอนที่ 3 ปัจจุบันของอ่างศิลาซึ่งเป็นข้อเสนอแนะได้จากคำเนะนำของชาวชุมชนอ่างศิลาในการทำประชาพิจารย์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิได้มองอ่างศิลาในวันนี้จนถึงอนาคตเพื่อเป็นตวบ่งชี้ในการพัฒนาต่อไป
ดูพิกัด
นายสมมิตร มาลารักษ์ เกิดเมื่อพ.ศ. 2497 ที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือและความเชี่ยวชาญในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และภาพเหมือนต่าง ๆ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูลจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมมิตร มาลารักษ์ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะทำบุญมงคลอายุครบ 6 รอบ (72 ปี ) แต่เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษให้พระปริยัติธาดาเข้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชเทินนามที่ พระราชสิทธิวิมล เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกล่าวถึงสัญญาบัตรและประวัติของพระราชสิทธิวิมล ประวัติวัดใหญ่อินทราราม โดยการให้ข้อมูลอย่างละเอีอดตามลำดับตั้งแต่ที่มาของวัด ผู้สร้างวัด ที่ตั้งของวัด พร้อมเหตุการณ์ของวัดตามพงศวดาร เริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระหว่างพระเจ้าตากกับนายทองอยู่น้อยและวัดใหญ่อินทาราม อาณาเขตที่พระเจ้าตากตั้งตัวเป็นอิสระ พระเจ้าตากเข้าตีเมืองจันทบุรี และเมืองตราด รวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดใหญ่อินทาราม ในช่วงที่ 2 เป็นภาคผนวก ให้ข้อมูลสัญญาบัตรของวัดใหญ่อินทราราม ข้อความหลังแผ่นป้ายชื่อวัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวงพร้อมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาขอรับผ้ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดใหญอินทราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงพ.ศ. 2550 รายชื่อปางพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ จำนวน 55 ปาง รายชื่อพระพุทธเจ้า ในอดีตจำนวน 24 พระองค์ รวมถึงภาพปริศนาธรรมด้านทิศตะวันออกหน้าพระประธาน ภาพปริศนาธรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตก หลังพระประธาน ภาพปริศนาธรรมเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงพ่อเฉย กรรมวิธีการเทปูนฉาบฝาผนังและการเขียนภาพ รวมถึงภาษิต-คำคม คำกลอน ข้อคิด สมบัติของผู้ดีที่น่าศึกษา พร้อมภาพประกอบภายในเล่ม
ดูพิกัด
นางนิยม สร้อยสน ทำข้าวหลามเป็นที่รู้จักในชุมชนและหนองมนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสำหรับประชาชนที่จะหาช่องทางประกอบอาชีพนี้ก็พร้อมที่จะสอนและสาธิตวิธีการทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ดูพิกัด
ตัวกลองทำด้วยโลหะแล้วขึงหน้ากลอง ด้วยหนังสัตว์ ซึ่งนายประทวน บุญผึ้ง บอกว่าถ้าใช้หนังค่างจะถือว่า เป็นหนังที่ดีที่สุด รองลงมาก็เป็นหนังแพะ นายประทวน ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้หนังวัวและหนังงู ซึ่งถ้าเป็นหนังวัว ต้องลอกหนังให้บาง เสียงจะได้ไม่ทึบ และถ้าเป็นหนังงู ที่มีอายุพอสมควร เพราะถ้าเป็นงูอายุน้อยหนังจะขาดง่าย เมื่อขึงหน้ากลอง แล้ว จะใช้ผ้าสีตัดเย็บเป็นกระโปรงประดับตกแต่งกลองให้สวยงาม การสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมดนตรี “กลองยาว” ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการทำเครื่องดนตรีมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ผู้ทำต้องมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และผู้จะทำกลองยาวใช้เอง นั้นจะต้องผ่านการครอบครู ตามขนบความเชื่อของโบราณ เพื่อให้รอดพ้นจากอันตราย ที่เกิดจากของมีคมขณะทำกลองยาว อีกทั้งผู้ทำต้องมีใจรักอย่างยิ่ง อนึ่งหากกลองมีการชำรุดการซ่อมแซมก็ทำได้ยาก เนื่องจากวัสดุที่ใช้ขึงหน้ากลอง หรือซ่อมแซมตัวกลองหากไม่มีฝีมือเพียงพอ จะทำให้การซ่อมแซมไม่ได้คุณภาพตามเดิม ประกอบกับในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องจักรในการขึ้นรูปตัวกลองยาวจึงทำให้สะดวกมากขึ้นคนจึงไม่นิยมทำกลองขึ้นใช้เอง จากการขุดด้วยมือ แต่คุณภาพของเสียง กลองที่ทำจากมือจะมีคุณภาพเสียงดีกว่ากลองที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปัจจุบันสถานที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ ๑๑ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วิธีทำ นำผักตบชวามาเลือกเอาเฉพาะต้นที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป ตัดใบทิ้งนำมาล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง นำไปอบกำมะถัน นำไปตัดหรือขวั้นตามแต่งานที่จะทำ แล้วทาด้วยน้ำมันวานิช ผลผลิตที่ได้ กระเป๋าถือ ตระกร้าของขวัญ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ตระกร้าใส่ขวดไวน์ พัดรูปหัวใจ ผู้ทำ นางมลิวัลย์ แจ่มอ้น อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ ๒ ต.วัดโบสถ์ อ.พัสนิคม แต่เดิมเป็นครูสอนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา สอนวิชา สปช. ภาษาไทย และจักสาน ปัจจุบันลาออกแล้ว และมาเริ่มตั้งกลุ่มจักสานผักตบชวา เนื่องมาจากมีวัสดุในท้องถิ่นจึงคิดทำแปรรูป โดยเรียนรู้จากวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาช่วยสอน ปัจจุบันทำเป็นอาชีพเสริม และรับทำตามสั่งการถ่ายทอด มีการสอนให้กับลูกหลาน และกลุ่มผู้สนใจ ซึ่งได้แก่โรงเรียนต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียน จากโรงเรียนชลบุรีสุขบทเป็นต้น
ดูพิกัด
ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนด้านการนวดและทางด้านกายภาพ และได้ลาออกจากการรับราชการที่โรงพยาบาลศิริราช กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองที่เกาะสีชัง โดยก่อตั้งเรือนสุขภาพสีชังเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรแห่งแรก และแห่งเดียวของอำเภอเกาะสีชัง โดยเปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมการทำงาน การดูแลกิจการร้านเรือนสุขภาพสีชังซึ่งเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ/การบริการทั้งในหมู่คนไทย และชาวต่างชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจัดการอบรมให้ผู้บริการนวด และเปิดกิจการนวดของกลุ่มพัฒนาการนวดเพื่อสุขภาพบริเวณชายหาดถ้ำพัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะสีชังชื่อร้าน “ถ้ำพังบีชสมาย” หลังจากเริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเยาวชนที่สมัครเข้ามาเรียนรู้ มาให้บริการนวดทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถขยายประโยชน์ไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนในวันเสาร์ - อาทิตย์
ดูพิกัด
ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรี มีสมาชิก ๔ คน คือ ๑.แม่บ้าน นางรุจี เกิดคล้าย อายุ ๕๑ ปี ประธานกลุ่ม ๒.ทำนา นางวราภรณ์ จริยาจิรวัฒนา อายุ ๓๘ – ๔๐ ปี เลขาฯ ๓.แม่บ้าน นางต้อย ทรงพระนาม อายุ ๓๘ ปี ๔.ทำนา นางอุไร วาจาสัตย์ อายุ ๔๐ ปี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะทำกระยาสารท ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ของทุกปี ซึ่งจะทำเป็นอาชีพเสริม กระยาสารทมีอยู่ในท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วซึ่งทำกันแทบทุกครัวเรือน
ดูพิกัด
วัดเขาซก ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาพักร้อน ฯลฯ วัดเขาซก ตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเจ้าอาวาส คือ พระสมนึก สุมโน
ดูพิกัด
เป็นการแสดงคาบาเร่ต์โดยนักแสดงชายล้วนด้วยฉากแสงสีเสียงอันตระการตา ตั้งอยู่บนถนนพัทยาสาย 2 เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันละ 3 รอบ วันเสาร์เพิ่มรอบ 23.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 250 และ 350 บาท ชาวต่างประเทศ 500 และ 600 บาท
ดูพิกัด
ภายในอุโบสถวัดใหญ่อินทารามมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ภาพที่เขียนเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติและพุทธชาดก โดยเฉพาะเรื่องทศชาติ โดยผนังด้านทิศเหนือเขียนเรื่องพระเดมีย์ พระชนก สุวรรณสาม เนมิราช มโหสถ และภูริทัต โดยเขียนบนพื้นที่ว่างระหว่างช่องหน้าต่าง ทางผนังด้านทิศใต้เขียนเรื่อง จันทรกุมาร นารทวิพูรบัณฑิต และเวสสันดร ด้านบนเหนือกรอบหน้าต่างเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม 3 ชั้น ห้องฉนวนด้านหน้าเขียนเรื่อง พระอภัยมณี และพุทธประวัติ ในห้องมีใบเสมาขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานสูงรูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ เป็นเสมาคู่ มี 8 ทิศ บูรณะในปี พ.ศ.2458, 2482 และ 2498 ลักษณะจิตกรรมสีฝุ่น ผนังระหว่างหน้าต่างทิศเหนือ-ใต้ เป็นเรื่องทศชาติ ตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม 3 ชั้น ด้านบนเป็นคนธรรพ์ วิทยาธร ผนังด้านทิศตะวันออกเป็นภาพมารผจญ ด้านตะวันตกเป็นเรื่อง ไตรภูมิและพุทธประวัติ และมีการเขียนเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่ 3
ดูพิกัด
วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ. บ้านศาลพ่อแก่ ตำบลทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่จัดแสดงโรนิน เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และให้ลูกค้าที่สัมผัสกับสัตว์น้ำที่หายาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำแนกปลาทะเลเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของโรนิน ปัจจุบันปลาที่อยู่บนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ปลาที่มีกระดูกแข็ง .ปลาที่มีกระดูกอ่อน พร้อมพูดถึงข้อมูลจำเพาะของโรนิน โดยลักษณะทั่วไป มีจมูกกลมและกว้าง มีแถวของกระดูกบริเวณคอและหัว(หลังตา) ลักษณะของครีบหลังและหางที่เหมือนฉลาม ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากด้านบน ทำให้โรนินถูกแยกออกมาจากกลุ่มของกระเบน โรนินจะกินปลาตัวเล็กอาทิ หอย ผัก ปลาทู ปลาโอเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่าทั่วไปบริเวณอินโด แปซิปิค บริเวณแนวปะการังจนถึงระดับความลึก 90 เมตร และอ่าวไทยบางแห่งที่นักดำน้ำต้องดำลึกประมาณ 50 เมตร ข้อมูลทางชีววิทยาโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอโรนิน ปัจจุบันหายากมากในท้องทะเลบ้านเรา อ.วศิน กล่าวในท้ายที่สุด
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 47 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้าน ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ซาวน่า และห้องอบไอน้ำ เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand