Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระภายในเล่มกล่าวถึง เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชลบุรีประกอบด้วยตราประจำจังหวัดชลบุรี คำขวัญประจำจังหวัด รวมถึงประวัติพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ในช่วงแรก ถัดมาเป็นเนื้อหาการให้ข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัด มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติเมืองในยุคแรกถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดอาหารและขนบพร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดชลบุรี และข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เล่มนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์ วินัย ธรรมสาโรช ท่านได้กล่าวถึงประวัติของวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม กับแขวง อำเภอ และตำบลนามะตูม การค้นหาชื่อจริงของเมืองโบราณที่พนัสนิคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพนัสนิคม ได้แก่ การขุดค้นสำรวจที่โคกพนมดี ศิลปวัตถุที่เมืองที่เมืองพระรถ ตำบลหน้าพระธาตุ จารึกวัดเกาะแก้ว นครสวรรค์ที่พนัสนิคม พระพุทธพนัสบดี และกระถางปักธูป พร้อมภาพประกอบของโบราณวัตถุ และวัดที่สำคัญของพนัสนิคมมากมาย ท้ายเล่มผู้เขียนได้นำเสนอแจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องการตายกเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี เมืองบางละมุง 3 เมืองนี้รวมเข้าในมณฑลปราจีณบุรี ซึ่งึดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 11 แผ่นที่ 44 วันที่ 27 มกราคม รัตนโสนทรศก 27 113 และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพนัสบดีด้วย ภายในเล่มมีภาพสีของพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูมองค์ปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในโบสถ์หลังใหม่ ภาพบุษบก พระพุทธรูป คชสีห์อยู่ในศูนย์ศิลป์ โรงเรียนพนัสวิทยาคาร ภาพพระพนัสบดีจำลอยและหอพระ ซึ่งเป็นภาพสีสวยงามมาก
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี แหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่าความงามของศิลปกรรมอันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชาวจังหวัดชลบุรี ได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติตลอดไป
ดูพิกัด
ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ต่อมาได้รับการถ่ายทอดวิชานวดฝ่าเท้าจากชาวไต้หวัน ซึ่งเป็นวิธีการนวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบโบราณของจีน ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรแผนโบราณ โดยการจัดการสอนกลุ่มสตรีที่สนใจ วิธีการนวดแบบแผนไทย นวดฝ่าเท้ารักษาโรคแบบแผนจีน ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาได้นำไปประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ของภรรยาซึ่งเป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย เช่น ซอด้วง ซออู้ กลองยาว ทำให้สนใจและได้เรียนรู้เรื่อยมา เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ประดิษฐ์ คือ ซอด้วง เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย และการเล่นกลองยาวให้กับชาวบ้าน และนักเรียนในสถานศึกษา
ดูพิกัด
ชุมชนหนองปรือเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยนั้น ได้แก่ วิหารที่สร้างมีรูปหล่อหลวงพ่อช้าง ผู้ก่อสร้างประดิษฐานอยู่ทีวัดหนองปรือ และวิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส ปัจจุบันตำบลหนองปรือ 45 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก และชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยทุกชุมชนมีความผูกพัน ประสานกลมเกลียวกันมาโดยตลอด มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมือนญาติพี่น้อง ถึงแม้จะนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมแตกต่างกัน งานกองข้าวเป็นประเพณีหนึ่งในช่วงงานสงกรานต์ที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 100 ปี ซึ่งมีการกำหนดวันงานขึ้น 3 วัน จนกระทั่งปัจจุบันมีเอกลักษณ์ในแบบพิธีกรรมการปฏิบัติมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงการตอบแทนพระคณของพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ได้บันดาลให้ข้าวปลา ธัญญาหารสมบูรณ์ โดยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เมื่อได้กระทำร่วมกันตามประเพณีแล้วจะทำให้ชุมชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ดูพิกัด
นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เคยประกวดการทำกลอง ได้รางวัลชนะเลิศ โดยสาธิตให้ดูถึงวิธีการผลิตด้วยมือ ที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๓๕ การทำกลองยาว เดิมราคาขั้นต่ำ อยู่ที่ ๕๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ ที่ ๑,๕๐๐ บาทเนื่องจากวัตถุที่ใช้ทำกลองหายากโดยต้องทำในช่วงที่ไม้ยังสดอยู่ การรับงานรับงานทุกประเภทในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การทำขวัญนาค การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า งานรื่นเริงต่าง ๆ ตามที่เจ้าภาพจะหาไปเล่น ตั้งแต่ราคา ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท เวลาเดียว ถ้า ๒ เวลา จะถูกกว่านี้ การฝึกซ้อมมีการถ่ายทอดทั้งวิธีการเล่นและทำกลองให้กับบุตรและลูกหลาน โดยปัจจุบันจะมีบุตรสาว ๑ คน บุตรชาย ๑ คน เป็นผู้รับสืบทอด และเป็นวิทยากรรับสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอศรีราชา
ดูพิกัด
จากการชักชวนของพี่สาวตนเองให้ลองทำไม้กวาดเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำไม้กวาดมีอยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องลงทุนมากนัก หัดทำจนเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพตลอดมาจนปัจจุบัน และนางประไพ บุญสวน ได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าได้อย่างสวยงามและทนทานจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนอย่างแพร่หลาย
ดูพิกัด
เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนหนองรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.2467 ในพระอุโบสถมีภาพพุทธประวัติพร้อมคำสอนต่างๆ ด้านบนของผนังโบสถ์มีลวดลายในการเขียนงดงาม อีกทั้งยังมีวัดยังมีเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสรุ่นแรกๆ ไว้ให้ประชาชนกราบไหว้อีกด้วย สระน้ำของวัดนี้เดิมเป็นหนองน้ำวงรีมีน้ำขังตลอดปีอันเป็นที่มาของชื่อ ต.หนองรี
ดูพิกัด
อาคารศาลาทรงหกเหลี่ยมที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของศาลเจ้านักรบกวนอู ตัวศาลาเป็นศาลาแบบเปิดที่ไม่มีผนัง เสาทั้งสี่ต้นถูกตกแต่งด้วยมังกรเลื้อยตามแบบศิลปะแบบจีนและมีสีสันสดใสสวยงาม ภายในเป็นรูปปั้นของนักปราชญ์เหล่าจื้อ เป็นผู้ที่มีความรู้และความคิดอันกว้างไกลจนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เริ่มต้นของลัทธิเต๋า ศาลาแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูลคุณงามความดีของท่านนักปราชญ์เหลาจื้อและให้นักท่องเที่ยวได้เคารพสักการะท่านนักปราชญ์เหล่าจื้อ วังสามเซียนตั้งอยู่ใกล้วัดพระใหญ่ ทางขึ้นไปเขาพระตำหนักในพัทยาใต้ เป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นของพระโพธิสัตว์ "เจ้าแม่กวนอิม" อยู่กลางสวนน้ำ สวยงามมาก มีทิวทัศน์ต้นไม้ร่มรื่น นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนสมัย ขงจื้อ เรื่องราว 24 กตัญญู รูปปั้นจำลอง ราชวงศ์ต่างๆ ของประเทศจีน รูปปั้นจำลอง พระถังซำจั๋งและศิษย์เอก ระฆังแห่งคุณธรรม ม้าศึกกวนอู
ดูพิกัด
มณฑปแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับพระอุโบสถนอก ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลองพร้อมด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆ ผนังด้านในมณฑปเขียนรูปพระอรหันต์เข้าแถวหน้ากระดาน ภาพเขียนเหล่านี้สะท้อนถึงความเคารพสักการะในรอยพระพุทธบาท สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ชื่นชอบการทำบุญที่วัดหัวหินแล้วไม่พลาดที่จะไปกราบนมัสการพระพุทธบาทจำลองเพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคล วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
วัดเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านเซิดน้อย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วัดเจริญธรรม ตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2531 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดใหม่
ดูพิกัด
พระอุโบสถนอกสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 3 ลักษณะของพระอุุโบสถที่ไม่เหมือนใครคือ หลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกา ภายในมีภาพเขียนเก่าแก่อายุเกือบสองร้อยกว่าปี เขียนโดยวัดสามปลื้มในปี พ.ศ. 2368 เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ด้านหลังพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อหิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอ่างศิลาี ตามความเชื่อว่าหลวพ่อหินองค์นี้ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อโสธร จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดชลบุร นอกจากนี้โดยรอบพระอุโบสถมีพาไลเป็นระเบียงเดินได้รอบสามารถเดินชมความงดงามของพระอุโบสถนอกได้อย่างครบถ้วน วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
ด้วยการให้บริการห้องพักทั้งหมด 246 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมในระดับ 3-ดาว พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เช่น บริการนวด สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส และซาวน่า ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่โรงแรมจอมเทียนธานีแห่งนี้
ดูพิกัด
รีสอร์ทแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางที่กำลังมองหาที่พักที่มีคุณภาพและไม่พลุกพล่านที่ห่างจากฝูงชนในพัทยา รอยัล ออร์คิด รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบโดยมีชายหาดที่สวยงามอยู่ใกล้ ด้วยทำเลที่อยู่ในบริเวณที่ห่างจากตัวเมืองพัทยาจึงทำให้รีสอร์ทแห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก ๆ ซึ่งต้องการอยู่ห่างจากฝูงชนที่ชายหาดและบาร์ ภายในระยะทางที่เดินไปจากรีสอร์ทได้นั้นมีร้านอาหารและร้านค้ามากมาย อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเข้าไปยังตัวเมืองพัทยาก็สามารถทำได้อย่างสะดวกและใช้เวลาประมาณ 10 นาที นอกจากนี้ รอยัล ออร์คิด รีสอร์ท ยังมีบริการรถรับ-ส่งไปถนนเลียบหาดพัทยาและถนนคนเดินอีกด้วย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand