Cultural Map @CHONBURI EN · ON-SITE DOCUMENTARY · CULTURAL ROUTE · PINPOINT · FAQ  

On-site Documentary,
Cultural Route, and
Pinpoint.
FIND OUT MORE
Find out real Chonburi

More ...
Video description here.

More ...
CULTURAL ROUTE
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ PINPOINT
/ ARTS / CULTURE / HISTORY / LIFESTYLE
This Thai book is inform about the story of Tao Suriwong who dreamed that he had a beautiful car. Chantawas with 2 Brahmins created a car and a daughter. Tao Suriwong liked Chantawas. On the last page, Tao Krewen knew that Atittayawong the King came to send the daughter. He held up and waited for Chantawas to be volunteer in the battle. He came across. The giant's child named Jinda Samut who was born from Phiseua Samut looked for his father, Chantawas. He fought with Nak and lived in Nak's town.
Go to location
The book about the analysis of human skeletons at archaeological area, Khok Panomdee, Chonburi. This book is a part of the antiques' analysis from the excavation. The contents of the book are about the study of physical anthropology by measuring and non-measuring for knowing the appearance of pre-historical people with the way of life and their culture. In the book, it mentions to the history of the study about human's skeleton which was found in many archaeological area in every parts of Thailand. It gives the knowledge about Khok Panomdee archaeological place including the location, the surroundings in nowadays, the archaeological places in Chonburi, the history of Khok Panomdee mound and the excavation process with the steps, materials and theory that are used in the study,along with summaries and reviews. The book includes a bibliography at the last page too.
Go to location
750. Chonburi Artist Award of the Year 2550 in visual art (murals), Mr. Surachai Mangmi is fond of painting a mural with a great talent. He also spent time with drawing since studying in elementary school because his childhood lived in a temple for 8 years. Through 31 years ago, he has created murals more than 40 pieces and still goes on drawing. Mr. Surachai gave the comment to the youth that he wants to see the younger generation interest and realize about the value of a mural which is a work of art and should be maintained along the nation.
Go to location
730. Prakru Worawetmuni, the primary abbot of Wat Sattahip is a monk in Chonburi who is widely well known all directions, particularly Chonburi people and neighboring provinces respecting his kindness in curing sick people by dark arts. Luangpor Ei was born on Sunday, October 1, 2405 and he is Angsila people in Maeng district, Chonburi. His father is Mr. Thongkam and his mother is Mrs. Aieng Thongkhum. When he was such a young, he is brilliant, helpful and always help others. So, he is a favor of close people. In the age 21, he was ordained at Wat Angsilanok which later becomes Wat Angsilanai at the present. Chao atikarn Jan Jantasaro of Wat Samed was a preceptor, Praajarn Tim was an act announcing teacher and Luangpor Tang of Wat Angsila was a second ordination teacher. He was named "Puttasaro" staying at Wat Angsila and he paid attention to study of Discipline until he knew the way to practice enough. Then, he studied the meditation in Pra ajarn Tang's house and studied the black magic from Chao atikarn Tun of Wat Samed in Chonburi and Prakru Pipatnirotkit (Parn) in Klong Dan, Samut Prakan for a long time until being master. He took a trip into a florest in order to study the way to free from the cycle of life. After arrived Sattahip district, he considered that this place was suitable for practice the dharma since it was a forest beside the sea with beautiful beaches. In 2450, he built up Wat Sattahip there and was announced in royal granting of the land in 2463. He was a preceptor of the Sattahip sub district's monk dean in 2467 and in 2484 he received the royal priest's rank "Prakru Worawetmuni" and died on September 20, 2489 in a sitting gesture at the age 85 and 64 years in priesthood.
Go to location
755. Mr. Sommit Malarak was born in 2497 at Samed sub district, Maeng district, Chonburi. The 49-year-old who is skilled and specialized in painting murals and portraits, has interested and loved drawing since was a child. However, his poor family could not support this. He tried to learn by himself since the age of 10 years from a variety of academic texts, both Thai and foreign. He studied the use of color and mixing colors so that he has expertise in mixing thousand colors used to paint a picture. In addition, he studied the drawing from the books of Thai famous artist, Kru Hem wechakorn and the drawing posters from Kru Piek Poster's works in order to apply to his own drawing for his constant career. His drawings are acceptable to the same profession and the local community. The examples of his works include painting murals, portraits, landscape painting, the film poster, advertising billboard, writing various letters and design the ubosod that is beautiful and finely made. Due to his reputation and ability to portray such a long time, he has been hired to draw a picture and has gained the trust of many temples to design an ubosod and paint a mural. He designed ubosod for Wat Taopun, Wat Maisaimun, Wat Kaodin, Wat Angwiang, Wat Sangasri, Wat Klongdan, Wat Buengrainaeng, Wat Dondamrongtam, Wat Naengjamnong, Wat Umpawan (Sriracha) and so on. He drew a mural on Luangpor Ploy's vihara, Wat Taopun and other temples. Mr. Sommit is a nice man who is grateful, honest to his occupation, isolated, not want any fame, determined to create the next drawing and he aims to teach knowledge to the youth, including individuals in the local area that are interested in painting for conserving this art. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School honors Mr. Sommit Malarak as Chon Buri Outstanding Artist in visual art (painting) of the year 2545.
Go to location
Mr.Sukri Sangchit was bron on June 20th, 1959. he was awarded was the role-model in cultural fiel of Chonburi in 1996. he is 37 year-old man who are interested in sport. He learned boxing since he was young and trained until he become more professional. he was train with Mr. Yodtong, his boxing trainer. now he one of the most talented boxer that working as a trainer teaching boxing to students of people who are interested in boxing in Chonburi.
Go to location
The fighting cock must be qualified through training process. They are different from those domestic fowl. Fighting cocks are born from the male and female strong regular chickens. People called thses regular chickens as the fighting cocks. For this reason, it makes us feel that the confusion between the words later. There is the story behind why are they called fighting cocks. The chicken house were coming from the forest cocks which are called(Common fowl, jungle fowl, white earrings, red jungle fowl, wild yellow fowl. The cock's very nature is a sense of protecting their habitats, especially the red jungle fowl, has a very string sense of protecting their place. this was the reason why the ancients saw the advantages of a good fighter. To capture wild animals and birds to attack each other. From time to timw when the locals catch those forest cocks and raise them in their houses, the cocks are becoming familiar with people. Mr. Tossapond Leesakoon raises 10 typs of cocks which are 1.yellow and white tail cock, 2. Pra Du black tail, 3. green black tail, or green in gray tail, 4. Gray with white tail, 5. red bird red tail, 6. copper black tail, 7. acid black tail, 8. striped white tail, 9. pretty green white tail 10. Pra Du pretty tail
Go to location
The Great Bodhisattva Guan Yin shrine is an important religious site of Nongyai district and it is one of the most beautiful Guan Yin of the western Chonburi. It was built in 1993. Mr. Boopiw Sealao and Mrs. Seamhea Saetoh donated about 6 Rai of land for this shrine. There are beautiful garden and Heaven Lotus pool with the sky & earth shrine and Dragon pole. Moreover, there also is a statue of Guan Yin which is 8 meters height on the right side. The shrine is in the middle having a picture of high mountain as a background. Inside the shrine has a statue of Guan Yin sitting on the lotus which is beautiful with colorful style and elegant dragons.
Go to location
"""Mr. Sanong Changyam, the 76-year-old was born in 2470 and was a carpenter, shipwright and making the instrument as an extra job. He trained to make an alto fiddle for 3 years started in 2542 since he likes Thai classical music, especially an alto fiddle and he wanted to play it. In the first time, he made three alto fiddles that are not quite well. His work is then better and made up more 30 pieces for giving to Bangkok 12 pieces and three for college. Most works are made of Pradu and China redwood but the biggest obstacle is the difficult to find a wood, especially redwood, Deeklua, and Chingchun. The original strings use the horse's tail that is so expensive so he changes to use plastic instead. Similarly, the stretched strings use the plastic instead of the twice-laid thread. The prices of alto fiddler is around 1,000 to 2,000 baht up depending on the type of wood and a decorative pattern. There is the instruction to transfer making alto fiddles to local people but it does not get much attention. The buyer can choose the alto fiddles that either uses a goatskin or cow skin whereas the treble fiddle is made of a snake skin. If it is carved in Hanuman picture, the price is higher than other patterns carvings. In this year, he will expect to arrange a cabinet to keep the instrument and found a museum. The treble fiddle's price is around 1500-3000 baht. The coconut shells to make it are bought from Bangkhonthi district, Samutsakorn because the cocnut shell's shape is beautiful than the other places and this kind of coconut specie is hard to grown in Chonburi. Somebody planted 200 coconut trees, but was only four trees being alive. Finally, Uncle Sanong wants to maintain his valuable work and wants to train people who really like it. He told that he used to teach students of Ban Laem School to play Thai music, such as fiddle, flute, drum, gamelan, Tom drum, Tuk drum, and Tone drum. His grandfather also a creater of live Khon (kind of Thai drama) who mahes him to be engrossed in making and playing Thai instrument."" "
Go to location
719. Mr. Chumpol Ekapot was born on 11 July 2490 in Surasak sub district, Sriracha district, Chonburi. His age is now 46 years who is the folk artists excellent displaying Thai-style antiphon (Lumtud). When he was young, he was trained Lumtud from Ya Kleub, Por Puk and Mae Chalor, especially Ya Kleub who is the first female of Lumtud leader in Thailand. Mr. Chumpol had a career about Lumtud at the age of 13 years. When his father died, he is a heir to run the Lumtud show as the head of a Lumtad "Por Puk Show" which is responsible for his 13 subordinate and perform Lumtad across the country. He is industry and grateful to his occupation. Apart from, being a preformer in his team, he also joins with Mae Malai Lukmaesungwien Team and Chinnakorn Krilat Team as well. In free time, he will compose Lum (lyrics) by applying the old custom to get along with the up-to date situation and go to the temple for making merit if it is on the Buddhist Sabbath. Due to his kindness and always helping other people, he is a favor with people. Cultural Center of Chonburi, Chonkanyanukul School honors Mr. Chumpol Ekapot as an outstanding cultural artist in performing arts (Lumtad) of the year 2535.
Go to location
Nong Sung Pracha-bamroong Temple, founded on June 19, 1963, is located on the land around 7 acres. In 1968, there was announced in royal granting of the land.
Go to location
Chong Kao Khard is a mountain pass which is separated from the back of the island. Moreover, there is a bridge for scenic walk and sunset. Hin Klom beach is beautiful beach which is round stones, different size and lovely windy in March to September. In the past, it used to be a location of the King Rama V's pavilion for watching the scenery that can be seen around the island, the cliffs and the sea. Also, this place was used as a planetarium as well.
Go to location
When referring to Ang Sila district, many people think of making stone mortars. Ang Sila stone carving or stone carvers called "Tee Hin" is one of the local handicrafts here which make reputation to Ang Sila for a long time ago. Not only making stone mortars but also carve other kind of carving work such as elephant, lion statue, ball, or the other statue according to customer orders. For visitors who want to see the origin stone hand-carving must come here only. Ang Sila stone Carving or native language called "Tee Hin" is a famous folk craft and well known to the general people, especially the "making mortar" or "mortar carving” which is the folk product of Ang Sila since after the Second World War until now and there are many people in the household use the spare time from fishing to make mortars to make another income or many households have change the career to make mortars widely.
Go to location
Nurn Boon Ya Raam Temple is located on Huay Lek village, Thung Su Kla Sub-District, Sri Ra Cha District. It has the land area of more than 7 acres. Nurn Boon Ya Raam Temple was established on October 10, 1967. Mr. Boonyiam-Mr.A-nan Sut-thi-tha-win donated the land to build the temple. They started building it in 1954 and got a temple building permit in 1966. In the past, the location of the temple was a mango garden. Villagers, thus, called it Wat Ton Ma Muang (Mango Tree temple). It was announced in royal granting of the land on January 16, 1974. Nowadays, there is Dharma school with Dharma, Bali and elementary education division, and primary school and secondary education school in this temple.
Go to location
Ripley's Museum. Believe It or Not! This museum collects the strange and fantastic stories from all over the world for showcasing. More than 300 pieces of American man, Mr. Robert Ripley, such as three legs horse,four eyes man, head, part man and the museum of the shark are exhibited to the visitors.
Go to location
Special formula coffee with breathtakingly aroma
Go to location
Government Office/Bureau
Go to location
" Nova Platinum Hotel is first 3.5-star hotel class property fully furnished to an excellent, modern and comfortable standard, offers 192 guestrooms, where is located by walking street and Pattaya Bay. The featuring of guest rooms has a 32” flat screen television, a DVD player, free wireless Internet access and an array of modern facilities. Guests will enjoy a tropical garden, a large freeform swimming pool with waterslides, swim-up bar, a lap pool, and 2 Jacuzzis. The hotel offers all-day dining at Zia Restaurant, serving a great selection of delicious Mediterranean and Asian favorites, while the pool bar provides guests with refreshing tropical drinks, snacks, and 24-hour room services. The customers are able to enjoy with massage, fitness room, spa, outdoor pool, and garden. Due to perfect convenience and friendly, attentive staffs, it is not surprising that customers return to stay at Nova Platinum Pattaya."
Go to location
This 3 star hotel contains 9 rooms with best facilities and services. Every room is made cozy and provides a television, Wi-Fi and an LCD/Plasma TV. This hotel in Pattaya also offers restaurants, car service and pet availability to our guests. They can be fun with an outdoor swimming pool to exercise and have rest. Guests’ feelings are very important for us, so you can be confident that you would feel relaxed and comfortable if you choose to stay here.
Go to location
Delicious food, Great atmosphere, Beautiful music
Go to location
CONTACT US

Cultural office in Chonburi
Montasewee Road Tambon Bang Pla Soi Amphur Muang Chonburi 20000

Tel. 0(66)38-277407
Fax. 0(66)38-276407
SUPPORT BY
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand