Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดเขาบางทรายและประวัติของบูรพาจารย์ของวัดเขาบางทราย จำนวย 6 รูป ตั้งแต่รูปที่ 1 คือ พระชลโธปมคุณมุนี 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3 พระเขมหัสสีชลธีสมานคุณ 4 พระวินัยธรรม 5 พระครูธรรมสุทธาจาร และ6 พนะเขมสารโสภณ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัตถุมงคลแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450ถึง พ.ศ. 2534 ประมาณ 67 รุ่น พร้อมภาพประกอบ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีในประวัติศาสตร์ประกอบด้วยชุมชนโบราณในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่เมือพระรถ เมืองพญาเร่ เมือศรีพโลและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชลบุรี รวมกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไทยในศาสนสถานในสถานที่สำคัญในพระพุทธรูป มณฑป เจดีย์ จำนวน 22 แห่ง และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 8 ประเพณี พร้อม คำขวัญ ตราประจำจังหวัดและต้นไม้ประจำจังหวัด
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ อดีต ร.ม.ต. ช่วยกระทรงอุตสาหกรรมพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัย ปีที่ 10 ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 14 มิถุนายน 2528 เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติและงานสำคัญของ กรมขุนสุนทรภูเบศร์ผู้ซึ่งเป้นต้นสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี และผู้ซึ่งเคยเป็นมรรคนายกวัดใหญ่อินทรารามที่มีบรรดาศักดิ์ พร้อมประวัติและผลงานพระองค์เจ้าชายขุนเณรและกรมหมื่นนรินทร์พิทักษ์(หม่อมมุก)
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดี โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์วิจัยโบราณวัตถุที่ได้จาการขุดค้น เนื้อหาของหนังสือเป็นการศึกษาทางมนุษยวิทยากายภาพการวัดส่วนและมานุษยวิทยากายภาพการไม่วัดส่วน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของคนก่อนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชีวิตความาเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ให้ข้อมูลความรู้ของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาของเนินดินโคกพนมดี และการดำเนินการขุดค้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงขั้นตอน วัสดุและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาผลการวิเคราะห์พร้อมทั่งสรุปและบทวิจารณ์ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องทรัพย์ในดินชลบุรี เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2536 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แร่ ปิโตรเลียม และน้ำบาดาล รวมทั้งได้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีด้วย
ดูพิกัด
งานประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่วันสงกรานต์วันแรก มีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ มากมายในวัดสัตหีบ เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว การร้องรำทำเพลง เพลงแม่ศรี เพลงฉ่อย แต่ก่อนมีการละเล่นประมาณ ๑๓ วัน ปัจจุบันการละเล่นการร้องรำทำเพลงได้หายไปหมดแล้ว และในทุกๆ วันก็มีการทำบุญตักบาตรกันที่วัด ปัจจุบันเหลือกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การปฏิบัติของประเพณี กำหนด ๓ วัน วันที่ ๑ ก่อเจดีย์พระทราย และการแสดงของเยาวชน วันที่ ๒ งานฉลองเจดีย์พระทราย วันที่ ๓ ขบวนแห่รถสงกรานต์, การสรงน้ำพระพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การจรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพระพุทธศาสนาและเป็นการให้ความสำคัญกับผู้
ดูพิกัด
มีการออกทะเลหาปลา , ปลาหมึก เพื่อนำมาขายสดต่อพ่อค้าคนกลางนำออกไปสู่ตลาดใหญ่ และยังมีสวนที่นำมาผ่าตากเป็นหมึกแห้ง ด้วยการเรียนรู้จากตัวเองและประสบการณ์ในการทำใช้เวลาประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปีปัจจุบัน อาหารแปรรูปที่ทำอยู่ คือ ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกแดดเดียว กุ้งแห้ง กะปิ และมีการเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเกาะสีชังและกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเกาะสีชัง
ดูพิกัด
พุทธมณฑลชลบุรี เป็นพุทธมณฑลประจำจังหวัดที่ ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ได้มอบที่ดินให้ 300 ไร่ โดยมีมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้จัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพร้อมทั้งพระพุทธรูปปางลีลาขนาด 9 วา 2 ศอก เพื่อเป็นสถาบันหลักในพระพุทธศาสนาอันเป็นพุทธบูชาและถวายแป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ดูพิกัด
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญาติของตนเอง และได้ศึกษาหาความรู้จากการสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อน จนมีความชำนาญ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน อำเภอเกาะจันทร์
ดูพิกัด
ได้ใช้เวลาว่างจากการทำไร่มาทำเครื่องจักสานเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และได้มีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ
ดูพิกัด
"ในหนังสือประวัติศาสตร์วัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 20 ของกรมการศาสนา ระบุว่า นายแสงทองพร้อมด้วยบุตรและภรรยา ได้สร้างวัดหนองเกตุใหญ่ขึ้นในปี พ.ศ.2314 โดยบริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่เศษให้เป็นสถานที่ตั้งวัด เนื่องจากบริเวณวัดมีต้นเกตุจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อว่า วัดหนองเกด มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า วันหนึ่งขณะที่ตาแสงทองกำลังทำไร่อยู่ได้มีพระเถระองค์หนึ่ง ชื่อว่า หลวงตากลับเดิน ธุดงค์ผ่านมาพบกับตาแสงทองจึงได้พูดคุยสนทนากันและชักชวนให้ตาแสงทองสร้างวัดขึ้นโดยให้นิมนต์พระภิกษุพี่น้องสององค์ที่มีความสามารถเชิงช่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองใหญ่ คือ เจ้าคุณน้อย กับเจ้าคุณใหญ่ มาช่วยกันสร้างโบสถ์ขึ้น วัดหนองเกตุใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525"
ดูพิกัด
วัดบุญญฤทธยาราม หรือวัดบึงบน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ อ.บ้านบึง ตั้งเมื่อพ.ศ.๒๔๘๔ ชาวบ้านเรียกว่าวัดบึงคงคาลัยหรือวัดบึงบน โดยเฉพาะชื่อวัดบึงบน ยังคงใช้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีพระอุโบสถ หอระฆัง และวิหารหลวงปู่ใย ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านบึง ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรมแผนกธรรมและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
ดูพิกัด
ประวัติความเป็นมาของวัดโบสถ์ หลักฐานจากคำบอกเล่ากล่าวว่าเมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310 ผู้คนจำนวยมากได้อพยพหลบหนีภัยสงครามเข้ามาตั้งบ้านเรือนในพื้นที่บ้านวัดโบสถ์ในปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าสถานที่นี้ทำเลดีเป็นที่ลุ่ม สามารถปลูกข้าวได้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยา จากนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นพร้อมตั้งชื่อว่า วัดโบสถ์ และเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า บ้านวัดโบสถ์ ซึ่งอาจเป็นชื่อตามหมู่บ้านเดิมในกรุงศรีอยุธยาที่พากันอพยพมา ปัจจุบันวัดโบสถ์มีเนื้อที่ 15 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2503
ดูพิกัด
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาททรงเป็นผู้ค้นพบถ้ำแห่งนี้เมื่อครั้งเสด็จมาประทับแรมเพื่อพักฟื้นจากอาการประชวร ถ้ำจักรพงษ์เป็นถ้ำเล็กๆ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เหนือถ้ำขึ้นไปบนยอดเขามีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ เรียกว่า “พระเหลือง”เป็นพระที่มองเห็นได้แต่ไกลขณะนั่งเรือ
ดูพิกัด
วัดพลับ นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดน้อย วัดนี้เริ่มสร้าง เมื่อใด สืบไม่ได้ มีผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน 7 ไร่ 72 ว่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส 6 รูป มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรีญ กุฎี รั้ง เมรุ ห้องสมุดของวัด อาคารเรียนปริยัติะรรมของวัด อาคารในวัดที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ
ดูพิกัด
โรงแรมยอดนิยมระดับ 3-ดาว แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมายไว้คอยบริการแก่ลูกค้าภายในห้องพักทั้ง 117 ห้อง ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีคอฟฟี่ช็อป ร้านอาหาร และบริการซักรีดซักแห้งไว้คอยสร้างความสุขให้แก่การเดินทางของลูกค้า ผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วย สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก)และสวนภายในโรงแรม ความสะดวกสบายและผ่อนคลายคือจุดเด่นของทวิน ปาล์ม รีสอร์ท พัทยา
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2020 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand