Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเล่มนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชย์ในการสืบค้นของชนรุ่งหลัง เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 กล่าวถึงประวัติจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกกอลด้วยแผนที่ตั้ง การปกครอง แระวัติการเข้ามาใช้แระโยชน์ในผืนดินจังหวัดชลบุรีและราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 2 ประเพณี่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวันไหล ประเพณีทำบุญกลางบ้าน และประเพณีกองข้าว ตอนที่ 3 เป็นประเภทของประเพณีท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดที่กำลังจะสูญหาย คือ ประเพณีคนตายตีฆ้องและประเพณีถีบกระดาน 2ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิง
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงจังหวัดชลบุรีในประวัติศาสตร์และกล่าวถึงโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี เช่น เมืองพระรถ เมืองพญาแร่ เมืองศรีพโล วัดใหญ่อินทราราม วัดตันสน วัดอ่างศิลา วัดราษฎร์บำรุง วัดเสม็ด วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดเขาบางทราย วัดเขาบางพระวรวิหาร พระตำหนักเกาะสีชัง ตำหนักมหาราชและตำหนักราชินี ศาลาศรีชโบธรเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัดญาณสังวราราม จิตตภาวันวิทยาลัย หอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี พระมงคลนิมิตต์ พระพนัสบดี รวมถึงประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เช่น วิ่งวัววิ่งควาย คนตายตีฆ้อง กองข้าวบวงสรวง ประเพณีวันไหล ประเพณีถีบกระดาน และทำเนียบศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี 4 ศูนย์
ดูพิกัด
หนังสือตำนานเมืองพระรถเล่มนี้ ใช้เป็นคู่มือท่องเที่ยวและทัศนศึกษาอำเภอพนัสนิคม ตั้งแต่ตรั้งเป็นอินทปัตนครและเมืองพระรถ ภายในเล่มนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 1. ประวัติพนัสนิคม มีทำเนียบนายดำเภอพนัสนิคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 42 คน พร้อมทั้งการแบ่งพื้อนที่การปกครองเป็น 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน 2. อินทปัตนครเกิดก่อนเมืองพระรถ กล่าวถึวประวัติความเป็นมา ของเมืองอินทปัต 3. รถเสนชาดกแบบชาวบ้านเป็นการเล่าเรื่องรถเสนชาดกจากต้นฉบับเดิม 4. อิทธิพลตำนานพระรถเมรี ซึ่งมีการแปลรถเสนชาดกจากภาษามคธเป็นภาษาไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระรถเมรี ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. วัดโบสถ์เกิดก่อนเมืองพนัสนิคม ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจหลายอย่างของวัดโบสถ์ 6. วัดใต้ต้นลานอดีตหมู่บ้านลาว กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด 7. แหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและเหมาะแก่การเรียนรู้แต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ๆ 8. จักสานงานอาชีพชาวพนัสนิคม กล่างถึงจักสานที่ผลิตขึ้นเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ พัฒนาให้เป็นของดีมีราคา อละกลุ่มอาชีพจักสานในแต่ละหมู่บ้านและตำบล 9. พาไปซื้อเครื่องจักสานพนัสนิคมถึงแหล่งผลิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง ด้วยกัน
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
นายสนอง ช้างแย้ม อายุ ๗๖ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เดิมเป็นช่างไม้ ช่างต่อเรือ และได้ทำเครื่องดนตรีเป็นอาชีพเสริม เริ่มหัดทำซออู้ได้ประมาณ ๓ ปี เริ่มปี ๒๕๔๒ เพราะชมรม ผู้สูงอายุมาฝึกเล่นดนตรีไทย ลุงสนองชอบดนตรีไทยโดยเฉพาะซออู้ เลยคิดทำซออู้ขึ้นใช้เพราะอยากมีซออู้ไว้เล่นโดยเฉพาะ ทำครั้งแรก ๓ ตัว ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ต่อมาก็ดีขึ้น ทำไปแล้วประมาณ ๓๐ กว่าตัว ให้กรุงเทพฯ ๑๒ ตัว ให้วิทยาลัย ๓ ตัว ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ชิงชัน สายเดิม ใช้หางม้า ต่อมาราคาแพงจึงใช้พลาสติกแทน สายขึงเดิมใช้ด้ายขวั้น ปัจจุบันใช้เส้นพลาสติกเหมือนกัน ราคาซออู้ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ตามประเภทของไม้ และการตกแต่งลวดลาย มีการสอนถ่ายทอดต่อไปให้คนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการสนใจมากนัก รับทำตามที่มี ผู้สั่ง ซออู้จะใช้หนังวัว หนังแพะ ถ้าแกะสลักลายหนุมานราคาจะสูงกว่าแกะสลักลายอื่น ซอด้วงจะใช้หนังงูทำ ภายในปีนี้คาดว่าจะจัดตู้เก็บเครื่องดนตรี เป็นพิพิธภัณฑ์ราคาซอด้วง ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ซื้อกะลามาทำจาก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร เพราะกะลามีรูปทรงทุยสวยกว่าที่อื่นๆ และมะพร้าวพันธุ์นี้ปลูกยากในจังหวัดชลบุรี เคยมีผู้นำมาปลูก ๒๐๐ ต้น แต่ขึ้นเพียง ๔ ต้นเท่านั้น ปัจจุบันไม่มีทายาทรับสืบทอดวิชาการทำซออู้ ซอด้วง และกลอง ส่วนมากใช้ไม้ประดู่และไม้แดงจีน แต่อุปสรรคใหญ่ คือ หาไม้ยากมาก โดยเฉพาะไม้แดงจีน ไม้ดีเกลือ ลุงสนองอยากให้ทำสืบต่อๆกัน โดยจะฝึกให้คนที่ชอบจริงๆ เคยสอนเด็กนักเรียนบ้านแหลมแคเล่นดนตรีไทยมี ซอ ขลุ่ย กลองยาว พิณพาทย์ กลองทอม กลองตุ๊ก กลองโทน และลุงสนองมีปู่เป็นนักสร้างโขนสดทำให้มีใจชอบขึ้นมากด้วย ลุงสนอง กล่าวว่าคิดจะต่อตู้เก็บใส่เครื่องดนตรีไทยไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บ้านนี้
ดูพิกัด
คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงวันสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 เมษายน ของทุกปี บริเวณชายหาดพัทยา มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำ ก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน ในเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานวันไหลในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำกัน อย่างสนุกสนานของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ
ดูพิกัด
เป็นระหัดวิดน้ำเข้านาของชาวบ้าน ทำจากไม้ทั้งตัวระหัดที่เป็นราง และลูกระหัดเป็นสายต่อเนื่องกันระหว่าง ๒ เพลา เมื่อหมุนหัวเพลาด้านบนลูกระหัดจะช่วยดึงน้ำขึ้นไปตามร่องในตัวระหัดจากลำคลองขึ้นสู่ท้องนายามขาดแคลนน้ำ แรกทีเดียวใช้แรงคนหมุน ต่อมาจึงใช้เครื่องยนต์แทนแรงคน ปัจจุบันเลิกใช้แล้วเพราะมีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำหน่ายทั่วไปในตลาดแล้ว เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
วงกลองยาว “เพชรไพลิน” นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร เป็นคนที่ศรีราชาบริเวณที่พักอาศัยเป็นภูเขา เป็นบริเวณทางเข้าวัดเขากิเลน มีบุตรชาย ๒ คน บุตรหญิง ๒ คน แต่ก่อนมีฐานะไม่ดี จึงอาศัยดูและลักจำในด้านการแสดงและวิธีการทำกลองยาวจากญาติผู้ใหญ่ เคยศึกษาที่โรงเรียนศรีราชาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อมาได้บวชเป็นเณร และศึกษาวิธีการทำกลองยาว และเริ่มทำจริง เมื่ออายุ ๑๗ ปีโดยทำไปเล่นที่งานสงกรานต์ อำเภอสัตหีบ วัสดุในการทำกลองยาวหาได้จากป่า บริเวณใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภูเขาไม้ขนุนส่วนมากจะหาได้จากอำเภอสัตหีบ หรือหาตามป่าใกล้เคียง ตามการก่อสร้างที่มีการตัดต้นไม้เพื่อทำหมู่บ้านหรือโครงการต่าง ๆ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
นายเลียบ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 6 ปีขาล พุทธศักราช 2457 ปัจจุบันอายุ 80 ปี สถานที่เกิดคือตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีใจรักในด้านดนตรีไทย มาตั้งแต่วัยเยาว์ จนกระทั่งเข้าวัยหนุ่ม มีโอกาสได้ศึกษาความรู้จากครูสอนดนตรีไทย ถึง 6 คน ทำให้มีความรู้ความชำนาญ ในการเล่นดนตรีไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะการเล่นขิมจะเข้ ขลุ่ยและซอ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการแสดงดนตรีไทย ในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท และช่วยเหลือยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี แสดงดนตรีไทยในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ทั้งยังเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยให้แก่บุคคลทั่วไป ครู-อาจานย์และเยาวชนที่สนใจ เป็นวิทยาทานโดยไม่รับค่าตอบแทน นับได้ว่า นายเลืยบ รุ่งโรจน์ มีความสามารถและความชำนาญในด้านศิลปะการแสดงไทยอย่างแท้จริง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายเลียบ รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง ด้านการดนตรี (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2537
ดูพิกัด
เป็นวัดที่พระครูศรีมนัสนิคมเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 โดยได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้บนยอดเขานางนมที่อยู่ไม่ไกลจากตัววัด ปัจจุบันมีบันได 436 ขั้นให้เดินราว 700 เมตรขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาได้ และที่ตีนเขาจะมีศาลเจ้าแม่เขานางนมไว้ให้ผู้คนได้สักการะบูชาด้วย ส่วนภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถขนาดเล็กที่สวยงามอยู่หลังหนึ่งภายในประดิษฐานองค์พระประธานที่งดงาม
ดูพิกัด
จุดชมทัศนียภาพของเมืองพัทยา โดยจุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด จากจุดนี้จะมองเห็นความโค้งของอ่าวที่ยาวไปตามชายหาดพัทยาเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว หากลองมายืน ณ จุดชมวิวนี้แล้วมองไปรอบๆ ก็จะได้ชมทัศนียภาพของเมืองพัทยาได้ทั้งหมด จะมาตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้น มาตอนกลางวันเพื่อชมทัศนียภาพ จะมายามเย็นชมพระอาทิตย์ตกหรือจะเป็นกลางคืนชมแสงไฟของเมืองพัทยายามค่ำคืนก็ทำได้เพราะที่นี้เปิดตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. บอกได้เลยว่าจะมาตอนไหนก็เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้ เขาพระตำหนัก หรือ เขาพระบาท ซึ่งเป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถานีวิทยุ ส.ทร.5 ของทหารเรือ จุดชมวิวและวัดเขาพระบาท ซึ่งเปิดให้ขึ้นไปชมได้ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น
ดูพิกัด
“ชลทัศนสถาน” ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง หรือ “เอกสหิบิเชน” ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่หาได้บนเกาะสีชัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ในการแสดงพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิพิธภัณฑ์เมล็ดพืชเพื่อปลูกขวัญกำลังใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนป่าอัษฎางค์คะวัน จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบหนึ่ง ที่รวบรวมไม้นานาพันธุ์ไว้ ซึ่งภายในอาคาร “ชลทัศนสถาน” แบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่างๆ จำนวน ๙ โซน เน้นงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสถาบันฯ โดยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะสีชัง
ดูพิกัด
วัดเขาเอียงหรือวัดป่าโชติธรรม เดิมเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นที่ถูกทำลาย ราวปี พ.ศ.๒๕๓๖ พระอธิการไพโรจน์ ปัญญาวชิโร ได้มีโครงการร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดชลบุรีและประชาชนผู้รักและหวงแหนธรรมชาติ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปลูกป่าและสร้างวัดเขาเอียงขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น ต่อมาได้มีการสร้างเสนาสนะและกุฎิและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าโชติธรรม ปัจจุบันอยูระหว่างการสร้างพระอุโบสถที่สวยงามเป็นสีขาวทั้งหลังทรงเดียวกันกับวัดพระรามเก้าโดยได้รับพระราชทานแบบจากสมเด็จพระเทพฯ อยู่บนเนินเขามีบันไดเดินขึ้นไป ๖๓ ขั้น นับเป็นพระอุโบสถที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี
ดูพิกัด
วัดหนองคล้า ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคล้า ต.บึง อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดหนองคล้า ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2511
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 5 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร บริการซักรีด/ซักแห้ง ที่โรงแรมจัดเตรียมไว้บริการ ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สวน สปา เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โรงแรมได้ผสมผสานการบริการอย่างเชี่ยวชาญกับสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 60 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีห้องประชุม ปละร้านอาหารไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
สถานที่พักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand