Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.ม.ศ.) จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 ม.ค 51 ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เนื้อหาภายในเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรี รวม 19 แห่ง ได้แก่ สระสี่เหลี่ยม เมืองพระรถ เมืองพญาเร่ โคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระจุฑาธุชราชฐาน ตึกมหาราชและตึกราชินี วัดบางเป้ง อาคารพระปริยัติธรรม วัดอ่างศิลา วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ ศาลจังหวัดชลบุรี(หลังเก่า) วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองปรือ วัดโบสถ์ วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม และวัดบางพระวรวิหาร ซึ่งมี 15แห่ง ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประจำปีพ.ศ. 2542 นายนุกูล ศรีสุดใจ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดสมุทราสาคร ปัจจุบันอายุ 46 ปี มีอาชีพ รับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7 หัวหน้าหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานศิลปะไทยและงานศิลปะสากล มีความรัก ความสนใจ อุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะมาโดยตลอด นับแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศึกษา บุคคลทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะงานลงรักปิดทอง(ลายรดน้ำ) งานสร้างสรรค์ศิลปะทุกชิ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อไปใช้ประโยชน์และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นายนุกูล ศรีสุดใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี สามารถสร้างฐานะอันมั่นคงให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อนักเรียน ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติ
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีต ร.ม.ต. ช่วยกระทรงอุตสาหกรรมพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัย ปีที่ 10 ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14 มิถุนายน 2528 เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติและงานสำคัญของ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ผู้ซึ่งเป้นต้นสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี และผู้ซึ่งเคยเป็นมรรคนายกวัดใหญ่อินทรารามที่มีบรรดาศักดิ์ พร้อมประวัติและผลงานพระองค์เจ้าชายขุนเณรและกรมหมื่นนรินทร์พิทักษ์(หม่อมมุก)
ดูพิกัด
เนื้อหาสาระในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง ประชากร การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ของจังหวัดในช่วง พ.ศ. 2528 รวบถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดชลบุรี พร้อมแผนผังการใช้ที่ดินบริเวณแหลมฉบังและประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก พร้อมรูปภาพศาลากลางจังหวัดและรูปภาพอื่นๆ
ดูพิกัด
อำเภอบ้านบึง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่า ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จึงเป็นประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาก มีการไหว้เจ้า ไหว้ผีไม่มีญาติต่างๆ มากมายโดยเฉพาะวันตรุษจีน ซึ่งวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นพันปี ขั้นตอนการปฏิบัติของประเพณี วันจ่าย คือ วันก่อนสิ้นปี ๑ วัน จะต้องซื้อหาเตรียมของไว้หากยังไม่เรียบร้ยก็ทำให้เสร็จในวันจ่ายก่อนที่ร้านค้าจะหยุดยาว ซึ่งในวันนี้รถจะติดยาวเพราะชาวจีนนิยมไปซื้อของไหว้ของใช้ต่างๆ วันไหว้ คือ การไหว้ในวันสิ้นปี จะเป็นการไหว้เจ้าในตอนเช้าตามด้วยการไหว้บรรพบุรุษในตอนสาย แล้วไหว้ผีไม่มีญาติ ส่วนการไหว้ในวันตรุษจีน เรียกว่า การไหว้วันซิวอิก สำหรับผู้คลั่งธรรมเนียมมากๆ จะไหว้ ตามฤกษ์ยามที่ต้องคอยอ่านจาก "แหย่ยิกเท้า" ว่าจะต้องไหว้ "ใช้ซิ้งเอี้ย" หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเวลาอะไร และตั้งโต๊ะไหว้อย่างไร
ดูพิกัด
ในสมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใด บ้านนั้นจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนบ้านทราบ เรียกกันว่าตีฆ้องคนตาย ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังกังวานขึ้นในหมู่บ้านใดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็จะเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคนตายขึ้นแล้วตำบลนั้น ภราดรภาพ (คามเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะหยุดงานที่ทำมายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้องทันที่ ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น ใครเป้นช่างก็ช่วยไสไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทำอาหารเลี้ยงพระ ใครมีข้าวของเครื่องใช้เงินทาองก็นำช่วยกันด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องเชิญหรือใช้บัตรเชิญ เมื่อมีคนตายขึ้นทุกครั้ง จึงมีประเพณีตีฆ้องในบ้านศพ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งข่าวให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบ และถือเป็นประเพณีประจำถิ่นของเมืองชลบุรี แต่ปัจจุบันประเพณีคนตายตีฆ้องไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว
ดูพิกัด
เดิมมีความรู้เรื่องการจักสานมาจากครอบครัว ต่อมาได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากเจ้าหน้าที่การพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้ริเริ่มนำทางมะพร้าวมาทำตะกร้า กระจาด กระเช้า ฯลฯ แทนไม้ไผ่ (เพราะไม้ไผ่ในหมู่บ้านหายากมาก) จนเกิดความชำนาญ และได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านสตรีจัดอบรมการทำจักสานการทำตะกร้า ฯลฯ และได้ติดต่อวิทยากรหน่วยงานราชการมาฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรี
ดูพิกัด
ชุมชนหนองปรือเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยนั้น ได้แก่ วิหารที่สร้างมีรูปหล่อหลวงพ่อช้าง ผู้ก่อสร้างประดิษฐานอยู่ทีวัดหนองปรือ และวิหารหลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส ปัจจุบันตำบลหนองปรือ 45 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 14 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก และชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยทุกชุมชนมีความผูกพัน ประสานกลมเกลียวกันมาโดยตลอด มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมือนญาติพี่น้อง ถึงแม้จะนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมแตกต่างกัน งานกองข้าวเป็นประเพณีหนึ่งในช่วงงานสงกรานต์ที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 100 ปี ซึ่งมีการกำหนดวันงานขึ้น 3 วัน จนกระทั่งปัจจุบันมีเอกลักษณ์ในแบบพิธีกรรมการปฏิบัติมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงการตอบแทนพระคณของพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ได้บันดาลให้ข้าวปลา ธัญญาหารสมบูรณ์ โดยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เมื่อได้กระทำร่วมกันตามประเพณีแล้วจะทำให้ชุมชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข
ดูพิกัด
เดิมมีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาได้พบเห็นผลงานประดิษฐ์ดอกไม้ในงานแสดงสินค้าในหลาย ๆ แห่ง จึงเกิดความสนใจมาก และได้เข้ารับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากหน่วยงานที่เปิดอบรม และได้ฝึกฝนและปฏิบัติบ่อยๆ ทำให้เกิดความชำนาญ
ดูพิกัด
วัดวังหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ร่ 3 งาน 60 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เดิมวัดวังหินอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมจากการทำอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานโดยหลวงพ่อประสาทได้มาซื้อที่ดินจากนายนิพนธิ-นางสงวน อินทรียงค์ ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันต่อจากนั้นก็ได้ทำการพัฒนามาเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ดูพิกัด
"กรรม" คือ การกระทำ ทำดี เรียก "กุศลกรรม" ทำชั่วเรียก "อกุศลกรรม" กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏร์ ใครทำดีกรรมดีย่อม ได้ผลของกรรมดี ใครทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลของกรรมชั่ว ผู้ที่ทำดีย่อมมีวิบากเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น สวรรค์ จะได้รับแต่สิ่งที่ดี สวยงามเป็นของทิพย์ แต่บนสวรรค์ก็ยังมิใช่สิ่งจีรัง เมื่อหมดอายุขัยตาม กาลเวลาก็ต้องจุติไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปตามกฏของกรรม์
ดูพิกัด
"อนุสาวรีย์นาวิกโยธิน ในอดีตทหารนาวิกโยธินจำนวนไม่น้อย ที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อป้องกันอริราชศัตรูจากภายนอกประเทศและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฎรเหล่านาวิกโยธอนทั้งหลายได้ระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธินด้วยกัน ที่ได้เสียสละชีวิตอยธ่เสมอมาแบะมีความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้กล้าหาญเหล่านั้น แต่ก็เน่นนานจนกระทั่ง พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน คนที่ 9 ของกองทัพเรือ ได้คิดสร้าง อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินขึ้นอย่างจริงจังแต่ประสบการขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างแความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินเป็นรูปร่างขึ้นมา จึงได้ให้ความอุตสาหะวิริยะทั้งมวล จัดหางบประมาณด้วยความร่วมมือร่วมใจเสียสละเเลนของข้าราชกาตรและทหารนาวิกโยธินทุกคน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ ความฝันด็กลายเป็นความจริงขึ้นมา ได้เห็นอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ อ่าวนาวิกโยธิน โดยที่มิได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย ลักษณะรูปร่างอนุสาวรีย์นาวิกโบธิน เป็นรูป 6 เหลี่ยม ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอูปกรณ์ประจำกายของทหารนาวิกโยธิน"
ดูพิกัด
สำนักสงฆ์เขาเจ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บ่อกวางทอง บริเวณวัดมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ระหว่างหุบเขามีน้ำขังตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชมธรรมชาติ แอ่งน้ำขนาดใหญ่บนเขาเจ้า ตำบลตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
วัดบ้านงิ้ว เป็นวัดรุ่นใหม่อายุราว ๕๐ - ๖๐ ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนใน อ.พานทอง เนื่องจากที่วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งร่างของหลวงพ่อทรัพย์ ท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อน ซึ่งสิ้นไปแล้วแต่ศพกลับไม่เน่าเปื่อย จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไปมีคนมากราบไหว้อยู่เป็นเป็นประจำ นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาทสองข้างวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายบนพระชานุและมีช้างกับลิงหมอบอยู่ โดยช้างใช้งวงจับกระบอกน้ำถวายส่วนลิงถือรวงผึ้งถวาย
ดูพิกัด
ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ โรงแรมระดับ 3-ดาว แห่งนี้ก็มีห้องพักไว้คอยบริการ 159 ห้อง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและมีสไตล์ ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ยังมีคอฟฟี่ช็อป บาร์ ผับ บริการซักรีดซักแห้ง ร้านอาหาร รูมเซอร์วิส และบริการพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วย ส่วนผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจก็จะได้สนุกไปกับบริการนวด สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ด้วยการให้บริการและต้อนรับด้วยไมตรีจิต จึงรับประกันได้ว่าท่านจะพึงพอใจกับการเข้าพักที่โรงแรมโกลเด้น บีช
ดูพิกัด
อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 20 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 2.5-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่การเข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการสวนเพื่อผ่อนคลายและออกกำลังกาย ด้วยทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม พนักงานที่ทุ่มเทให้กับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand