Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาว ว่าด้วยตำรายารักษา โรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไข้ 3 ฤดู ยาแก้ไข้สาริบาต ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้ตานขโมย ว่าด้วยคาถาและตำรายาในการรักษา (เอกสารเลขที่ ธบ.ส 90)
ดูพิกัด
ตำรายาแผนโบราณ เป็นหนังสือสมุดไทย ว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยาแก้ไข้ ยารุเลือดบำรุงธาตุ ยาลม ยาพยาธิ ยาทาลิ้น เป็นต้น
ดูพิกัด
หนังสือประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเล่มนี้ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้นเพื่อประโยชย์ในการสืบค้นของชนรุ่งหลัง เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 กล่าวถึงประวัติจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกกอลด้วยแผนที่ตั้ง การปกครอง แระวัติการเข้ามาใช้แระโยชน์ในผืนดินจังหวัดชลบุรีและราชวงศ์จักรีกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ตอนที่ 2 ประเพณี่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีวันไหล ประเพณีทำบุญกลางบ้าน และประเพณีกองข้าว ตอนที่ 3 เป็นประเภทของประเพณีท้องถิ่นซึ่งแบ่งเป็น 1 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดที่กำลังจะสูญหาย คือ ประเพณีคนตายตีฆ้องและประเพณีถีบกระดาน 2ประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่สืบทอดอยู่ในปัจจุบัน คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นและการบันเทิง
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชัง มี 3 ช่วง ช่วงแรกให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานแห่งเกาะสีชัง มนต์เสน่ห์ของเกาะสีชัง รวมไปถึงยุคเรืองรองของเกาะสีชัง พร้อมวัฒนธรรมที่เล่าขานซึ่งเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ ธรรมชาติของเกาะสีชัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เส้นทางเข้าสู่เกาะสีชัง พร้อมเปรียบเทียบวันวานถึงวันนี้ของเกาะสีชัง และสุดท้ายมีข้อเสนอแนะว่าท่องเที่ยวแบบไหนจึงได้ชื่อว่าอนุรักษ์ ช่วงที่ 2 เป็นราชการบรรณานุกรมของการรวบรวมข้อมูลหนังสือเล่มนี้ ช่วงสุดท้ายเป็นภาคผนวกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์และสมุทรศาสตร์ของเกาะสีชัง ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง อาชีพชาวเกาะสีชัง รวมถึงรายชื่อสถานที่ราชการทั้งหมด และรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชังทั้งหมด
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เนื้อหาสาระภายในเล่มประกอบด้วย ที่ตั่ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งการปกครอง คำขวัญประจำจังหวัด ตราประจำจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดกับทะเลมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และตำหนักต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงที่พักในจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดการทำน้ำพริกแกงมาจากมารดา ต่อมาได้ฝึกหัดทำ และได้พัฒนาปรับปรุงทำให้พริกแกงมีรสชาติเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ มีผู้สนใจเข้kมาสอบถามและเรียนรู้วิธีการทำเป็นจำนวนมาก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่ชุมชน
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบิดามารดาและคนเฒ่าคนแก่ โดยเฉพาะเรื่องการจักสานไม้ไผ่ให้เป็นเครื่องมือของใช้ต่าง ๆจนเกิดความชำนาญ ได้รับเชิญให้เป้นวิทยากรที่กลุ่มอาชีพ จัดสอนอาชีพให้กับคนในชุมชนและที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นผู้ริเริ่มให้มีการฝึกอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้านและเป็นผู้แนะนำการทำให้กับชาวบ้านที่มาขอคำแนะนำที่บ้านจนสามารถสร้างเครื่องมือได้
ดูพิกัด
บุคคลอ้างอิง นายวิฑูรย์ กสิผล ในอดีตประกอบกิจการโรงสีข้าว แต่ประสบปัญหาขาดทุนจนต้องขายกิจการโรงสี ต่อมาได้คิดประดิษฐ์เครื่องสีข้าวซูเปอร์ไวท์ เพื่อใช้ในการสีข้าวใช้เองในครัวเรือนถึงปัจจุบัน
ดูพิกัด
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาเหมือนในอดีต ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีความเชื่อว่าหากไม่มีการแข่งขันวิ่งควายในแต่ละปีนั้น จะเกิดภัยพิบัติในชุมชน เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งความเชื่อนั้นเป็นความจริง จึงเป็นเหตุให้มีการวิ่งควายเป็นประจำทุกปี จัดงานในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี (บางกรณีอาจจะมีพิธีกรรมด้วย) คุณค่า (ประโยชน์) ของประเพณีที่มีต่อชุมชน 1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เกิดความรักความสามัคคี ของประชาชน 3. ประชาชนเกิดความสนุกสนาน
ดูพิกัด
นายฉัตรชัย สุปิยะพันธ์ เคยทำงานอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพานทอง มีใจรักในงานประดิษฐ์เริ่มจากการตัดขวดพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ ต่อมาสนใจเรื่องกระป๋อง เพราะมีสีสันสวยงามและหาง่าย หากนำมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆ เช่น รถตุ๊กๆ คงจะน่ารักและสวยงาม ศึกษาจากแบบจำลองที่ได้จากงานไม้จริงๆ แล้วนำมาประยุกต์ ปรับเปลี่ยน จนได้เป็นิส่งประดิษฐ์ที่สวยงามหลายอย่าง เช่น กระเป๋าสตางค์ หมวก โคมไฟ และดอกไม้ เป็นต้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และสอนสิ่งประดิษฐ์ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ
ดูพิกัด
วัดเตาปูน ตั้งเมื่อพ.ศ. 1245 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2513
ดูพิกัด
วัดเนินสัก ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา ตั้งเมื่อพ.ศ. 2340 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2499
ดูพิกัด
วัดโคกเพลาะ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2476 ซึ่งมีนายโต - นางค้าม นิลกระจ่าง อยู่่บ้านเลขที 27 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ 40 วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2476 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.2480 ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 20 ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๕๐ ไร่ เป็นที่ดินมีโฉนด สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ รั้ว เมรุ สุสาน หอระฆัง อาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ
ดูพิกัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย – จีน ซึ่งริเริ่มขึ้นจากแนวความคิดของคุณเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง นักธุรกิจเชื้อสายจีนชั้นนำของไทย โดยคุณเกียรติมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และดื่มด่ำกับความสวยงาม นอกจากนั้นแล้วคุณเกียรติยังตั้งเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานที่แห่งนี้หารายได้เพื่อที่จะนำกลับไปตอบแทนแก่สังคมและแผ่นดินไทยที่ท่านอาศัยใช้ชีวิตอยู่ มีการนำเสนอเรื่องราวของพงศาวดารจีนเรื่อง “สามก๊ก” และข้อคิด คำสั่งสอนต่างๆที่คุณเกียรติได้ถ่ายทอดเอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ดูพิกัด
เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สุดใน อ.บ่อทอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาและรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอยู่ในสำนักวิปัสสนาที่รู้จักกันดีในแถบนั้นมานานกว่า 50 ปี องค์พระยาว 29 วา 9 ศอก 8 นิ้ว สูง 8.3 วา ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ด้านหน้ามีรูปปั้นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้า โดยภายในบริเวณสำนักวิปัสสนาฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่อีก 3 องค์หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่อีก 1 ตนอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 105 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีร้านอาหาร และร้านค้าไว้นำเสนอให้แก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของโรงแรมควีน พัทยา
ดูพิกัด
เชิญนั่งเอนหลังพักผ่อนที่หนึ่งในห้องพักทั้ง 30 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก มีรูมเซอร์วิส และร้านอาหารภายในโรงแรม ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของจอมเทียน โบ๊ทเฮ้าส์
ดูพิกัด
ขนมหวาน หอมกรุ่น สดใหม่ ทุกวัน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
สวนร่มรื่นที่สามารถพบปะผู้คน วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand