Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดเขาบางทราย พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดในชลบุรี ความเป็นมาของเขาพระบาทบางทราย พร้อมทั้งจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำริทรงถวายผ้าพระกฐินและการยกฐานวัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชลบุรี รายการที่ดินวัดเขาบางทราย งานซ่อมพระประธาน พระอุโบสถวัดเขาบางทราย การตักบาตรเทโว วิหาร-บูรพาจารย์ วันสำคัญของวัดเขาบางทรายและวัคถุมงคลของวัดเขาบางทราย ชลบุรี ที่ได้รับความนิยมสูง ภายในเล่มประกอบด้วยภาพโบราณสถานที่สำคัญของวัดเขาบางทราย ภาพผู้สถาปนาวัดเขาบางทรายและภาพเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายชลบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดูพิกัด
พระครูธรรมสารอภินันท์(หลวงพ่อแดง) เป็นชาวเขมร เมืองพระตะบอง เมื่อบวชแล้ว ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดอ่างศิลาก่อน ภายหลังได้ย้ายเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามนี้นานถึง 53 ปี มรณภาพในปีพุทธศักราช 2490 อายุได 84 ปี เป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยเป็นอย่างดี ไม่สะสมบริขารเกินความจำเป็น เป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณในทางสมณะ มีวาจาสิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของเหล่าศิษยานุศิย์และประชาชนในถิ่นใกล้ไกลที่รู้กิตติศัพท์ของท่านมีผู้นิยมนำบุตรธิดามาถวายเป็นลูกบุญธรรมมากมาย ปัจจุบันนี้ ชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่าน ยังปรากฎอยู่ในหมู่ศิษย์และประชาชนทั่วไป ที่เคารพนับถืออย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงวันที่ 2 สิงหาคมทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกาวัดใหญ่ฯ ประชาชนผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่วมการบำเพ็ยกุศลถวายอย่างเนืองแน่น ไมเคยขาด จตุปัจจัยที่มีผู้นำมาถวาย ทางวัดใหญ่อินทาราม โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิไว้ชื่อว่า มูลนิธิหลวงพ่อแดง นำดอกผลมาช่วยเหลือบำรุงการศึกษาพระประยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดใหญ่อินทาราม ซึ่งมาจากต่างจังหวัดปีละมิใช่น้อย
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงจังหวัดชลบุรีในประวัติศาสตร์และกล่าวถึงโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี เช่น เมืองพระรถ เมืองพญาแร่ เมืองศรีพโล วัดใหญ่อินทราราม วัดตันสน วัดอ่างศิลา วัดราษฎร์บำรุง วัดเสม็ด วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดเขาบางทราย วัดเขาบางพระวรวิหาร พระตำหนักเกาะสีชัง ตำหนักมหาราชและตำหนักราชินี ศาลาศรีชโบธรเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัดญาณสังวราราม จิตตภาวันวิทยาลัย หอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี พระมงคลนิมิตต์ พระพนัสบดี รวมถึงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น วิ่งวัววิ่งควาย คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีวันไหล ประเพณีถีบกระดาน และทำเนียบศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 4 ศูนย์
ดูพิกัด
วันไหล คือวันทำบุญขั้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ โดยจะกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวพุทธทั่วประเทศเรียกกันว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ถือเป็นวันเทศกาลตรุษไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแบบเดิมในเดือน 5 1 ค่ำ ช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนวัดใดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง วัดในบริเวณนั้นก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น โดยขนทรายตามชายหาด แม่น้ำ ใกล้วัด หรือขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมขังอยู่ตามหนอง คลองบึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการรวมคนเพื่อรวมขุดลอกคลอง หนอง บึง ให้สะอาดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขินน้ำไหลได้ตามปกติ ไม่ขังเจิ่งท่วมตามแหล่งต่าง ๆ สิ่งนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการก่อพระทรายน้ำไหลในเทศกาลตรุษไทย ทรายที่ขนเข้าวัดนั้น ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะปูชนียสถานในวัดหรือถมบริเวณวัด
ดูพิกัด
ประเพณีบุญกลางบ้านนิยมทำในเดือนแปดก่อนเข้าพรรษาของทุกปี เพราะหากไม่ทำ จะเกิดเหตุอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีพิธีบุญกลางบ้าน ผู้ทำพิธี คณะกรรมการจัดงาน เวลาทำพิธี ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. เครื่องบูชา อาหารคาว หลาน ผลไม้ หัวสัตว์ สุรา ประทัด และนิมนต์พระสงฆ์เพื่อประกอบพิธี ประโยชน์ของประเพณีที่มีต่อชุมชน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านตลาดอมพนม
ดูพิกัด
หนังตะลุงของจังหวัดชลบุรีมีเหลืออยู่ 1 คณะคือ หนังตุลุงคณะ ดาวลอย ซึ่งปัจจุบันลุงลอย เล่นหนังตะลุงไม่ได้เล้ว และได้ถ่ายทอดการแกะตัวหนัง การเชิดหนังตะลุงให้กับนายเจียง พุกถึง และติดต่อกับนายราเชนทร์ มีทรัพย์ ผู้อำนาวยการโรงเรียนวัดเขาไผ่ ช่วยฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการทำตัวหนัง และสลักตัวหนัง และการเชิดหนัง และช่วยอนุรักษ์สืบสานไว้จนปัจจุบัน
ดูพิกัด
นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้มีชือเสียง เกียรติคุณ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแปรรูปหัวผักกาดขนาดเล็ก ไม่สามารถนำออกขายในรูปของหัวผักกาดสดได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นหัวผักกาดเค็ม และหัวผักกาดหวาน จนสำเร็จครบวงจร ตามหลักการเกษตรในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่ว ๆไป นอกจากนี้ยังได้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนางานการเกษตรครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และในด้านการพัฒนาให้เกิดความเจริญ การกินดีอยู่ดี ของบุคคลในสังคมหมู่บ้านหินกองนอกจากการแปรรูปหัวผักกาดแล้ว นางทองอยู่ ล้อประเสริฐยังได้เป็นผู้ริเริ่ม แนะนำและร่วมงานกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินกอง เพิ่มผลผลิตด้านการแปรรูปพิชผักผลไม้ตามฤดูกาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม และซอสพริก เป็นต้น การทำงานแต่ละครั้ง จะทำด้วยความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลในสังคมท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติสืบไป ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นางทองอยู่ ล้อประเสริฐ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการผลิตและการ บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2538
ดูพิกัด
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรว่านหางจระเข้ อุปกรณ์ ว่านหางจระเข้ วิธีทำ นำว่านหางจระเข้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตผลที่ได้ น้ำว่านหางจระเข้ วิธีทำ/ส่วนผสม ๑. ใบว่านหางจระเข้ ๒ ใบ ๒. น้ำต้มสุก ๑ ถ้วย ๓. น้ำเชื่อม ๑/๓ ถ้วย วิธีผสม เลือกใบว่านหางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ โตเต็มที่ ปอกเปลือก ล้างน้ำให้หมดยางสีเหลือง ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น ควรเตรียมไว้ดื่มไม่เกิน ๒ วัน
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียก วัดใหม่บ้านนา จากการบอกเล่า ที่ชาวบ้านเมื่อยังไม่ได้สร้างวัด ชาวบ้านนาใหม่ได้ไปทำบุญที่วัดบ้านนาเก่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2507 ชาวบ้านก็คิดริเริ่มที่จะสร้างวัดขึ้นใหม่ จึงรวมตัวกันโดยการมอบที่ของครอบครัวนายยงค์ อินทร์เถื่อน ยกให้สร้างวัด ครอบครัวนายวิเชียรยกที่ให้ครอบครัวนายยงค์ และร่วมซื้อต่อขยายจนได้จำนวน 9 ไร่เศษ และเริ่มสร้างวัดขึ้นเป็นสำนักสงฆ์โดยชาวบ้านได้ช่วยถางขุดป่า และปลูกสร้างศาลา ห้องน้ำขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 ได้รับอนุญาตเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ ทั้งหมด 5 ไร่ 61 ตารางวา
ดูพิกัด
วัดอินทนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านซากนอก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512 โดยเริ่มสร้างเมื่อพ.ศ.2497 มีนายเจียว อินทนา เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา โดยมีผู้ใหญ่อิน คำทนา เป็นผู้ดำเนินการของอนุญาตตั้งวัด โดยใช้ชื่อ วัดอินทนาราม ตามชื่อผู้ขอและผู้บริจาคทีดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
ดูพิกัด
วัดศรีมหาราชา ตั้งอยู่ที่บ้านศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา วัดศรีมหาราชา ตั้งเมื่อพ.ศ. 2374 เดิมเรียกว่า วัดศรีราชา ตามชื่อตำบลที่ตั้งวัดจะสร้างขึ้นแต่เมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน แต่ปรากฏในทำเนียบวัด เมื่อปี พ.ศ. 2374 แต่เดิมวัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่เพียง 7 ไร่เศษ ครั้นเมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักศรีราชา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเนืองนิจพระองค์เสด็จมาที่วัศรีราชา ทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดศรีราชาเป็นวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตและเรียกวัดนี้ว่า วัดศรีมหาราชา เมื่อเปลี่ยนชื่อวัดแล้ว ราวปี พ.ศ. 2473 ม.จ.หญิงไขศร ปราโมย์ ได้ทรงซื้อที่ดินถวายวัด และคุณหญิงสงวน สุรศักดิ์ ได้บริจาคที่ดินซึ่งติดกับวัดอีก 1 ไร่เศษ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2513 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
วัดอัษฎางค์นิมิตร ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านหลังพระจุฑาธุชราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2435 แทนวัดปลายแหลมที่มีมาแต่เดิม พระอุโบสถเป็นอาคารทรงกลม มีเจดีย์ทรงลังกาซ้อนอยู่ข้างบน มีการประดับตกแต่งตามศิลปแบบโคธิคคือมีประตูและหน้าต่างป็นรูปโค้งยอดแหลม มีช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเป็นลวดลาย อีกทั้งยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาปลูกไว้ด้วย จากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานและภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม
ดูพิกัด
วัดวิเวการาม เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดนอก ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้ประทานชื่อให้ใหม่ว่า วัดวิเวการาม ภายในวัดมีเจดีย์อนุสรณ์บวรพุทธศาสนาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 9 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องพักทุกห้องของที่นี่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร และบริการซักรีดซักแห้งภายในโรงแรม แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand