Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เรื่อง แขก-ไทย-ลาว-จีน เมืองพนัสนิคม เล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องเมืองพนัสนิคมหรือนครอินทปัตถ์ซึ่งมีคน 4 เผ่า เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่โบราณกาลแล้วจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเมืองพนัสนิคมในปัจจุบันนี้ คนเหล่านั้น คือ อินเดีย ไทย ลาว และจีน ซึ่งทำให้เราทราบว่าเผ่าพันธุ์ของคนเมืองพนัสนิคมนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้านอาหารการกิน ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแนบเนียน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ในแต่ละเรื่องจะมีแผนที่แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ 2543 รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ณ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง ด้านจิตรกรรม จากวิทยาลัยเพาะช่าง,ศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ MFA( Painting ) Vivabharati Santiniketan จากประเทศอินเดีย รองศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาพสีน้ำ สีน้ำมัน จะสะท้อนแนวคิด ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวประมงภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย และ ยังเป็นบุคคลที่ร่วมก่อตั้ง กลุ่มบูรพา กลุ่มเพียงตะวันและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีมีอายุครบ 50 ปี นับตั้งแต่ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อพ.ศ.2495 เป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งผลงานที่ได้ปฎิบัติและดำเนินการมาแล้วในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนที่จะมาสืบทอดงานยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีได้เรียนรู้ ทราบแนวทาง นำไปบริหารงานในกาลข้างหน้าต่อไป ภายในเล่มประกอบด้วยพระวรธรรมคติและคติธรรมของพระสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในพระสังฆราชูปภัมภ์ นโยบายของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีซึ่งกล่าวถึงงานและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการพร้อมด้วยบทเพลงธรรมะซึ่งคุณสนิท ศิริวิสูตร ได้แต่งให้กับยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี จำนวย 5 เพลง นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการสรุปผลงานของยุวพุทธิกสมาคมชลบุรีในก้านต่าง ๆ ที่สำคัญและเงินทุนมูลนิธิ-ทุนนิธิ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมพร้อมบัญชีรายนามผู้บริจาคด้วย
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระภายในเล่มกล่าวถึง เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชลบุรีประกอบด้วยตราประจำจังหวัดชลบุรี คำขวัญประจำจังหวัด รวมถึงประวัติพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ในช่วงแรก ถัดมาเป็นเนื้อหาการให้ข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัด มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติเมืองในยุคแรกถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดอาหารและขนบพร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดชลบุรี และข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
เริ่มแรกไปฝึกงานที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 1 ปี ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากบิดามารดานำมาซื้ออุปกรณ์สร้างเรือนเพาะชำกล้วยไม้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นไม้ประดับมีการพัฒนาปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ และได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับให้แก่ผู้สนใจและผู้ที่เข้าชมสวนอยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
เป็นเครื่องมือสำหรับโม่แป้งทำขนมเป็นส่วนมาก วิธีใช้ คือ การนำข้าวสารหรือข้าวเหนียวที่จะทำขนมมาแช่น้ำให้นุ่มประมาณ ๒ - ๓ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย แล้วนำมาตักใส่ลงไปในช่องบนของโม่ทีละช้อน แล้วใช้มือหมุนจนข้าวสารถูกบดเป็นแป้งไหลออกมาตามรางลงสู่ภาชนะ หากเป็นโม่ขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้ไม้ดึงแทนมือได้ เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ได้รับคำแนะนำมาจากผู้รู้ และได้นำความรู้มาทดลองเพาะเห็ดฟางด้วยตนเอง จนเกิดความชำนาญ และได้ถ่ายทอดวิชาการเพาะเห็ดฟางให้กับสมาชิกภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี สามารถจำหน่ายเห็ดฟางมีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 2,000-5,000 ต่อเดือน จากนั้นได้เผยแพร่ให้แก่เยาวชนเพื่อเกิดการเรียนรู้และนำมาประกอบการเรียนได้ถึงวิธีการทำและการนำไปทดลอง
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
นายสมบัติ กาญจนา (ทำการเกษตรทฤษฏีใหม่) เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2487 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นผู้มีความขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานการเกษตรให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย สร้างผลผลิตและรายได้ที่พอเพียงแก่ตนเอง ครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลือ เกื้อกูล เกษตรกรด้วยกันให้สามารถสร้างฐานะสร้างงานมีอาชีพที่มั่นคงผลผลิตงดงาม มีรายได้ตลอดปี จากความเป็นผู้นำและการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ทำให้นายสมบัติ กาญจนา ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาในความสามารถ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกลุ่มดำเนินการด้านการเกษตรหลายรูปแบบ นายสมบัติ กาญจนา ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฏิใหม่ เป็นผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีน้ำใจ โอบอ้อมอารีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานด้านการเกษตรเพื่อนำความรู้มาแนะนำให้แก่สมาชิก และเกษตรกร ได้ศึกษาและพัฒนาตนเองเป็นแบบเกษตรยั่งยืน นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพที่ตนรัก โดยยึดหลัก ขยัน ประหยัด อดออม จึงเป็นที่รู้จักของชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้นายสมบัติ กาญจนา เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2544
ดูพิกัด
ศาลาเทศบาลเมืองชลบุรี อยู่ในเขตตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง ฯ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวยกพื้นสูง เป็นอาคารขนาดใหญ่ หลังคาทรงปั้นหยา ด้านหน้าอาคารมีมุขยื่น ส่วนบนของมุขก่ออิฐเป็นแผงยกขึ้นไปสูงเท่าความสูงของหลังคา ตอนบนทำเป็นซุ้มโค้ง แบบตะวันตก ที่เรียกว่ามงกุฎ มีเสาหลอกลดหลั่นกันไป หัวเสาประดิษฐ์เป็นรูปหม้อน้ำแบบตะวันตก ส่วนกลางใต้ซุ้มโค้งมีรูปสัญญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
มากระทบไหล่คนดังจากทั่วทุกมุมโลก ที่ยกขบวนมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่คนเก่งจากภาพยนตร์ชื่อดังที่คุณปลาบปลื้ม อาทิ โอบาม่า เจ้าหญิงได้อาน่า แบทแมน ไทเกอร์วู๊ดส์ เดวิดและวิคตอเรีย เบคแฮม ที่จัดแสดงพร้อมเทคนิคกตระการตา เอฟเฟคสุดล้ำ ร่วมบันทึกภาพความประทับใจด้วยกันแบบใกล้ชิดที่ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค รอยัค การ์เด้น พลาช่า พัทยา "แล้วอย่าลืมพกล้องมาด้วนนะ" มากระทบไหล่คนดังจากทั่วทุกมุมโลก ที่ยกขบวนมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่คนเก่งจากภาพยนตร์ชื่อดังที่คุณปลาบปลื้ม อาทิ โอบาม่า เจ้าหญิงได้อาน่า แบทแมน ไทเกอร์วู๊ดส์ เดวิดและวิคตอเรีย เบคแฮม ที่จัดแสดงพร้อมเทคนิคกตระการตา เอฟเฟคสุดล้ำ ร่วมบันทึกภาพความประทับใจด้วยกันแบบใกล้ชิดที่ หลุยส์ ทุสโซด์ส แว็กซ์เวิร์ค รอยัค การ์เด้น พลาช่า พัทยา "แล้วอย่าลืมพกล้องมาด้วนนะ"
ดูพิกัด
วัดเนินสี่ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้างสูง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฯลฯ วัดเนินสี่ ตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532 โดยนายบำเพ็ญ ตันติราพันธ์ ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอน
ดูพิกัด
พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เป็นรูปหล่อเต็มพระองค์ ท่าประทับยืนประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศาลจังหวัดชลบุรี พระอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ดูพิกัด
ศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของ อ.หนองใหญ่ และเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ศาลเดียวทางที่สวยงามที่สุดทางซีกตะวันตกของ จ.ชลบุรี เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อให้ผู้คนที่มีศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา ด้านหน้าเป็นสวนสวยงามและอ่างบัวสวรรค์ มีศาลฟ้าดินและเสามังกรฟ้าดินตั้งตระหง่านอยู่กับมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง ๘ เมตร ยืนอยู่ทางด้านขวา ส่วนตัวศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ตรงกลาง ถัดไปมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ภายในศาลลักษณะโอ่โถงมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งบนดอกบัวตั้งอยู่ตรงกลางงดงามด้วยลวดลายสีสันและมังกรพันเสาสง่างาม
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 71 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด นอกจากนี้โรงแรมยังมีคอฟฟี่ช็อป ร้านอาหาร รูมเซอร์วิส และบริการรถรับส่งถึงสนามบิน ผู้เข้าพักยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) จาคุซซี ห้องฟิตเนส ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่โรงแรมแอลเค รอยัล สวีท
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
โรงแรมในเครือเฟรเซอร์ในพัทยาแห่งนี้เหมาะสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักเดินทางที่มาพักผ่อนในวันหยุด ผู้เข้าพักอยู่ใกล้กิจกรรมทั้งบนบกและในน้ำ โดยกิจกรรมที่โปรดปรานกันมากคือการดำน้ำ กอล์ฟ และการไปเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ อายา บูติก โฮเต็ล พัทยาตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในระยะที่สามารถเดินไปชายหาดได้และผู้เข้าพักก็มีสนามกอล์ฟให้เลือกมากกว่า 10 สนาม บริเวณรีสอร์ทนั้นมีร้านค้า ภัตตาคาร และสถานบันเทิง และนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับชายหาดด้วยทางเดิน หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายซึ่งทุกความต้องการของคุณได้รับการดูแล ที่อายา บูติก โฮเต็ล พัทยา การเข้าพักของคุณจะราบรื่นไร้ปัญหา และอายา บูติก โฮเต็ล พัทยาก็รักษามาตรฐานนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand