Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือสมุดไทยประเภทสมุดไทยยาว่าด้วยตำรายาแก้ไข้อีดำ อีแดง ว่าด้วย อาการของธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยาแก้ริดสีดวง (เอกสารเลขที่ ธบ.ส.91)
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี ปี 2534 นายธานี ยิ้มเรือน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุนันอายุ 38 ปี เป็นช่างฝีมือผ้มีความรู้ความชำนาญในการแก่สลักครกหิน เริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุ 12 ปี จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ครกที่เล็กที่สุดในโลก และโม่หินที่เล็กที่สุดในโลกได้ มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฎทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานเสมอมา ทั้งยังมีโอกาสได้รับการบันทึกผลงานลงใน "กินเสต์บ๊ก" อีกด้วย นอกจากนี้นายธานี ยิ้มเรือน ยังถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในตำบลเป็นการขยายอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน นับว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งยังเป็นบุคคลที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง ที่แม้ร่างกายจะพิการ ไม่มีโอกาสได้ศึกษา ก็เพียรพยายามอดทนฟันผ่าอุปสรรคชีวิต ด้วยตั้งมั่นศรัทธาในอาชีพ ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผ้เดือดร้อน
ดูพิกัด
ภายในเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเล่นท่ยโจ๊ก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเผยแพร่การเล่นทายโจ๊กในจังหวัด อธิบายถึงองค์ประกอบการเล่นทายโจ๊กได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล นายโจ๊ก และผู้ทายหรือผู้ร่วมเล่น ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทายโจ๊ก กติกามารยาทในการทายโจ๊ก พร้อมทั้งต้วอย่างขั้นตอนวิธีการทายโจ๊ก และรูปแบบการทายโจ๊ก ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
พระครูไพศาลสารธรรม(เล่าปี่ ทองสงวน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เกิดที่ บ้านสามโคก จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2433 บิดาชื่อ นายอาน มารดาชื่อ นางรอด นามสกุล ทองสงวน ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตอดตามบิดามารดามาอยู่ที่ บ้านท่าตะกูด ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี บิดาได้ส่งไปเรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนวัดกลางบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จนกระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดโคกเจริญ อ.พานทอง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เมื่อท่านได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามวิสัยสมณะ จนมีความรู้ความสามารถในกิจการสงฆ์และได้เรียนวิชาโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมต่าง ๆ ปีพ.ศ.2480 ได้รับพระราชทานสรณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูไพศาลสารธรรม นอกจากท่านจะปกครองดูแลในกิจการคณะสงฆ์แล้วท่านยัวเป็นหมอดู หมอยาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านบริเวณใกล้ไกลที่มีความเดือดร้อน เมื่อท่านชราภาพมาก และยังมีโรคมาเบียดเบียน จนมรณภาพในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2505 สิริอายุได้ 72 ปี พรรษา 52
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
ได้รับความรู้การเพาะเห็ดฟางมาจากเจ้าพนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจและค้นคว้าหาวิธีการเพาะเห็ดฟางจากที่ต่าง ๆ ทั้งจากการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์และจากการเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการเพาะเห็ดฟาง
ดูพิกัด
น้ำสมุนไพรจากรากสามสิบ เป็นยาสมุนไพรที่มีมานานแล้ว สรรพคุณ คือ ขับปัสสาวะ บำรุงทารกในครรภ์ บำรุงกำลัง รักษาอาการประจำเดือนผิดปกติ มีกรตในกระเพาะมากเกินไป กระเพาะอาหารเป็นแผล อาหารไม่ย่อย แก้บิด ติดเชื้อที่หลอดลม ปวดข้อและคอ ส่วนผสม คือ รากสามสิบ และน้ำสะอาด นำรากสามสิบต้มลงในน้ำเดือด เคี่ยวประมาณ ๓ ชั่วโมง สามารถปรุงรสได้ตามชอบใจโดยเพิ่มน้ำตาลกรวดและใบเตยลงไป เพื่อเพิ่มความหอมหวาน สามารถรับประทานต่างน้ำได้ตลอดวัน ข้อควรระวัง เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้หายไปจากสังคมมานาน การที่จะนำมาใช้เป็นยาอีกครั้งควรระวัง เพราะสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสไตรเจน จึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ดูพิกัด
ทำน้ำปลามาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เป็นการผลิตแบบดั้งเดิม ไม่ได้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรใดๆ เข้าช่วย น้ำปลามีรสดี หอม น่ารับประทาน กรรมวิธีและขบวนการในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงบรรจุขวดต้องใช้เวลา ความใส่ใจ และความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก นำปลามาหมักกับเกลือใช้เวลาถึง ๑ ปี ต้องเปิดฝาตุ่มทุกวัน เพื่อให้แสงแดดส่อง เมื่อหมักได้มีต้องตักน้ำปลามารวมกันที่ตุ่มใดตุ่มหนึ่ง เพื่อรสชาติเดียวกัน แล้วจึงมาไปกรองหลายๆ ขั้น ได้น้ำปลาทีละหยด กว่าจะได้น้ำปลาหนึ่งขวดใช้เวลานานพอสมควร ด้วยเหตุนี้จึงลดปริมาณการผลิตลงเหลือไม่มาก และในอนาคตคงจะเลิกผลิต เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ลูกหลานมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราว ผู้บริโภคไม่ยากให้เลิกผลิต แต่คุณป้าไม่มีกำลังพอในการผลิต
ดูพิกัด
ในอดีตเคยไปทำงานโรงงานในกรุงเทพ ฯ ได้ไปช่วยรุ่นพี่ที่สถาบันเพาะช่างทำงาน ก็คืองานประดิษฐ์จากกระดาษ(PAPER MARCHAC) และได้เรียนรู้จากรุ่นพี่และต่อมาได้มาทดลองทำและได้คิดค้นวิธีการทำ พัฒนารูปแบบจนชำนาญและนำออกจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งจอง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ครอบครัว และได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจทุกคนด้วยความเต็มใจ
ดูพิกัด
วัดบุญญฤทธยาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงบน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา วัดนึ้ตั้งเมื่อพ.ศ.2484 ไม่มีหลักฐานปน่ชัดว่าอสร้างในปีใด ตั้งอยู่บนพื้อนที่เหลือจากการจับจอง ชาวบ้านเรียกว่า วัดบึงคงคาลัยบ้าง วัดบึงบนบ้าง โดยเฉพาะชื่อวัดบึงบน ยังคงใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการจนการะทั่งปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
"กรรม" คือ การกระทำ ทำดี เรียก "กุศลกรรม" ทำชั่วเรียก "อกุศลกรรม" กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏร์ ใครทำดีกรรมดีย่อม ได้ผลของกรรมดี ใครทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลของกรรมชั่ว ผู้ที่ทำดีย่อมมีวิบากเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น สวรรค์ จะได้รับแต่สิ่งที่ดี สวยงามเป็นของทิพย์ แต่บนสวรรค์ก็ยังมิใช่สิ่งจีรัง เมื่อหมดอายุขัยตาม กาลเวลาก็ต้องจุติไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปตามกฏของกรรม์
ดูพิกัด
เป็นแหล่งความรู้ที่ดี บนเนื้อที่กว่า 31 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองพัทยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่จำลองปูชนียสถาน และโบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ภูเขาทองพระที่นั่งอนันตสมาคม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีมินิยุโรป ซึ่งจำลอง สถาปัตยกรรม ที่มีชื่อเสียง ของประเทศต่างๆ ทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป และอเมริกา เช่น หอไอเฟล , เทพีสันติภาพ ,แกรนแคนยอน , ทาวเวอร์บริดจ์ ในอังกฤษ,โอเปร่า เฮาส์ ในออสเตรเลีย วิหารพาเธนอน ในกรีก ,นครวัต ในกัมพูชา ฯลฯ โดยใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 25 ตั้งอยู๋ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เลยสี่แยก ตลาดนาเกลือ ประมาณ 500 เมตร
ดูพิกัด
ชาวบ้านเรียก วัดใหม่บ้านนา จากการบอกเล่า ที่ชาวบ้านเมื่อยังไม่ได้สร้างวัด ชาวบ้านนาใหม่ได้ไปทำบุญที่วัดบ้านนาเก่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2507 ชาวบ้านก็คิดริเริ่มที่จะสร้างวัดขึ้นใหม่ จึงรวมตัวกันโดยการมอบที่ของครอบครัวนายยงค์ อินทร์เถื่อน ยกให้สร้างวัด ครอบครัวนายวิเชียรยกที่ให้ครอบครัวนายยงค์ และร่วมซื้อต่อขยายจนได้จำนวน 9 ไร่เศษ และเริ่มสร้างวัดขึ้นเป็นสำนักสงฆ์โดยชาวบ้านได้ช่วยถางขุดป่า และปลูกสร้างศาลา ห้องน้ำขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 ได้รับอนุญาตเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ ทั้งหมด 5 ไร่ 61 ตารางวา
ดูพิกัด
"วัดสัตหีบเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ผู้คนมักจะเรียกกันว่าวัดหลวงพ่ออี๋ เนื่องจากหลวงพ่ออี๋เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2442 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เลื่อมใสในหลวงพ่ออี๋ ต่างพากันมาทำบุญและปิดทองนมัสการรูปหล่อของท่านที่วัดเป็นจำนวนมาก พระครูวรเวทมุนี หรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่ออี๋นั้น มีประวัติกล่าวว่าท่านเป็นชาวสัตหีบโดยกำเนิด มีบิดาชื่อ นายขำ และมารดาขื่อ นางเอียง ทองขำ ท่านได้เข้าบรรพชาเป็นภิกขุที่วัดอ่างศิลาเมื่ออายุได้ 25 ปี โดยได้ศึกษาพระธรรมวินัยพร้อมทั้งพระพุทธมนต์จนขึ้นใจ และต่อมาได้ไปศึกษาวิปัสสนาธุระในสำคัญของหลวงพ่อปาน ที่จังหวัดสมุทรปราการ จนกระทั่งชำนาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน จึงกลับมาจำพรรษาที่วัดอ่างศิลาอีกครั้งเมื่อครบพรรษาที่ 11 ได้กลับมาเยี่ยมญาติที่วัดสัตหีบ โดยในพรรษานั้นเองท่านได้ร่วมกับญาติโยมย้ายสำนักสงฆ์เดิมที่อยู่หัวตลาด มาสร้างที่วัดสัตหีบในปัจจุบัน โดยหลวงพ่ออี๋ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสคนแรกปกครองวัดสัตหีบ พัฒนาเสนาสนะต่างๆ จนมีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา และจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลากว่า 47 พรรษา จนกระทั่งท่านได้ลาสังขารไปในปี พ.ศ.2489 กล่าวกันว่าหลวงพ่ออี๋เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน และการบริกรรมคาถา ครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ ไว้แจกจ่ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก เช่นผ้ายันต์ ผ้าพันหมวกให้ทหารเรือไว้ติดตัว หรือที่ชื่อรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ ปลัดขิก ที่มีกิตติศัพท์ในด้าน สิริมงคลทำมาค้าขึ้น ซึ่งผู้คนยังให้ความนิยมและต่างเสาะหากันมาบูชาด้วยศรัทธาที่ไม่เคยจาง"
ดูพิกัด
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
โรงแรมระดับ 2.5-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้องพัก 9 ห้อง ซึ่งได้รับการตกแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่มี โต๊ะเขียนหนังสือ, ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ ไว้อำนวยความสะดวก โรงแรมใน ชลบุรี แห่งนี้มี ที่จอดรถ ไว้บริการแก่ลูกค้า ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการ สวน, ชายหาดส่วนตัว สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แขกผู้เข้าพักจะพบว่าโรงแรมซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นับเป็นสถานที่พักอันคุ้มค่า
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand