Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลวงพ่อเหมือน เป็นบุตรของนายเคน นางหนู เคโกศรี เป็นชาวบ้านกลางโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2405 มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 5 คน เริ่มบวชเป็นพระที่วัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2439 มีฉายาว่า อินฺทสโร ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านกลาง เมื่อพ.ศ. 2441 ได้รับแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการ เพ็ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2479 หลวงพ่อเหมือน เป็นพระภิกษุทางสายวิปัสสนา ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากพระอาจารย์บา วัดใต้ต้นลาน ตำบลไร่หลักทอง เป็นพระบริสุทธิ์ มีอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลทั่วไปนอกเหนือไปจากการก่อสร้างถาวรวัตถุ พัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้าน เช่นสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างโรงเรียนประชาบาลในบริเวณวัดและสร้างกุฏิใหม่ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น หลวงพ่อเหมือน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง และพระอุปัชฌาย์มาจนสิ้นอายุไขย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2489 รวมอายุได้ 85 ปี สมณเพศ 50 พรรษา
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
ประเพณีบุญกลางบ้านนิยมทำในเดือนแปดก่อนเข้าพรรษาของทุกปี เพราะหากไม่ทำ จะเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีพิธีบุญกลางบ้าน ผู้ทำพิธี คณะกรรมการจัดงาน เวลาทำพิธี ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. เครื่องบูชา อาหารคาว หลาน ผลไม้ หัวสัตว์ สุรา ประทัด และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี ประโยชน์ของประเพณีที่มีต่อชุมชน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านตลาดอมพนม
ดูพิกัด
ก่อนที่จะมาทำปลาร้าขาย เดิมประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่น้ำท่วมบ่อยมากทำให้เกิดปัญหามีหนี้สินมากมาย และเห็นว่ามีปลามากเลยหันมาทำปลาร้า เดิมทีทำกินเองเฉพาะในครัวเรือน แล้วมีความคิดว่าน่าจะลองทำขายเลยลองทำขายที่หน้าบ้านจนภายหลังส่งออกขายตามตลาดอำเภอพนัสนิคม และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเองในบ้าน ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน
ดูพิกัด
ชุมชนหนองปรือเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยนั้น ได้แก่ วิหารที่สร้างมีรูปหล่อหลวงพ่อช้าง ผู้ก่อสร้างประดิษฐานอยู่ทีวัดหนองปรือ และวิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส ปัจจุบันตำบลหนองปรือ 45 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก และชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยทุกชุมชนมีความผูกพัน ประสานกลมเกลียวกันมาโดยตลอด มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมือนญาติพี่น้อง ถึงแม้จะนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมแตกต่างกัน งานกองข้าวเป็นประเพณีหนึ่งในช่วงงานสงกรานต์ที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 100 ปี ซึ่งมีการกำหนดวันงานขึ้น 3 วัน จนกระทั่งปัจจุบันมีเอกลักษณ์ในแบบพิธีกรรมการปฏิบัติมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงการตอบแทนพระคณของพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ได้บันดาลให้ข้าวปลา ธัญญาหารสมบูรณ์ โดยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เมื่อได้กระทำร่วมกันตามประเพณีแล้วจะทำให้ชุมชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ดูพิกัด
นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2487 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และฝีมือในการซ่อมเครื่องจักรกลต่าง ๆ สนใจและเรียนรู้ชีวิตการเป็นช่างยนต์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500 และได้คิดริเริ่มทำคันไถควาย ใบไถ ท่อสูบน้ำ หัวผานไถ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ นายเปี่ยมศักดิ์ ได้พัฒนางานฝีมือของตนเองเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับกันมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตเครื่องนวดข้าว รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้ง จากนั้นได้ขยายกิจการการผลิตเครื่องมือสร้างขึ้นป็นธุรกิจ โดยตั้งชื่อบริษัทว่า ทะเลทอง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศ นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องอย่างยิ่งสามารถสร้างฐานะของตนได้อย่างมั่นคง อุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างดี มีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน มีความเป็นผู้นำ เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ ขยันและใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับได้ว่า นายเปี่ยมศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของจังหวัดชลบุรี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายเปี่ยมศักดิ์ นิคมชัยประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การผลิตและการบริโภค)ประจำปีพ.ศ. 2545
ดูพิกัด
วัดสามัคคีบรรพต นามวัดนี้ประชาชนเรียก วัดเขา วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2491 ซึ่งมี ร.อ.ปิ่น นางเสวี่ยม เสถียรสาคร ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินสร้างวัด จำนวน 11 ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2505 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร และได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2510 ปัจจุบันวัดนี้เป็นที่ดินมีโฉนด สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี รั้ง เมรุ หอระฆัง และอาคารเีรียนปริยัติธรรมของวัด
ดูพิกัด
วัดเขาหินกอง ตั้งอยู่ที่ ถนนโค้งดารา -หุบบอน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดหินกอง ตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2521 ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางสวาท เนตรวิเชียร ไม่ปรากฏหลักฐานนามผู้สร้าง
ดูพิกัด
วัดเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านเซิดน้อย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วัดเจริญธรรม ตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2531 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดใหม่
ดูพิกัด
"หอพระพุทธสิหิงค์ ตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการ ในตัวเมือง ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง(องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไธสวรรค์ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ)ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม และมีขนาดเท่าองค์จริงทุกประการหล่อขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. พระพุทธสิหิงค์ชลบุรี เป็นพระประจำเมืองชลบุรี และเป็นพระพุทธสิหิงค์ที่สร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์เป็นองค์แรก และองค์เดียวในประเทศไทย ที่จัดสร้างโดยกรมศิลปากร เป็นพระพุทธรูปที่นิยมใช้แห่แหนเป็นประเพณีในพิธีวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของชาวชลบุรี ที่มีงานประจำปีประเพณีสงกรานต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดหอพระพุทธสิงหิงค์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙ ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในบริเวณหอพระ เพื่อความร่มเย็นเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายนมัสการพระพุทธสิหิงค์อีกครั้งหนึ่ง ทอดพระเนตรด้านพระศรีมหาโพธิ์ และการจัดสร้างศาลารายรอบหอพระพุทธสิหิงค์ นับว่าชาวชลบุรีได้บุญบารมี ได้พระคู่บ้านเมือง มีพระพุทธสิหิงค์อันศักดิ์สิทธิ์ มีหอพระที่สง่างาม ในปัจจุบัน หน่วยงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆาราชูปถัมภ์ ได้ดูแล"
ดูพิกัด
วัดราษฎร์เรืองสุข ตั้งอยู่ที่บ้านมาบลำบิด ที่ดินตั้งวัดมีเนื่อที่ 25 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล โรงครัว และเมรุ ฯลฯ วัดราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2510 นายสง่า-นางคิ้ม เรืองสุข เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ในปี พ.ศ.2490 เดิมเป็นเพียงที่พักสงฆ์ มีที่พักเป็นกุฏิไม้มุงจาก 2 หลัง ต่อมาได้สร้างกุฏิไม้ถาวร และตั้งเป็นวัดเมื่อปีพ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2511 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 40 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป ลิฟท์ และที่จอดรถกว้างขวางไว้บริการแก่ลูกค้า แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand