Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
ตำรายาแผนโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.53) เป็นเอกสารโบราณ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสมุดไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตำรายาแก้เลือด ยาขับเลือดยาแก้ไข้สันนิบาต พร้อมทั้งมีชื่อยาเรียกชื่ออื่นๆ เช่น ยาเชียวใหญ่ ยาเชียวน้อย เป็นต้น
ดูพิกัด
ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) นายพิสิษฐ์ เสนานันท์สกุล เป็นช่างภาพที่มีฝีมือดีและประณีต ทันสมัย การถ่ายภาพของนายพิสิฐ ได้รับความนิยม ความสนใจจากบุคคลทั่วไปทุกระดับทั้งในอำเภอ จังหวัด รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งนายพิสิฐ ได้นำความรู้ ความสามารถ มาเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ ด้วยการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาการถ่ายภาพ เป็นกรรมการตัดสินภาพถ่ายเป็นนักเขียนเชิงอิสระวิชาการถ่ายภาพ อีกทั้งนิทรรศการแสดงผลงานอย่างหลากหลาย ผลงานแต่ละชันบ่งบอกถึงความงามด้านศิลปะที่เป็นแบบอย่างได้อย่างยิ่งควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง นายพิสิฐเป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ
ดูพิกัด
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์แจกในการทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสีชังและโบราณสถานที่สร้างบนเกาะสีชัง เริ่มแรกกล่าวถึงสภาพที่ตั้ง ภูมิประเทศ การคมนาคมม ในยุคแรกๆ ของเกาะสีชังจากนั้นได้กล่าวถึงการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 4 และการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 บนเกาะสีชังและในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะสีชังได้มีดำริบำรุงสถานที่บนเกาะให้เจริญและสร้างพระตำหนักสำหรับเป็นที่ประทับ สร้างสะพาน สร้างประภาคาร ทรงตัดถนนโปรดให้ขุดบ่อน้ำ โปรดให้สร้างวัด 2 วัด คือ วัดอัษฎางคณิมิตร และวัดจุฑาทิศราชธรรมสถาน สร้างพระราชวัง พระจุฑาธุชราชฐาน พระที่นั่งและพระตำหนักต่าง ๆ ในบริเวณพระราชวัง 14 องค์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง พระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแสดงพิพิธำณฑ์เกาะสีชัง เมื่อปี พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการเปิดประภาคารเสาธงและสะพานที่เกาะสีชัง เมื่อ พ.ศ. 2434 พระราชดำรัสตอนในการปิดถนนอัษฎางค์ที่เกาะสีชัง ปีพ.ศ. 2434 และรายชื่อพระที่นั่งและสถานที่ต่าง ๆ ที่เกาะสีชัง ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามในรัชกาลที่ 5 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องประวัติวัดจังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 นี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลแหล่งศิลปกรรมและโบราณสถาน ได้แก่ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 อำเภอกับ1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเกะสีชัง อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ และวัดธรรมยุตินิกาย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยกับประวัติศาสตร์การก่อสร้าง ที่ตั้ง ทำเนียบเจ้าอาวาส ตลอดจนพื้นที่เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญที่ทรงคุณค่า ความงดงามของศิลปกรรม อันเป็นมรดกตกทอดทางด้านสถาปัตยกรรม ที่บรรพบุรุษของชางจังหวัดชลบุรีได้สร้างไว้ให้ ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลังที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป
ดูพิกัด
หนังสือเรื่องอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เมืองพระรถในประวัติศาสตร์ เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์เจริญ ชยุติมันดำรง ซึ่งได้รวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเขียนและพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงเมืองชล ประมาณ 44 เรื่อง โดยให้ชื่อคอลัมน์ว่า นครอินทปัตถ์ที่ถูกลืม หรือ พนัสนิคมไม่ใช่พระรถ แต่ละบทความจะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความเจริญทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ประชากร วัตถุโบราณ โบราณสถานของอำเภอพนัสนิคม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตำนานเรื่องพระรถ-เมรี โดยย่อ ท้ายเล่มมีบรรณานุกรมประกอบด้วย
ดูพิกัด
ก่อนที่จะมาทำปลาร้าขาย เดิมประกอบอาชีพทำนามาก่อน แต่น้ำท่วมบ่อยมากทำให้เกิดปัญหามีหนี้สินมากมาย และเห็นว่ามีปลามากเลยหันมาทำปลาร้า เดิมทีทำกินเองเฉพาะในครัวเรือน แล้วมีความคิดว่าน่าจะลองทำขายเลยลองทำขายที่หน้าบ้านจนภายหลังส่งออกขายตามตลาดอำเภอพนัสนิคม และมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเองในบ้าน ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน
ดูพิกัด
นายชฏิล นักดนตรี เป็นบุตรนายสุข และนางหุน นักดนตรี เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2474 อายุ 76 ปี สมรสกับนางคำนึงสุข นักดนตรี มีบุตร-ธิดา 3 คน ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนิสิตปริญญาโท ภาคสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) นายชฏิล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ยังเยาว์ ได้รับการฝึกฝนดนตรีไทยมาจากบิดา ได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านดนตรีไทยกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) และมีความชำนาญในการบรรเลงฆ้องวง เป็นพิเศษ ซึ่งถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของดนตรีไทย ระหว่างที่นายชฏิล ปฏิบัติการสอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา) นิสิต นักศึกษาสนใจและต้องการเรียนเครื่องสาย นายชฏิลจึงได้ศึกษาทางด้านเครื่องสายกับครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) และครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศลจนสามารถบรรเลงเพลงซอ บรรเลงเครื่องสาย และขับร้องเพลงไทยได้อย่างดีเยียม จากนั้นนายชฏิลได้นำความรู้ด้านนดนตรีไทยทุกแขนงมาถ่ายทอด ฝึกสอนให้กับนิสิต นักษึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียน และได้ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการดนตรีไทยของนายชฏิล เป็นที่ประจักษ์แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป ทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรเชิดชูเกียรติให้นายชฏิล นักดนตรี เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ประจำปีพ.ศ. 2549
ดูพิกัด
เป็นเรือยาวใช้ฝีพายมากกว่า ๑๐ คน เป็นเรือขุดจากไม้ ชาววัดโบสถ์มีไว้สำหรับเทศกาลแข่ง เรือยาวในงานประเพณีลอยกระทงบ้าง ในเทศกาลทอดกฐินบ้าง เพราะคลองกว้างที่ผ่านหน้าวัดอุทกเขปสีมารามในสมัยก่อนทั้งกว้างและยาวกว่าในปัจจุบันมาก จึงสนุกสนานและประทับใจชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ สมัยต่อมาเมื่อเรือเลิกใช้แล้วจึงบริจาคให้วัดโบสถ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระสงฆ์ในวัดร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆของชาวบ้านในตำบลวัดโบสถ์และพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่สมัยโบราณที่พอหาได้มาเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษไทยส่วนหนึ่ง
ดูพิกัด
ประเพณีกองข้าว กระทำกันในช่วงประเพณีสงกรานต์ของชุมชน โดยชุมชนหนองปรือนั้นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกรากมาช้านาน มีวัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ประเพณีกองข้าว เป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ของชุมชนบ้านหนองปรือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดงานเป็นประจำทุกปี เป็นการดำรงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นมรดกถึงลูกหลานในอนาคตต่อไป
ดูพิกัด
นายพิทักษ์ ทองแพง เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2497 ที่ตำบลบ้านหนองสังข์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีฝีมือในการปั้น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักโฟมให้เป็นลายไทย ศิลปะเกี่ยวกับการใช้สีให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นวิทยากรด้านจริยธรรมให้กับโรงงานตามอำเภอต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของชุมชนในอำเภอต่าง ๆ เป็นอย่างดี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายพิทักษ์ ทองแพง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ (ภาพปั้น) ประจำปีพ.ศ. 2543
ดูพิกัด
วัดวังหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ทีดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ร่ 3 งาน 60 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เดิมวัดวังหินอยู่ที่หมู่ที่ 8 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมจากการทำอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานโดยหลวงพ่อประสาทได้มาซื้อที่ดินจากนายนิพนธิ-นางสงวน อินทรียงค์ ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันต่อจากนั้นก็ได้ทำการพัฒนามาเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532
ดูพิกัด
จุดดำน้ำนี้อยู่ทางใต้ของเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นับเป็นจุดดำน้ำเรือจมที่ดีที่สุดของอ่าวไทย เรือสุธาทิพย์หรือที่รู้จักกันในหมู่นักดำน้ำต่างประเทศว่า Hardeep เป็นเรือกลไฟเหล็กที่บริษัทเดินเรือไทย จำกัด ( Siam Steam Navigation) เพื่อใช้บรรทุกสินค้า ซึ่งมีเรือคู่แฝด ชื่อเรือ “วไล” ต่อออกมาพร้อมกัน เรือทั้งสองลำนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามพระนามของพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ และ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ เรือสุธาทิพย์จมลงเมื่อเวลาประมาณ 12.40 นาฬิกา ของวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยถูกระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร และจมลงในลักษณะตะแคงเอากราบขวา ซากเรือจมอยู่ที่ความลึก 80-90 ฟุต จมอยู่ระหว่างเกาะโรงโขนกับเกาะจวง ผู้ที่จะดำลงไปจึงควรมีประสบการณ์พอสมควร สภาพของเรือสุทธาทิพย์ในปัจจุบัน ยังทรงรูปตัวเรืออยู่อย่างสง่างาม อุปกรณ์และสิ่งต่างๆ สูญหายไปเกือบหมดสิ้นแล้ว มีการพังทลายของเรือทางด้านท้ายเรือ อันเนื่องจากการที่เรือบางลำนำสมอไปเกี่ยวกับเรือโดยตรง นอกลำเรือ ยังมีปากปล่องไอน้ำเป็นรูปวงกลมบริเวณพื้นทราย มีอ่างล้างหน้าเก่าแก่ตกอยู่ใกล้เคียง ห่างจากตัวเรือไปทางทิศตะวันตกไม่เกิน 100 เมตร จะพบลูกระเบิดขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นลูกระเบิดชนิดเดียวกันกับที่จมเรือลำนี้เมื่อหกสิบปีที่แล้ว ภายในซากเรือนักดำน้ำจะพบเห็นปลาผีเสื้อ ปลาค้างคาว ปลาเก๋า ปลากระเบน ปลาสาก ปลากระพง แหวกว่ายอยู่เป็นจำนวนมาก
ดูพิกัด
วัดโคกท่าเจริญ เป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในตัว อ.พานทอง เป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อปี่ อินทโชโต เป็นพระนักเทศน์ที่เสียงดีมาก เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ท่านสนใจในเรื่องโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เวทมนต์ต่างๆ และท่านได้สร้างพระเครื่องไว้ในวงการพระเครื่องหลายรุ่นๆ ที่โด่งดังหายากคือพระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นสร้างโรงเรียนพานทองสภา ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันและราคาค่อนข้างสูง ภายในวิหารนอกจากหลวงพ่อปี่ ยังมีสมเด็จฯโต หลวงพ่อบุญนำและพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่
ดูพิกัด
"วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน บนพื้นที่ 50 ไร่เศษ ตัววัดห่างจากตัวจังหวัด 87 กิโลเมตร ตั้งอยู่เชิงเขาชะอางค์โอนด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ 1 หลัง ถ้ำเขาชะอางค์โอนอยู่ในเขาชะอางค์โอน เป็นหนึ่งในจำนวนหลายถ้ำ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2533 หลวงปู่ถ้ำ ธัมมิโก ได้ธุดงค์มาปักกลดจำพรรษาอยู่ ณ ถ้ำเขาชะอางค์โอนและได้ดำริจะบูรณะบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัด ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานอนุญาตยกฐานะจากสำนักสงฆ์ให้เป็นวัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ได้มีการวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ซึ่งมีขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 150 เมตร สูง 104 เมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่เนื่องจากอุโบสถวัดถ้ำเขาชะอางค์โอน ยังไม่มีพระพุทธรูปประธาน ดังนั้น วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน จึงได้จัดสร้าง ""พระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้า"" หรือ ""สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม"" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้เช่าบูชาสมทบทุน นำรายได้ไปใช้ในการดำเนินการสร้างพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ"
ดูพิกัด
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองใหญ่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล หอระฆัง และฌาปนาสถาน วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่ดินวัด
ดูพิกัด
การนวดแผนไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยังเสาะแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
สถานที่ราชการ
ดูพิกัด
ร้านขายปลีก ขายส่ง อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2019 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand