Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
""" The book """"Local Traditions in Chonburi"""" was made by Cultural Center of Chonburi Chonkanyanukul School that compiled and wrote for benefits to new generation in searching. The content is divided into 3 parts which are as follow: 1. the history of Chon Buri, a map, location, administration, history about taking advantages of land in Chonburi including Chakri Dynasty and the development in Chonburi 2. local traditions in Chonburi like a Buffalo Race, Wan Lai, Tumbun Klang Ban and Kong Kao 3. a sort of local tradition, which is divided into two types: 1. a local tradition that is going to disappear such as Tibkradan and The Dead Beating Gongs. 2 local tradition is still practicing nowadays, namely the custom about the belief, religion, amusement and entertainment. "" "
Go to location
This book provides the information about Viharn Sian where is the place that clooects many Thai-Chinese advanced art. It locates in the area of Wat Yanna Sangwararam's delevopment project by the royal idea. The content is about the the exhibition of antiques, art object and Chinese painting which is valuable with the antiques and comtemporary works. It also includes Thai advanced art and many pieces of work with illustrations. The example of Chinese advanced arts are the set of clay model"18 Aorrahan", the soldier figure and bronze chariot from Qin Shi's cementary, ancient Chinese bronze, Chinese ancient pottery, paintings and ancient color paintings with contemporary work, wood carving, jade stone carving set "18 Aorrahan", Chinese handwriting art, confucius, throne of the emperor, Drum set in ancient palace in Beijing, the Chinese ancient jar from the large ink stone, the religious set for ceremony in Tibet, carved granite picture on the wall in the hallway with the graven image of Chinhese emperor. The Thai advanced art e.g. the metal gilded statue of king Bhumibol, the painting set" 8 Maharaj Thai", paintings of Ramayana, the gilded statue of the monk of each day, Thai instrument with pearl, model of artificial art, royal Thai yacht, Model of Thai boat, Thai house's wooden model of the 4 regions, the main deity of the north east of Thailand, the angel in 8 directions of Thai, and finally the multi Charitable Foundation Hall (Wiharn Sian).
Go to location
792. Rokninthan Textbook is the Samud Thai Text which is classified as Thai White Book. The contents are as follow: 1. the texts of the four elements: soil, water, fire, and wind 2. The text for checking the auspicious time to take drugs 3. A variety of medicine, such as Mabunjob drug, aspirin, drug for putting on lip, body lotion, etc. (document no. Chb.s. 87).
Go to location
""" This book is about the history of playing Tayjoke which is one type of folk amusement in Chonburi. There is also refering to the promoting of playing Tayjoke, the explanation about the element to play Tayjoke like place, prize, equipment, Mr. Joke and player. In addition, it provides the knowledge about the benefits of Tayjoke, the rules, the sample showing how to play, the form of playing including a bibliography at the end of book. "
Go to location
This book about the history of the temple in Chonburi,volume 2, the organizers gather up the information of art work and historical sites e.g. the temples in Chonburi in 7 districts with 1 sub-district including Koh See Chang district, Bor Thong district, Bang Lamoong district, Ban Beung district, Sriracha district, Sattahip district, Nhong Yai district, Koh Chan sub-district and Wat Thammayut Nikai. The main points are about the history, the instruction, the location, the abbot's residence, Senasana area, ubosot, temple and the sermon hall in a monastery that ia stable in its value and beauty. It is an architectural heritage that the ancestors of Chonburi have created. It is the precious treasure that the next generation should preserve as a heritage to national prosperity.
Go to location
it tips of how do to the chili pastes passedon from my mother then I learned and improve my skills as well as the recipe to taste differently which become very popular among Thai people since then. I was the speaker helping them inform and teach how do do the recipe.
Go to location
" There is the wood diged narrowboat which takes more 10 paddlers. Wat Bot people use it for the boat racing fair in Loykratong ceremony and Kathin festival. The broad canal that flows through the front of Wat Utokkepasimararm in the old days are both wider and longer than the current canal. It was fun and impressed villagers until today. Later, when the ship was obsolete, people donated them to Wat Bot as a memorial thing and the property of Wat Bot in Wat Bot sub district, Panusnikom district, Chon Buri. The monks in the monastery joining with the villagers to set up there for keeping and gathering the old and ancient tools of Wat Bot villagers and the neighborhood for the young generations to study. It is a part of folk wisdoms of Thai ancestors."
Go to location
Wat Sattahip is a famous temple in Chonburi. The People usually call Wat Luang Poh Ei because Luang Poh Ei is the one who build this temple in the 2442 B.E. in King Chunla Chom Klao Chao Yu Hua. Nowadays there are many admirer come to warship and put the gold on this statue. Phra Krue Worawet Munee or general people have known Luang Poh Ei have the history that he is a native of Sattahip which his father’s name Kum Thong Kum and his mother’s name Eang Thong Kum. He has been ordained as a Bhikkhu at Ang Sila temple at the age 25 years. He study the discipline and Putra Montra stick in his mind. And later he meditates importantly of Luang Poh Pan at Samutprakarn province until he is the meditation expert. After that, he came back to Ang Sila temple again. After he reaches 11 years he come to meet his old relatives at Sattahip temple. In the years he and good person move the monk house that in the origin it is in the corner of the market to be at Sattaheeb temple nowadays. Luand Poh Ei is the first abbot of Sattaheeb temple that develop Sena Sana until it become civilized and he is at this temple over 47 years until he has died in the year 2489. It is said that Luang Poh Ei is an expert in meditation and some kinds of magic. When he was alive, he creates sacred objects to give the people for making up morale such as cloth talisman and head band of caps to the Navy or the most widely known Pladkik which is famous in prosperity and well trading. It is very popular and sought to worship that the faith will never fade.
Go to location
721. Mr. Chadil Nukdontree, a son of Mr. Suk and Mrs. Hun Nukdontree, was born on December 6, 2474 and is now 76 years old. He married to Mrs. Kamnuengsuk Nukdontree and has three children. He retired from his official career and become the extra lecturer for the Master degree college students in musical instrument major (Thai music). He has knowledge and expertise in Thai music since being young because he was trained Thai music from his father and studied Thai music with Luang Pradidpairor (Sorn Silapabanleng). He also has the expertise to play the gong particularly which is the main Thai instrument. During he was teaching at Bangsan Educational College (Burapa University), the students want to study about the stringed instruments. As a result, he learnt more about the stringed instruments with Kruluang Pirorsiangsor (Oon Duriyachewin) and Kru Tewaprasit Patayakoson so that he can play the fiddle songs, the stringed instruments and sing Thai songs effectively. Then, Mr. Chadil brought all kind of knowledge in Thai music to teach the students, youth and general people including always attending to play Thai music in many important occasions. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School, therefore, honors Mr. Chadil Nukdontree as an excellent artist, Chonburi in the field of performing arts (Thai Music) for the year 2549.
Go to location
Women organization of Sa Med district has establihed vocational group "Batik craft, Thai soil craftsmanship" for the implementation of the project, One district One product by using the materials that are available in local to increase their value. Using local knowledge to make money and create strength for people in the community. In 2000, we has funding from both public and private agencies to provide materials and experts. The process of batik painting and batik excursions in Phuket start from making a handkerchief by using pattern in the book. Nowadays, the production of a group has more development. The group creates their design themselves that reflect the fishermen's way of life such as fish, shrimp, mussels, squid and crab pattern. They also made by the order of the customer until it is generally well known. In addition to the shirt, the group has developed their products to be various such as pieces of cloth, hat and bag for customer needs.
Go to location
HRH Prince Chakraphong Phuwanart discovered this cave when he stayed here to recuperate from being sick. Chakraphong cave is a small cave with the Reclining Buddha statue. At the top of this mountain, there is a big Buddha image in the attitude of meditation called “Phra Leung”. It can be seen from the boat in the sea.
Go to location
363. "Chon Tusanasathan" to follow the King's footprint was exhibited at Pra Chutatud Rachathan. Chulalongkorn University assigned to the Institute of Aquatic Resources to create the Museum of Nature at Koh Sri Chang island or "Exhibition" as King Rama V ordered to demonstrate objects found on Koh Sri Chang in order to celebrate the King's Crown Prince's birthday anniversary (Chao Fah Mahawashirunhit) on 27 June 2434. In this show bit time, it was the Museum of plant seeds to encourage perseverance in making a living by categorizing the seeds with its advantage. In addition, he ordered to build Atsadangkawan wood lot which was classified as a botanical garden gathering a variety of trees. This wood lot was divided into three parts: Julawan, Mahawan and Muchimawan. These are named like a great forest's name in Maha Vedsundorn Chadok (a Buddhist fable). In "Chon Tusanasathan building", there provide a presentation in 9 different zones emphasizing on various research areas that are associated with the Institute of Marine Science. The exhibition is related to the marine environment and resources among Koh Sri Chang for providing knowledge and creating awareness to people who have been visiting there, that is about the necessity and importance of natural resource management in marine areas in terms of using, conservation and restoration. It will be based on the real knowledge, which is a part of the research focused on generating the intellect itself.
Go to location
"Underwater World Pattaya is the first of the one place in Thailand that exhibits Ronin. We focus on new experiences for the customers in contact with the rare marine animals. Moreover, it gets honor from Aj. Wasin Yuwateme who is the dean of marine technology faculty, Burapha Unviersity, Chantaburi area to divide the ocean fishes into two types 1. Hard bone fish 2.Soft bone fish And also talks about the specific information of Ronin. For general characteristics, it has rounded and wide nose. The bones of the neck and head (the eyes) looks like a shark's dorsal fin and tail. Can be observed clearly from the top. So it is separated from the group of rays. Ronin eats small fish such as shells,vegetables and mackerel. The general habitat is Indo-Pacific area and coral reefs area at a depth of 90 meters and the Gulf of Thailand. Some of the divers have to dive about 50 meters. Biological data: It is unlikely to be met Ronin. ""Nowadays, it is very rare in our seas"", Aj.Wasin said in the end."
Go to location
If mention to an "old temple" and "magical spell" in the prime of Eastern, you will think of Wat Nern Sutthawas, Bang Pla Sroi district, Maung, Chonburi. Wat Nern Sutthawas is a centre of people's mind for a long time. With the magic of all bishops e.g. Luang Por Thong, Luang Por Toh or Toh rector, the sacred objects of them are popular than others bishops in Chonburi. List of the former teacher in Chonburi has many monks e.g. Lung Por Kaew of Wat Krue Wan, Luang Pu Poo of Wat Nork, Luang Pu Jium of Wat Kampang, Luang Por Creep of Wat Uttayan Natee(Wat Samatha), Luang Por Rerm of Wat Jukkacher, Luang Por Toh of Wat Nern Sutthawas(Wat Nern) and Luang Pu Sri of Wat Ang Sila. From the history, Wat Nern Sutthawas(Wat Nern) was an ancient temple in Chonburi for a long time. Situated high on a hill. So it was called "Wat Nern" since then.
Go to location
Wiwekaram temple is an ancient temple which has unknown builder. Local people used to call Nork temple. Moreover, the abbot of Wat Thepsirintrawad renamed to be Wiwekaram temple. There are a pagoda with the Buddha's relics and is a place for Buddhist meditation.
Go to location
The outstanding person of cultural performance of Chonburi province in the year 2534, Mr. Somdoon Tamnao, a former government officer who has served as a teacher and a school director, department of Education, Ministry of Education. From his intelligence in management issue, the school won the Academy Award . He is also a columnist for local newspapers. A challenge writer writing column to play the joker. He sacrifice his own time writing a joke to interest people and encourage them to help preserve the culture. He isa nice and friendly guy who has good relationship with people, serves the society and being a good role model.
Go to location
Diagnosis and treatment of common diseases
Go to location
Daily fresh bakery from the finest ingredients
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand