Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" This book is about the history of Panusnikom district in both history and fiction, including geography, topography, climate, administration, population, occupation, livestock management, fisheries, mining, industry, commerce, banking, education, transportation, culture, tourist attractions, basketry, Jirarose Rose Garden, fruit shape with clay molding, animal heads sculpturing, souvenier production and a good cuisine. All story presented in the book is mentioned only briefly. "
Go to location
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "
Go to location
There is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The content is about the pharmacopoeia, such as three seasons aspirin, Parkinson’s drug, hemorrhoids drug, and drug for malnutrition including the magic for treatment (Document No. Tb. Of 90).
Go to location
This book was published for the cremation of Phra Tep Chontanmunee or Wichien reverend father(Luang Pho Wichien) who is an abbot of Wat Krue Wan. The contents are about the history and the works of him when he was alive. The book gathers up the information that Luang Pho Wichien built the closed-eye Buddha, Luang Pho Keaw, necklace of sacred beads, Sarika lipwax and many version of woman statue beckoning happy lot in for 38 versions during in 1938 to 1993. Each version gives the informations include the year that it was built, the form of Buddha image with the illustration. Moreover, it also has a bit of knowledge about dharma ideas over 10 stories e.g. Satu Norradharm, The Letter from Hades, Jade belt, Rat with human's hands, The ways to end the suffering, Because of dharma, Who are you?, Where do you go?, The usual of life, The causality of sin and The spell for preventing the death.
Go to location
""" The book """"Subnaidin Chonburi"""" is published to distribute as a memorial in royal Kathin ceremony in 2536. Department of Mineral Resources have got royal grace to invite royal Kathin's robes offering to Wat Kaobangsai, Chonburi on November 20, 2536. This book speaks of Chonburi's stories in the matter of history, archeology, geography and geology. It is also about the natural resource that has economic value, such as petroleum, minerals and ground water as well as the tourist attractions and significant archaeological sites in Chonburi. "" "
Go to location
Mr.Chaloey Srikum was bron in Passanikom, Chonburi. He is 62 years old who is interested in the traditional medical since he was young. He learnec and well-trained until he can cure many illness since he was only 28 years ole. He was awarded as one of the role-modle in Chonburi.
Go to location
"From the persuadability of his sister, she tries out to make brooms from the materials in the local area. So she doesn't invest too much money. She practices until she is procifient and does as his occupation until the present. Ms.Prapai Boonsuan has practiced until she is proficient. She can create brooms too beautifully and permanently to be widely accepted by the community."
Go to location
Mr.Kamnuan Kumsup is a local of Tum-Bon Na Pa. his family was a palm sugar maker and Mr.Kamnuan himself got the knowledge from his father since he was 17. he demonstrated how to make a palm sugar to people who interested correctly.
Go to location
Mr.Aong Sukpanich was born in April 9th 1938. he is 59 years old from Nong mai dang, Chonburi. He was interested in agriculture since he was young. He learned all about the plant and nature by himself. He improve his skills for the past 33 years. Now he passes on the knowledge that he has to the next generation in Chonburi. he was awarded as the best agruculter expert in 1991.
Go to location
716. Mr. Bamrung Bunchu was born on Tuesday, February 1, 2484 in Bang Nang sub district, Panthong district, Chon Buri. His age is now 54 years who loves music since being a child. When he was in the primary school, he pierced the rice stubble to play the music instead of the flute as well as blowing a flute made of the reed which was beautiful song. Additionally, he was train playing Chinese cymbalo form his uncle’s band that is the amateur bands in the villages. Finally, he has played in the band and performed in the exhibition in public holidays, such as the folk traditional carnival. He is a very skilled in stringed instruments and can compare the sound of each instrument and compose harmony sound to be distorted the least. Moreover, he is able to play all of Thai instruments, especially stringed instruments and organ. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Bamrung Bunchu as a notable cultural works in the field of the performing arts (Thai Music) for the year 2538.
Go to location
The public library, Sriracha District, Chonburi is a 2-storey wooden building, which was in favor of Rat Niyomtham Temple to use that buildings as an office. The library has been opened since the year 1953 by providing and serving books, periodicals, magazines, newspapers, CDs, VCDs, multimedia materials, the service to help answer questions and find information including surfing the internet
Go to location
Nhaa Kao Bor Yaang Temple was extablished in 1988.
Go to location
Wat A-Roon Rungsri locates at Ban Nhong Soung, Nhong I-Roon district. This temple has an area about 54 Rai with 3 Nhan. Senasana building features with an ubosot, a sermon hall in a monastery, monk's house and a muitipurpose pavillion. This temple was established in 1940. The temple used to be named "Wat Nhong Soung" by Mr. Jai Lamthana and Mr.Perm Thongthammachat who persuade the villagers to donate the money for the temple's construction and named the temple, "Wat Nhong Soung". In 1957, the name was changed to Wat A-Roon Rungsri until nowadays. This temple was bestowed Wi Soong Kham See Ma on February 5, 1957. Nowadays, Phra Pariyat Dharm school with Dharma department is also there.
Go to location
Phrom Ma Was Temple is located on Huay Yay Phrom village, Bang Phra Sub-District, Sri Ra Cha District. It has the land area of more than 4 acres. Say-nah-sa-na building (a priest’s dwelling place) consists of Ubosot, a sermon hall in a monastery, monks’ houses, a merit-making hall, a multi-purpose hall, etc. This temple was established on February 21, 1950. The old name was Wat Huay Yay Phrom, located on Su Ra Sak sub district, Sri Ra Cha district, was built by Mr.Plong in 1943. Later on, the temple was moved to Bang Phra Sub-District, Sri Ra Cha District in 1950. It was announced in royal granting of the land in 1959. Nowadays, there is the total land area of over 2 acres. An Ubosot was built in 1963 and a sermon hall in a monastery was built in 1967. It was announced in royal granting of the land on May 27, 1959.
Go to location
"It is the mark in the symbols of Chonburi province which is the low hills in the center between And Sila village and Bang Saen beach along the beach road from Ang Sila up to Sam Chook Mountain. At the mountain foot, it is the location of Goddess Khao Sam Muk pavilion which is the respected of general people from the past until now. The one who have a chance to warship, they usually give kite and coconut because it is believed that these are goddess’ favorite. There is a very beautiful cactus garden inside. After warship the goddess, you can also enjoy with scenery around too.This mountain has a loop road connect to each other. At the viewpoint, you can see the scenery and Tan cape and Bang Saen beach which is very clear. There is a large number of wild monkeys live in Khao Sam Muk area so tourists often give snack or fruit to them. So there are many merchant bring the monkey food, such as beans, vegetables, fruits and candy into a small basket for sale to tourists.The Cliffs area at the seaside is the tourist attraction which has legend of the love of the young who sworn and dies together by jumping over it. The legend of Khao Sam Chook told that a man named ""san"" with a girl named ""Mook"" is very in love together but the love is disapproval. So, Both have to die under oath in front of this cliff near the pavilion. This is an example of faithful love that has been told until now. Another legend says that the in the past Khao Sam Mook is a big cave. There are many treasures in the cave such as desks, trays, cups, dishes and etc. it has been told that all of the treasures belong to goddess of Khao Sam Mook. When there is a festival, the villagers borrow and then bring it back. However, there are some villagers who is not honest, borrowing them but return the poor instead or never return. So the goddess bring a stone to close the cave opening and do not let anyone go inside anymore."
Go to location
Relaxing place with amusing activities for your family and friends
Go to location
Pharmacies and alternative drug stores.
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand