Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทยเนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเมืองโกสินารายราชธานี ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ดับขันธ์ไปแล้วได้ 2428 ปี และกล่าวถึงการไหว้ครูบาอาจารย์ โดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระฤาษีตาไฟ พระฤาษีตาวัว เป็นต้น
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์(สื่อประสม) นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นผ้มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสรรค์งานขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า สื่อประสม เช่น การปั้น การแกะสลัก งานโลหะ งานพิมพ์ ฯลฯ ทำให้มีผลงานหลากหลาย เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง นายเดชาธร ศรีสมัย เป็นคนมีน้ำใจ เสียสละ อุทิศเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่เคยปฏิเสธใคร ไม่เคยย่อท้องต่ออุปสรรและปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นคนเอาใจใส่ดูแลผ้ใกล้ชิด z^hร่วมงานทุกคนเหมือนดั่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนายเดชาธร จึงเป็นที่เคารพเชื่อถือของบุคคลทั่วไป เพราะ "ทำงานด้วยความเป็นมิตรสร้างงานอย่างดีที่สุด"
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเซียน ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทย-จีน ชั้นสูง สถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม และจิตกรรมอันส้ำค่าของจีนที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัยจำนวนมาก พร้อมรวมงานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยและผลงานของชั้นครูหลายชิ้นพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของจีน เช่น ชุดเครื่องปั้นดินเผาชุด 18 อรหันต์ หุ่นทหาร ดินเผาและรถม้าสำริดจากสุสานจินซีฮ่องเต้ เครื่องสำริดจีนโบราณ เครื่องปั้นดินเผาจีนโบราณ จิตรกรรมและภาพเขียนสีโบราณและศิลปะร่วมสมัย งานไม้แกะสลัก ชุดหินหยกแกะรูป 18 อรหันต์ งานศิลปะการเขียนลายมือจีน สรรนิพนธ์ขงจื้อ ชุดบัลลังก์ที่ประทับของฮ่องเต้ ชุดกลองในพระราชวังโบราณกรุงปักกิ่ง โอ่งคู่ลงรักแบบโบราณของจีน จากหินฝนหมึกขนาดใหญ่ เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาของธิเบต ภาพหินแกรนิตแกะลายติดบนผนังกำแพงบริเวณห้องโถงชั้นใน รวมถึงรูปหล่อโบราณเทวรูป ๆ หล่อฮ่องเต้จีน ฯลฯ ตัวอย่างศิลปะชั้นสูงของไทย เช่น รูปหล่อโลหะปิดทองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย ภาพจิตรกรรมชุดเรื่องรามเกียรติ์ รูปหล่อชุดพระประจำวันปิดทอง ศิลปะแบบคันธราราช หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก หัวโขนชุดเศียรครูละคร ชุดเครื่องดนตรีไทยฝังมุก ศิลปกรรมประดิษฐแบบจำลอง ชุดเรือพระที่นั่ง ชุดเรือไทยจำลอง ชุดเรือนไทยประจำทั้ง 4 ภาคจำลอง งานไม้จำหลัก รูปเทวดาประจำทิศทั้งแปดทิศของไทย เป็นต้น และสุดท้ายกล่าวถึงมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ของภรรยาซึ่งเป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย เช่น ซอด้วง ซออู้ กลองยาว ทำให้สนใจและได้เรียนรู้เรื่อยมา เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ประดิษฐ์ คือ ซอด้วง เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย และการเล่นกลองยาวให้กับชาวบ้าน และนักเรียนในสถานศึกษา
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
นายวรรณนพ ผาสุข มีความสนใจเรื่องสมุนไพรมานานแล้ว เริ่มแรกของการเรียนรู้ยาสมุนไพร เริ่มจากการทำกำยาน ซึ่งเป็นยาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้รักษาฝี หนอง ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยทดลองใช้ในชุมชนและเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพ เช่น การปิดแผลเปื่อยเน่า การปิดฝีหนอง สามารถดูดหนองได้ดี ถอนพิษปลาดุกทะเล หรือแมงดาทะเลได้ ส่วนผสมในการทำ ได้แก่ ยางจากต้นกำยาน พิมเสนเกล็ด และการบูร (ในสัดส่วนที่เท่ากัน) นำมาตำหรือบดให้เข้ากันจนเหลวและเหนียว ก็ใช้ปิดแผลได้ สรรพคุณ คือ ใช้รักษาแผล ฝีหนอง แผลเกิดจากไฟไหม้ แผลที่เกิดจากโรคเบาหวานที่รักษายาก แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง สมานแผน และถอนพิษปลาดุกทะเล หรือแมงดาทะเล วิธีเก็บรักษา ควรเก็บในภาชนะทึกแสง ปิดแน่น จะเก็บรักษาไว้ได้นานหลายปี
ดูพิกัด
นายสมบัติ กาญจนา เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานการเกษตรให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย สร้างผลผลิตและรายได้ที่พอเพียงแก่ตนเอง ครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลือ เกื้อกูล เกษตรกรด้วยกันให้สามารถสร้างฐานะสร้างงานมีอาชีพที่มั่นคงผลผลิตงดงาม มีรายได้ตลอดปี ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกลุ่มดำเนินการด้านการเกษตรหลายรูปแบบ จึงเป็นที่รู้จักของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2544
ดูพิกัด
นายสนอง ช้างแย้ม อายุ ๗๖ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมเป็นช่างไม้ ช่างต่อเรือ และได้ทำเครื่องดนตรีเป็นอาชีพเสริม เริ่มหัดทำซออู้ได้ประมาณ ๓ ปี เริ่มปี ๒๕๔๒ เพราะชมรม ผู้สูงอายุมาฝึกเล่นดนตรีไทย ลุงสนองชอบดนตรีไทยโดยเฉพาะซออู้ เลยคิดทำซออู้ขึ้นใช้เพราะอยากมีซออู้ไว้เล่นโดยเฉพาะ ทำครั้งแรก ๓ ตัว ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ต่อมาก็ดีขึ้น ทำไปแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว ให้กรุงเทพฯ ๑๒ ตัว ให้วิทยาลัย ๓ ตัว ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ชิงชัน สายเดิม ใช้หางม้า ต่อมาราคาแพงจึงใช้พลาสติกแทน สายขึงเดิมใช้ด้ายขวั้น ปัจจุบันใช้เส้นพลาสติกเหมือนกัน ราคาซออู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตามประเภทของไม้ และการตกแต่งลวดลาย มีการสอนถ่ายทอดต่อไปให้คนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการสนใจมากนัก รับทำตามที่มี ผู้สั่ง ซออู้จะใช้หนังวัว หนังแพะ ถ้าแกะสลักลายหนุมานราคาจะสูงกว่าแกะสลักลายอื่น ซอด้วงจะใช้หนังงูทำ ภายในปีนี้คาดว่าจะจัดตู้เก็บเครื่องดนตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ราคาซอด้วง ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ซื้อกะลามาทำจาก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร เพราะกะลามีรูปทรงทุยสวยกว่าที่อื่นๆ และมะพร้าวพันธุ์นี้ปลูกยากในจังหวัดชลบุรี เคยมีผู้นำมาปลูก ๒๐๐ ต้น แต่ขึ้นเพียง ๔ ต้นเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีทายาทรับสืบทอดวิชาการทำซออู้ ซอด้วง และกลอง ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ลุงสนองอยากให้ทำสืบต่อๆกัน โดยจะฝึกให้คนที่ชอบจริงๆ เคยสอนเด็กนักเรียนบ้านแหลมแคเล่นดนตรีไทยมี ซอ ขลุ่ย กลองยาว พิณพาทย์ กลองทอม กลองตุ๊ก กลองโทน และลุงสนองมีปู่เป็นนักสร้างโขนสดทำให้มีใจชอบขึ้นมากด้วย ลุงสนอง กล่าวว่าคิดจะต่อตู้เก็บใส่เครื่องดนตรีไทยไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านนี้
ดูพิกัด
"ตั้งอยู่กลางสระน้ำเทศบาล ตรงข้ามศาลาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ซอย 1 ภายในเป็นองค์พระพนัสบดีจำลอง สร้างเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2517 ส่วนองค์จริงกรมศิลปากรเก็บรักษาไว้เมื่อ พ.ศ. 2474 พระพนัสบดีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีอายุประมาณ 1,200-1,300 ปี แกะสลักจากหินดำเนื้อละเอียด มาจากประเทศอินเดีย เหมือนนกที่มีลักษณะกึ่งครุฑ กึ่งนกเค้าในท่าประทานพร กลางฝามือมีลวดลายคล้ายธรรมจักร นักโบราณคดียืนยันว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ประทับยืนบนหลังสัตว์ประหลาดที่สร้างขึ้นจากจินตนาการ รูปร่างคล้ายนก ดวงตากลมโปนโต แก้มเป็นกระพุ้ง จงอยปากใหญ่งุ้มแข็งแรง ปลายจงอยปากจากบนลงล่างมีรูทะลุคล้ายกับจะแขวนกระดิ่งได้ มีเขาทั้งคู่ปิดเป็นเกลียวงดเข้าหากันคล้ายเขาโคตั้งอยู่เหนือตา ที่โคนเขามีหูสองหูอย่างหูโค มีปีกสองข้างใหญ่สั้นที่กำลังกางออก ขาทั้งสองข้างพับแนบทรวงอกยกเชิดขึ้นอย่างขาของครุฑที่กำลังเหินลม "
ดูพิกัด
วัดแก้วน้อย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ วัดแก้วน้อย ตั้งเมื่อพ.ศ. 2348 มีพระธุดงค์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 รูป มาปักกลดที่ป่าช้าวัดโบสถ์ และเดินทางมาบิณฆบาตบริเวณนี้ ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา และถวายทีดินให้สร้างวัด หลวงปู่จวงซึ่งเป็นหัวหน้าพระธุดงค์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้เคารพนับถือมาก เป็นผู้นำในการก่อสร้าง และได้มีการพัฒนามาตามลำดับ จนถึงยุคเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ดูพิกัด
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเกาะล้านจะต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเทีียบเรือท่องเที่ยวพัทยาหรืออีกชื่อหนึ่งคือ "ท่าเรือแหลมบาลีฮาย" ที่ตั้อยู่ติดกับแหลมบาลีฮาย ท่าเรือแห่งนี้มีลักษณะเป็นแขนยื่นยาวออกไปในทะเล ระหว่างทางไปขึ้นเรือจะสังเกตุเห็นป้าย Pattay city ที่ติดตั้งอยู่บนเขา จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนขึ้นเรือ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาหรือท่าเรือแหลมบาลีฮาย ตั้งอยู่พัทยาใตเป็นท่าเทียบเรือที่เดินทางไปเกาะล้าน เส้นทางพัทยา-เกาะล้าน (ท่าหน้าบ้าน) มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือ เที่ยวไปเวลา 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 น. เที่ยวกลับเวลา 06.30, 07.30, 09.30, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 น.
ดูพิกัด
อ่างศิลา เป็นการแกะสลักหินอ่างศิลาหรือที่ช่างแกะสลักเรียกว่า "ตีหิน" เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของที่นี้ สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลอ่างศิลามานานแล้ว ไม่เพียงแต่การตีครกหินเพียงเท่านั้นปัจจุบันยังมีงานแกะสลักต่างๆ เช่น รูปปั้นช้าง สิงห์โต ลูกบอลหรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมวิธีการแกะสลักหินด้วยมือแบบดั่งเดิมแล้วต้องไปที่นี้เท่านั้น การแกะสลักหินอ่างศิลาหรือภาษาช่างพื้นถิ่นที่นี่เรียกว่า “ตีหิน” เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ “การตีครก” หรือ “การแกะสลักครก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านดั้งเดิมของอ่างศิลามาแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และมีชาวบ้านในหลายครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างจากการทำประมงมาตีหินทำครกเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอีกหลายครัวเรือนได้หันมาประกอบอาชีพตีหินนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
ดูพิกัด
ช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด มีลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกัน ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขา ในบริเวณมีสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์ สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม มีหาดหินกลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินกลมๆ ขนาดต่างๆ มากมาย ที่เกิดจากอิทธิพลของลม ที่พัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในเดือนมีนาคม-กันยายน ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งทรงใช้เป็นหอดูดาวอีกด้วย
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 1-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 21 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของ Pasadena Lodge Hotel
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 27 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มี โทรทัศน์, อ่างอาบน้ำ, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า โรงแรมแห่งนี้มี จุดบริการทัวร์, รูมเซอร์วิส, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก แขกผู้เข้าพักจะได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายไปกับ จาคุซซี, ห้องฟิตเนส, บริการนวด ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของ รอยัล สามมุข วิลล่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand