Cultural Map @CHONBURI TH · รายการสารคดี · เส้นทางวัฒนธรรม · พิกัดสถานที่ · คำถามที่พบบ่อย  

รายการสารคดี,
เส้นทางวัฒนธรรม,
พิกัดสถานที่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Find out real Chonburi

เพิ่มเติม ...
Video description here.

เพิ่มเติม ...
เส้นทางวัฒนธรรม
นายกฯแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติชุดใหม่
วธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์ไทยในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๕
วธ.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ๔ ตำแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทางพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
/ พิกัดสถานที่
/ ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / พักผ่อน
เป็นหนังสือห้องสมุดไทย ประเภทสมุดไทยขาวว่าด้วยตำรายารักษาโรคต่างๆ เช่น ยาประดังทั้งหมด ยาแก้ริดสีดวง ยาแก้มะเร็ง ยาแก้ตา ยาบำรุงธาต ยาแก้ลม ยาแก้พยาธิ (เอกสารเลขที่ ธม.ส.89)
ดูพิกัด
เนื้อหาภายในเล่ม เริ่มแรกกล่าวถึงประวัติของพระครูวิจิตร ธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูม ประวัติพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดนามะตูม ต่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิสุงคามสีมา ประวัติวัดนามะตูม ประวัติความเป็นมาของเมืองพนัสนิคม ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถหลังใหม่ ปิลินทวรรคที่ 40 ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร มนต์พิธี ประวัติการสร้างพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี ผอบทองลงยาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่วัดนามะตูม พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนามะตูม พิธีหล่อพระประธานหลวงพ่อพุทธสุโขทัยใจดี พิธีขอรับและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมข้อมูลและภาพของผู้อุปถัมภ์วัดนามะตูม
ดูพิกัด

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร ปัจจุบันเหลือเนื้อที่รอบถ้ำเพียง 4 ไร่เท่านั้น น่าเสียดายที่บริเวณปากถ้ำสภาพก้อนหินได้เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเกือบหมดแล้ว 

ดูพิกัด
เนื้อหาสาระภายในเล่มกล่าวถึง เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชลบุรีประกอบด้วยตราประจำจังหวัดชลบุรี คำขวัญประจำจังหวัด รวมถึงประวัติพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ในช่วงแรก ถัดมาเป็นเนื้อหาการให้ข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลักษณะภูมิศาสตร์จังหวัด มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประวัติเมืองในยุคแรกถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีต่าง ๆ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจังหวัดอาหารและขนบพร้อมกับกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรจังหวัดชลบุรี และข้อมูลประชากรที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี
ดูพิกัด
"การจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อสืบสานเรื่องราวของการจัดตั้งอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี จากบันทึก เอกสาร หนังสือ คำบอกเล่าของบุคคลเหตุการณ์ เพื่อหาข้อเท็จจริงของการจัดตั้งชุมชนอำเภอบ้านบึงในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาเกี่นวกับเรื่องประวัติและเค้าโครงเการก่อตั้งอำเภอบ้านบึง ซึ้งกล่าวถึงการก่อตั้งถิ่นฐานชุมชนดั้งเดิม ตระกูลที่สร้างความเจริญให้กับอำเภอบ้านบึงจนถึงปัจจุบัน การผลิตน้ำตาล ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าเซียนซือไท้และสิงโตหิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประวัดวัดบุญญฤทธยาถม(บ้านบึง) ประวัติวัดบึงบวรสถิตย์ซึ่งให้ข้อมูลดังนี้ 1ชั้นและอุปจารวัด 2 การด่อสร้างเริ่มแรก 3 ลำดับเจ้าอาวาสปกครองวัด 4 ปูชนียวัตคุภายในวัด 5 เสนาสนะวัตถุภายในวัด 6 งานประจำปีของวัด 7 ขนบธรรมเนียมภายในวัด และเรื่องประวัติการก่อตั้งศาลโป๋ยเซียนโจวซือและศีลธรรมสมาคม(เม่งซิมตั๋ว) โดยสังเขป."
ดูพิกัด
นายส่วน พนมวัฒนากุล ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2541 จังหวัดชลบุรี สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน นายส่วน พนมวัฒนากุล เป็นคนมีมานะอดทด มัธยัสถ์ จนสามารถเปิดกิจการธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องหนังจระเข้ได้ เนื่องจากมีนิสัยรักธรรมชาติ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มสะสมหิน ซึ่งมีรูปร่างและลวดลายงดงามตามธรรมชาติ และไม้กลายเป็นหิน อายุ 1 – 65 ล้านปี จากจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และไม้ดัดไทยเป็นต้น จนเป็นอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา และเปิดให้เข้าชมเป็นทางการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2535 ในเนื้อที่ 100 กว่าไร่ จัดตกแต่งวางหิน ปลูกต้นไม้และไม้ตัดไทย ปรับปรุงเป็นดิน อนุรักษ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นศิลปวัฒนธรรม รักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธารและถ่ายทอดความรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งขายพันธ์สัตว์ป่าให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
ดูพิกัด
ชอบการประดิษฐ์คิดค้นมาตั้งแต่หนุ่มได้รับการถ่ายทอดการทำสายรุ้งมาจากบิดา ทั้งฉัตร ตุ้ม และมะโหด เพื่อใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บวชนาค เป็นต้น ในสมัยก่อนการจัดงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดสายรุ้ง และประดับบริเวณศาลาวัด ในหมู่บ้าน และรอบๆ บ้าน
ดูพิกัด
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2548 สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (ด้านการป้องกันและรักษาโรค) นายอุดม ลดหวั่น เป็นผ้มีความรู้ความสามารถ ด้านการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และได้รับการยกย่องเป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี นายอุดม ลดหวั่น สนใจศึกษาวิชาการแพทย์สมุนไพร การรักษาโรคภูมิแพ้และพัฒนาการรักษากระดูกมาเป็นเวลานาน เป็นผ้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแขนงต่างๆ ซึ่งนำมาบำบัดรักษาโรคจนประสบความสำเร็จ ได้รับความศรัทธา เชื่อถือจากประชาชนบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา อีกทั้งได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมความรู้การเป็นครูผ้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ภูมิปัญญท้องถิ่น จากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นายอุดม ได้คิดริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างบคุ้มค่า ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลงานเป็นที่รู้จัก สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมตลอดมา
ดูพิกัด
ได้ใช้เวลาว่างจากการทำไร่มาทำเครื่องจักสานเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และได้มีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ
ดูพิกัด
ในสมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใด บ้านนั้นจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนบ้านทราบ เรียกกันว่าตีฆ้องคนตาย ดังนั้นเมื่อมีเสียงดังกังวานขึ้นในหมู่บ้านใดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ก็จะเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามีคนตายขึ้นแล้วตำบลนั้น ภราดรภาพ (คามเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันที ทุกคนจะหยุดงานที่ทำมายังบ้านเจ้าของเสียงฆ้องทันที่ ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น ใครเป้นช่างก็ช่วยไสไม้ต่อหีบ ผู้หญิงทำอาหารเลี้ยงพระ ใครมีข้าวของเครื่องใช้เงินทาองก็นำช่วยกันด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องเชิญหรือใช้บัตรเชิญ เมื่อมีคนตายขึ้นทุกครั้ง จึงมีประเพณีตีฆ้องในบ้านศพ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งข่าวให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบ และถือเป็นประเพณีประจำถิ่นของเมืองชลบุรี แต่ปัจจุบันประเพณีคนตายตีฆ้องไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว
ดูพิกัด
วัดราษฎร์สโมสร ตั้งเมื่อพ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2485
ดูพิกัด
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ่อทองไปทางทิศตะวันออก ไปประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่จุคนได้นับพันคน มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคราวอาศัยอยู่จำนวนมาก
ดูพิกัด
วัดเขาบำเพ็ญบุญ นามวัดที่ประชาชนนิยมเรียก วัดเขาดิน ถนนใกล้สุขุมวิท หมู่ ๓ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐาน ซึ่งมี นายบุญ นางสำเภา แกะทะเล นายทิน นางสมบุญ ทรพัย์นา อยู่บ้านเลขที่ ๘๕ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๓ ไ-ร่ ๑ งาน ๙๐ วา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อพ.ศ.๒๔๙๗ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ เนื้อที่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ปัจจุบันวัดนี้มีัเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๖ ไร่ ๒ งาน ๑๐ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๖ ไร่ ๒ งาน ๑๐ วา เป็นที่ดินมีโฉนด มีเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และยังใช้การได้ คือ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิี และเมรุ ปัจจุบัน พระครูวินัยธรบุญชู เป็นเจ้าอาวาส
ดูพิกัด
เป็นวัดเก่าเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2219 ภายในโบสถ์มีภาพวาดที่ใช้รูปแบบภาพในสมัยอยุธยา ดูได้จากการที่ใช้สีแดงสดเป็นภาพจำลองสวรรค์ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดาวดึงส์ ชั้นพรหม ด้านข้างโบสถ์เป็นศาลาประดิษฐานรูปหล่อเจ้าอาวาสและพระพุทธรูปประจำวันเกิด
ดูพิกัด
"สระสี่เหลี่ยมซึ่งขุดลงไปในศิลาแลง ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสระที่พระรถในเรื่องพระรถเมรีใช้เป็นที่ให้น้ำไก่ เมื่อคราวที่นำไก่ออกตีเพื่อเลี้ยงนางสิบสองและได้เดินทางมาตีไก่ถึงบริเวณนี้ ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่เหลี่ยม การเดินทาง : ไปตามเส้นทางสาย 0804 สระสี่เหลี่ยมผ่านวัดหัวถนน ไปสู่บริเวณที่เป็นสระน้ำโบราณ"
ดูพิกัด
โรงแรมราคาประหยัดในใจกลางเมืองพัทยานี้เป็นโรงแรมในฝันของนักเดินทางทุกคนที่มีงบประมาณจำกัดโดยเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ชายหาดและสีสันยามค่ำคืน โรงแรมสวัสดี พัทยา อยู่ห่างจากถนนพัทยาสายสองเพียงระยะการเดินสั้น ๆ และอยู่ห่างจากชายหาดและกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินต่าง ๆ เพียงหนึ่งช่วงตึก ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์หลายแห่งรวมทั้งถนนคนเดิน (Walking Street) นั้นอยู่ในระยะที่ใช้เวลาเดินจากโรงแรมไปเพียงห้านาที ห้องพักนั้นเรียบแต่สะดวกสบาย และมีให้เลือกทั้งแบบมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม โรงแรมสวัสดี พัทยานั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเดินทางที่มีงบประมาณจำกัดที่มองหาพี่พักที่สบายสำหรับนอนหลับหลังจากวันอันเหนื่อยล้าในการช้อปปิ้งและเดินเล่นบนหาดทรายรวมถึงการปาร์ตี้หนัก ๆ ยามค่ำคืน
ดูพิกัด
แหล่งรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับยา คลังยา ยาสมุนไพร และยารักษาโรคต่างๆ
ดูพิกัด
ของฝากราคาถูก มีให้เลือกมากมาย
ดูพิกัด
โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทั้งหมด 14 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของโรงแรมระดับ 3-ดาว ห้องพักทุกห้องของที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มอบความผ่อนคลายจากวันอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยบริการนวดภายในโรงแรม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพนักงานที่เป็นมิตรเอาใจใส่ จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ Joy Seaview Hotel อยู่เป็นประจำ
ดูพิกัด
กาแฟสูตรพิเศษ รสชาติหอมละมุน
ดูพิกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๙๕-๙๙,๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๑
โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๙๐๒
สนับสนุนโดย
© Copyright 2012 - 2018 All rights reserved : Ministry of Culture Thailand