Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ กรมสามัญศึกษาพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศนธรรมสภารามวรวิหาร 4 พฤศจิกายน 2515 เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 3 หัวข้อ 2 ข้อแรกเป็นเรื่องเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ 103 และพระราชดำรัสในพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง พระบรมราชาธิบาย แก้ไขการปกครองแผ่นดิน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานแก่เจ้านายและข้าราชการ อันเป็นประโยชน์ในทางก่อให้เกิดความคิดและทัศนที่ดีงาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะจะช่วยให้เราได้ทราบถึงสติปัญญาความคิดทันเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพียงไรและองค์พระมหากษัตย์ผู้ทรงเป็นประมุขบริหารประเทศทรงสนับสนุนและมีพระราชวินิจฉัยอย่างไร หัวข้อที่ 3 คือ ประวัติเกาะสีชังเป้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะสีชัง เป็นประวัติย่อ ๆ ว่าเป็นเกาะใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเล ห่างจากอำเภอศรีราชา 3 ไมล์ทะเล และขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาได้โอนมาอยู่กับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน และทรงพระราชกรณียกิจบนเกาะสีชังด้วย
ดูพิกัด
มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในชลบุรีประทับนั่งหันหน้าออกทะเลมองเห็นเด่นชัด ภายใต้ฐานเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กอยู่ข้างใน และมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ เขียนไว้ถึง 37 ปาง อยู่ใกล้กับศาลาฤาษี เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่าความงามของศิลปกรรมอันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดชลบุรี ได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบิดามารดา และคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเรื่องการจักสานไม่ไผ่ให้เป็นเครื่องมือของใช้ต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรที่กลุ่มอาชีพ จัดสอนอาชีพให้กับคนในชุมชน และที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นผู้ริเริ่มให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้าน,และเป็นผู้แนะนำการทำให้กับชาวบ้านที่มาขอคำแนะนำที่บ้านจนสามารถสร้างเครื่องมือได้
ดูพิกัด
นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ (ถึงแก่กรรม) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2533 สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิต(กายภาพบำบัดพื้นบ้าน) บ้านเลขที่ 44/30 บ้านมาบมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง นายจีบ มงคลชัยฤกษ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยกรรมวิธีกายภาพบำบัดพื้นบ้าน โดยมีคุณภาพชีวิตสูง ท่านคนสันโดษและเมตตาธรรม เห็นผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาดแล้ว ก็รับไว้รักษายังสถานบ้านเรือนของตน ด้วยมีอาการกินอย่างเรียบร้อย โดยไม่เจาะจงเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ประการใด เพราะเป็นผู้เห็นคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตนี้ อยู่ในภาวะแห่งความเป็นทุกข์ เห็นทุกข์ผู้อื่นแล้วทนไม่ได้ ใช้ความรู้จากกายภาพบำบัดที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากแผนโบราณ มาทำการรักษา ปรากฏว่าได้ผลมาแล้วมากต่อมากเป็นผู้สันโดษแม้ผู้ป่วยนั้นจะมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทอง ก็ไม่เรียกร้องเห็นแก่ลาภสักการะ ถือโอกาสตักตวงสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้แก่ตนเอง ทั้งๆ ที่อาคารรักษานั้นก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ และการครองชีพแบบสามัญชนคนธรรมดา ท่านต้องการให้สังคมมุคุณภาพชีวิตด้วยการมีคุณธรรมตราบใดที่สังคมยังไม่มีคุณธรรมแล้ว จะถือว้าสังคมมีคุณภาพชีวิตไม่ได้ เป็นอุดมการณ์อันมั่นคงและแน่วแน่ ของท่าน
ดูพิกัด
ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนด้านการนวดและทางด้านกายภาพ และได้ลาออกจากการรับราชการที่โรงพยาบาลศิริราช กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองที่เกาะสีชัง โดยก่อตั้งเรือนสุขภาพสีชังเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรแห่งแรก และแห่งเดียวของอำเภอเกาะสีชัง โดยเปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมการทำงาน การดูแลกิจการร้านเรือนสุขภาพสีชังซึ่งเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ/การบริการทั้งในหมู่คนไทย และชาวต่างชาติ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจัดการอบรมให้ผู้บริการนวด และเปิดกิจการนวดของกลุ่มพัฒนาการนวดเพื่อสุขภาพบริเวณชายหาดถ้ำพัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเกาะสีชังชื่อร้าน “ถ้ำพังบีชสมาย” หลังจากเริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปี พ.ศ.2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และเยาวชนที่สมัครเข้ามาเรียนรู้ มาให้บริการนวดทำให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถขยายประโยชน์ไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น การให้ความรู้แก่เยาวชนในวันเสาร์ - อาทิตย์
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
ขนมกง มีส่วนผสม ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวตอก น้ำตาลปี๊ป แป้งสำหรับชุบทอด แป้งมี่ ไข่ไก่ แป้งข้าวเหนียว วิธีทำ ผสมแป้งนวดกับน้ำกะทิและไข่ นวดให้ฟู ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ถ้าจะให้ดีต้องนวดแล้วพักไว้ สักครู่ แล้วจึงนวดต่อ วิธีทำตัวขนม เคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้เหนียวเป็นยางมะตูม นำข้าวตอกคลุกเคล้ากับถั่วลิสงป่น ให้เข้ากันดี แล้วนำน้ำตาลที่เคี่ยวไว้มาราดผสมอีกที จนได้ที่ แล้วจึงนำมาปั้นเป็นรูปกงล้อ ราคาส่ง ชิ้นละ ๓ บาท ราคาปลีก ๓ ชิ้น ๑๐ บาท ผู้ทำ คือ นางทวี ใบใหญ่ อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สืบทอดอาชีพนี้มาจากมารดา และปัจจุบันมีบุตรสาวสืบทอดอาชีพนี้ ทำขนมทุกวัน วันละประมาณ ๒๐๐ ชิ้น หักต้นทุนแล้ว ๑๐๐ ชิ้นจะได้กำไรประมาณ ๑๕๐ บาท
ดูพิกัด
"เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วย ประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรม และปรัชญาของคนในโลกตะวันออกมีพื้นที่ติดทะเล ขนาด 60 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2524 สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ทั้งหลังใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้สร้างเป็นทรงจตุรมุข ยอดปราง 105 เมตร หลังคามุขทั้ง 4 ด้าน เป็นปราสาททรงอ่อนตามแบบอยุธยายอดประดับ ที่อยู่ : 206/2 หมู่ 5 นาเกลือ ซอย 12 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 การเดินทาง : อยู่ตรงแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือเมืองพัทยา ทางเข้าอยู่บริเวณซอย นาเกลือ12 เวลาให้บริการ : 08:00-17:00 ทุกวัน ค่าบริการ : ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 250 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ"
ดูพิกัด
อยู่ห่างจากชายหาดบางแสนประมาณ 1 กม. มีพื้นที่ 32 ไร่ จัดสร้างโดยมูลนิธิ หลวงพ่อเณรน้อย โพธิสัตโตมีประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ บางชิ้นแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขัน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนตั้งมั่นในศีลธรรมและความดีงามการเข้าชมไม่เสียค่าบริการแต่ภายในมีตู้รับบริจาค สำหรับผู้มีจิตศรัทธา พื้นที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น แดนนรก เมืองสวรรค์ สวนพุทธ แดนนรก ทำเป็นรูปเปรตอสูรกายขนาดสูงใหญ่ รูปปั้นการลงแบบต่างๆ เมื่อคนทำชั่วตกนรก
ดูพิกัด
"""วังแสนสุข"" สร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างเข้ามาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสาย เริ่มตั้งแต่เมื่อย่างกายเข้าสู่ประตูวัดจะเห็นความโดดเด่นจากประติมากรรม ในรูปแบบปูนปั้นหลากสีสันและรูปทรงแปลกตามากมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์พระลักษณะอวบอิ่มใบหน้ายิ้มแย้ม มีเณรน้อยรูปเล็กๆ เกาะอยู่ตามสรีระขององค์ท่าน อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นรูปปั้นพระฤาษี นักบวชจีน รูปปั้นองค์เทพต่างๆ มากมาย พร้อมข้อคิดที่สอนใจให้ทำความดีงดเว้นความชั่ว "
ดูพิกัด
วัดเขาห้ายอด ตั้งอยู่ที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 55 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง มีพระพุทธรูป จำนวน 35 องค์ ประดิษฐานอยู่ใน ถ้ำ วัตถุโบราณ ได้แก่ หม้อ ไห มีดหิน จานหิน สันนิษฐานว่า เป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุคหินกลางกับยุคหินใหม่ วัดเขาห้ายอด ตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ใกล้เขาซึ่งมีลักษณะเป็นเนิน 5 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า เขา 5 ยอด โดยมีผู้ใหญ่อำนวย ชื่นประกรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และร่วมกับประชาชนที่มีศรัทธาก่อสร้างวัดขึ้น เจ้าอาวาสคือพระครูปราโมทย์สมณวัตร
ดูพิกัด
"สวนไม้ดอกไม้ประดับบนที่สร้างได้อย่างสวยงามบนเนื้อที่ 1500 ไร่ ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 163 เส้นทางพัทยา-สัตหีบ เป็นแนวคิดการจัดสวนให้คนมาเที่ยวของคุณนงนุช ตันสัจจา สวนนงนุชแห่งนี้มีการจัดสวนมากมายหลายแบบ ทั้ง สวนกล้วยไม้ สวนสัปปะรดสี สวนตุ๊กตากระถาง สโตนเฮนจ์ (Stoneheng) สวนเนินดอกไม้ สวนเฟื้องฟ้า สวนฝรั่งเศส สวนกระบองเพชร สวนปาล์มโลก สวนหิน สวนพุทธรักษา สวนผีเสื้อและอื่นๆ สวนที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนนงนุชและไม่ควรพลาดที่จะแวะชมคือสวนน้ำพุ ที่มีการตกแต่งสวนดอกไม้กับน้ำพุได้อย่างลงตัว หรือหากต้องการชมสวนนงนุชในมุมสูงก็ต้องเดินบนทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) ที่จะทำให้ท่านได้ชมภาพมุมสูงของสวนนงนุชได้อย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอน เวลาให้บริการ : 8:00-18:00 ทุกวัน ค่าบริการ : ชมสวน ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก (ต่ำกว่า 11 ปี 50 บาท ชมการแสดงศิลปะและช้างแสนรู้ 09:45 น., 10:30 น., 15:00 น. และ 15:45 น. (1 ชั่วโมง) ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 3870 9358 - 61"
ดูพิกัด
ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องพักชั้นพิเศษ และรูมเซอร์วิสไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักที่สนใจในการออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย ภายในโรงแรมมีสปา ห้องฟิตเนส และบริการนวดไว้รองรับความต้องการ ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่หลังห้างสรรพสินค้า Royal Garden Plaza ที่อยู่ในพัทยากลาง โดยทำเลแห่งนี้ทำให้คุณสามารถเดินไปยังชายหาด ไปช้อปปิ้งและไปสัมผัสสีสันยามค่ำคืนบนถนนคนเดินได้สะดวก เคาน์เตอร์บริการนำเที่ยวในโรงแรมสามารถช่วยจัดการเรื่องท่องเที่ยวให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำหรือการเล่นกอล์ฟ ห้องพักทั้งหมดที่โรงแรมมีอ่างอาบน้ำและฝักบัว รวมถึงมี Wi-Fi ให้บริการด้วย โรงแรมรอยัล ทวิน โดดเด่นด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองและราคาแสนประหยัด
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมสูง 7 ชั้นแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 56 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ห้องฟิตเนส นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2008 โรงแรมแห่งนี้ได้ผสมผสานบริการชั้นหนึ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 1 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีบาร์ริมสระน้ำ บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ห้องแฟมิลี่รูม จุดบริการทัวร์ ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สวน และจาคุซซี สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของแมบปราชาน เล้ค วิลลา
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand