Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เนื้อหาสาระภายในเล่มกล่าวถึง เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชลบุรีประกอบด้วยตราประจำจังหวัดชลบุรี คำขวัญประจำจังหวัด รวมถึงประวัติพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ในช่วงแรก ถัดมาเป็นเนื้อหาการให้ข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัด มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติเมืองในยุคแรกถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดอาหารและขนบพร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดชลบุรี และข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติชลบุรี สถานที่สำคัญในชลบุรี และประเพณีท้องถิ่นจำนวน 14 รายการ ดังนี้ ประวัติชลบุรี ประวัติหนองมน ประวัติตำหนักมหาราช ตำหนักมหาราชินี ประวัติอ่างศิลา ประวัติเจ้าแม่สามมุข ประวัติเกะสีชัง ประเพณีคืออะไร ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประเพณีบุญกลางบ้าน และเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ประเพณีถีบกระดาน ประเพณีกองข้าวศรีราช ประเพณีต่อยมวยตับจาก ประเพณีพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีไอ้เมฆอีหมอกและประเพณีการทายโจ๊ก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนั้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา ส071 (ท้องถิ่นาของเรา) ของหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านป่ายุบ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สภาพทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี หัวข้อ ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี มีเมืองพระรถ เมืองพญาแร่ และเมืองศรีพโล หัวข้อชลบุรี ในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ชลบุรีกับบรมราชจักรีวงศ์ ได้แก่ พระมหาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างท่าจอดเรือและอาศัยสถานที่อ่างศิลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างค่ายหลวงที่อ่างศิลาและกับการพัฒนาเกาะสีชังให้เป็นท่าเรือน้ำลึกและเป็นที่แปรพระราชฐานในฤดูร้อน สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีที่ทรงสร้างโรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา พระบรมวงค์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับการพัฒนาสถานีทหารเรือบางพระ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ พร้อมให้ข้อมูลบุคคลสำคัญในจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 คน คือพระพุทธโฆษาจารย์ นายแพทย์รุจิ รุจิรัตน์ นายนาถ มนตเสวี และนายอธึก สวัสดีมงคล ต่อมากล่าวถึงศิลปกรรมและประเพณีในจังหวัดชลบุรี รวม 13 แห่ง ด้านศิลปกรรม 10 แห่ง และด้านประเพณี 3 แห่ง สุดท้ายดล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี ในช่วง 2514 และโครงการพัฒนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทริ์นซีบอร์ด)
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
นอกจากทำการเกษตรแล้วยังให้ความสนใจเรื่องดนตรีไทย โดยใช้ภูมิปัญญาสืบสานด้านดนตรีไทยหลายชนิด เช่น ขิม ระนาด ซอ จะเข้ นอกจากการแสดงดนตรีไทยแล้ว ยังสามารถผลิตเครื่องดนตรีไทยได้เอง
ดูพิกัด
ในสมัยเป็นเด็กมีความรักและชื่นชอบกลองยาวมากได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคนในหมู่บ้านที่ประดิษฐ์กลองยาวได้ยึดหัดทำและเล่นมาเป็นระยะเวลานาน 2 ปี จนเกิดเป็นความชำนาญ ได้ประดิษฐ์กลองยาวให้กับโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และได้เป็นวิทยากรสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ตลอดจนชาวบ้านใกล้เคียงที่มีความสนใจ
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ที่มีการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน และมีแนวโน้มจะสูญหาย จึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งจะทำในวันที่ 12-17 เมษายน ของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เป็นการรวมพลังความสามัคคี และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ดูพิกัด
เป็นผู้นำการผลิตอาหารแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกองให้เป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกต้องให้ครบวงจรตามหลักการเกษตร
ดูพิกัด
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองพัทยา มีการจัดขบวนแห่ที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาเพื้นบ้านไทย แข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดนางงามพัทยา ประกวดก่อประสาททราย จุพลุ และดอกไม้ไฟที่ริมทะเล และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เป็นโรงภาพยนต์ที่ใช้ระบบพิเศษ ทำให้ผ้ชมรูกราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง อัตราค่าเข้าชม 200 - 300 บาท โทร 038710294-8
ดูพิกัด
วัดเขาน้อยพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาน้อย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 10 ตารางวา
ดูพิกัด
พระพุทธรูปหลวงปู่หินที่มีอายุมากกว่า 300 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่หินองค์นี้ได้ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อบ้านแหลม ชาวบ้านที่พบเห็นได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่หน้าของพระอุโบสถนอก วัดอ่างศิลาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาและให้ความเคารพสักการะบูชาหลวงปู่หินจนเป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมพระเครื่อง เชื่อว่าหากมาสักการะขอพรสิ่งใดจะได้สมปราถนาทุกประการ วัดอ่างศิลาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สันนิฐานจากโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อวัดนอก ตั้งอยู่ใกล้กับวัดใน ภายหลังรวมกันเป็นวัดอ่างศิลา ปฏิสังขรณ์ใน รัชกาล ที่ 4 อยู่ตรงข้ามตลาดอ่างศิลา ก่อนถึงสะพานปลา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัคคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถ
ดูพิกัด
วัดหนองเกตุน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเกตุน้อย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 28 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร มีพระประธานประจำอุโบสถและพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ลักษณะจำลองพระพุทธชินราช และพระพุทธรูปปางประทานพร หล่อด้วยทองเหลือง วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2445 พระครูวินัยสาคร เป็นผู้นำและริเริ่มในการสร้างวัดหนองเกตุน้อย โดยได้รับการบูรณะและพัฒนาจากเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521
ดูพิกัด
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่แห่งนี้คือ พระพุทธรูปแกะสลักลักษณะพุทธฉายองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศโดยรอบถูกตกแต่งด้วยสวนไม้สวยงามให้ความรู้สึกร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เขาชีจรรย์ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 49 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก และมีร้านอาหารไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของคุณ ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสวน โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 14 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและคอฟฟี่ช็อปภายในโรงแรม แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 60 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีห้องประชุม ปละร้านอาหารไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand